Verksamhetsbidrag socialnämnden

Hos socialnämnden kan ideella föreningar som på olika sätt arbetar med att stödja människor som är i behov av samhällets stöd söka bidrag till sin verksamhet.

Det är socialnämnden som beslutar om villkoren för att få bidrag och om hur stort bidragen ska vara. Du kan läsa mer om det i dokumentet Riktlinjer för socialnämndens verksamhetsbidrag.

Det är socialnämndens ekonomiska förutsättningar som avgör om bidrag beviljas. 

Vad är verksamhetsbidrag?

Socialnämnden betalar ut bidrag till olika typer av verksamheter som bedriver frivilligt socialt arbete som kompletterar socialnämndens egen verksamhet. Bidrag lämnas i undantagsfall till kostnad för lokal eller administration. Bidrag kan sökas för ett eller två år.

Vilka kan söka socialnämndens verksamhetsbidrag?

Föreningen ska vända sig till individer och grupper som på grund av sin sociala situation har behov av stöd och hjälp. Utöver det ska följande kriterier vara uppfyllda för att kunna söka bidrag:

 • Föreningen måste vara registrerad i kommunens föreningsregister.
 • Föreningen måste uppfylla socialnämndens grundvillkor för verksamhetsbidrag (läs Riktlinjer för verksamhetsbidrag).
 • Föreningen bedriver en kompletterande eller alternativ verksamhet till stadens egna insatser för människor i utsatta situationer.
 • Föreningen ska ha lokal anknytning och vänder sig till invånarna i Södertälje kommun.
 • Föreningen ska arbeta förebyggande och/eller stödjande för målgrupper inom socialnämndens områden.
 • Föreningen ska ha antagna stadgar, styrelse, medlemsförteckning och organisationsnummer registrerat hos skattemyndigheten
 • Föreningen är demokratiskt uppbyggd med styrelse och revisor valda av medlemmar.
 • Föreningen ska vara öppen för alla som stödjer organisationens syfte.
 • Föreningen ska motverka våld och användandet av alkohol, droger och tobak.
 • Föreningen ska motverka diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.
Kan helt nya föreningar söka verksamhetsbidrag?

Ja, så länge ni uppfyller kraven i Riktlinjer för socialnämndens verksamhetsbidrag samt är registrerad i kommunens föreningsregister.

När kan man söka föreningsbidrag?

För att din verksamhet ska kunna söka verksamhetsbidrag måste den finnas med i kommunens föreningsregister.

Ansökningstiden är vid varje årsskifte, den 1 december till den 31 december 2020. Det betyder att du kan söka i december för nästa år, eller i januari för pågående år.

Det här behöver du när du söker verksamhetsbidrag

För att ni ska kunna ansöka om föreningsbidrag måste föreningen vara med i kommunens föreningsregister.

Ansökningsperioden är 1 december–31 december 2020. Det betyder alltså att du kan söka i december för nästa år, eller i januari för pågående år. Det går inte att söka bidrag retroaktivt.

Här har vi listat de uppgifter om din förening som du behöver ha tillgång till för att kunna söka:

 • inloggningsuppgifterna till föreningsregistret
 • senaste årsmötesprotokollet
 • senaste ekonomiska berättelsen, med budgetutfallet 
 • senaste revisionsberättelsen
 • verksamhetsberättelsenen för senaste verksamhetsåret
 • verksamhetsplan för det år som bidragsansökan gäller
 • föreningens organisationsnummer

Dokumenten ska vara i format med ändelserna pdf, xls, xlsx, doc, docx, txt, bmp, gif, jpg eller jpeg. De får inte vara tyngre än 4 MB och ska vara de senast aktuella.

Så här bedömer vi ansökan som kommit in

Bidragsansökan bedöms med utgångspunkt i nämndens verksamhetsplan samt i förhållande till:

 • Omfattningen på föreningen aktiviteter
 • Målgruppens behov
 • I vilken utsträckning verksamheten kompletterar socialtjänstens ordinarie verksamheter
 • I vilken utsträckning socialtjänstens olika verksamheter och deras brukare känner till eller använder föreningen verksamhet
 • Förmågan att engegera ideella krafter i föreningens arbete
 • Egen finansiering i relation till bidraget.

Beslut om bidrag

Socialkontoret kontrollerar att ansökan är komplett. Saknas det uppgifter kontaktar vi dig. Socialnämnden fattar beslut om beviljade bidrag under mars månad. Socialkontoret meddelar föreningens kontaktperson om beslutet någon gång under veckorna 9-12.

Utbetalning av beviljat bidrag

Utbetalning av beviljat bidrag sker så snart som möjligt efter nämndens beslut, men senast under april månad. Innan utbetalning sker upprättas ett avtal mellan föreningen och nämnden. I avtalet regleras överenskommelsen samt former för uppföljning och redovisning.