Om utredningen

Här kan du följa processen med att ta fram, utreda, Södertäljes Kulturplan. Uppgifterna uppdateras kontinuerligt.

Bakgrund

Kommunen har ett stort kulturpolitiskt ansvar och kulturplanen ska leda kommunens arbete med kultur. Ett mål är att alla som lever och verkar i Södertälje ska ha tillgång till ett konst- och kulturliv med kvalitet och mångfald - med speciell fokus på barn och ungas förutsättningar. 

Planen ska också lyfta fram kulturens olika och viktiga roller i samhället. Sedan kultur- och fritidsnämnden senast, 1997, tog fram ett kulturpolitiska program för Södertälje, har man i Sverige, efter internationell förebild, börjat tillämpa en utvidgad modell för kulturpolitisk planering som heter "Cultural planning" (CPL). Där vidgar man perspektivet utöver de traditionella kulturformerna som kulturarv, konstarter och allmänkultur, och ser även till en orts samlade attraktionskraft i form av fysiskt byggande, turism, marknadsföring m.m. Man kan översätta metoden med "Samhällsplanering med kulturella förtecken". 

Utredningen kommer därför inte bara intervjua personer verksamma inom den kulturella sfären, utan också sådana verksamma inom viktiga och samhällsbärande funktioner.

Frågeställningar

Utredningen kommer att primärt utgå från följande frågeställningar:

• Hur är det att verka som kulturaktör idag i Södertälje? Vilka förutsättningar finns det?

• Vilka roller spelar kulturen i Södertälje idag? Vilka roller kan den spela framöver?

• Hur sker samverkan med andra aktörer idag? Hur skulle det kunna utvecklas?

• Barn och unga är en prioriterad målgrupp i Södertälje. Vad betyder det och hur kan det arbetatet utvecklas?

• Hur ökar vi tillgängligheten för kultur så att alla medborgare ges möjlighet att delta och verka i kulturlivet?

• Hur kan kulturen bidra till en attraktiv livsmiljö för Södertäljes alla medborgare? Hur bidrar just er verksamhet till en attraktiv livsmiljö?

• Hur kan er verksamhet och övrig kulturverksamhet bidra till att öka Södertäljes attraktion som evenemangsstad och destinationsmål?

• Hur ser era planer ut de närmaste åren vad gäller:
- Nå nya målgrupper
- Digital utveckling
- Tillgänglighet
- Delaktighet

• Vad är det som saknas för att Södertälje i ännu högre grad ska vara en kulturstad i framkant?

• Hur skulle du fördela om kulturbudgeten om du hade möjlighet?

Tidsplan

Kulturplanen beräknas vara färdig hösten 2016.

Tyck till

Nu får allmänheten och de kulturaktörer som deltagit i arbetet möjlighet att ge sina synpunkter på innehållet. Remissperioden har förlängts med en månad och pågår nu fram till den 16 november.

Du skickar in dina synpunkter till kulturplan@sodertalje.se senast den 16 november 2016.

Läs mer om remissinstansen på denna sida.