Ängs- och hagmarker

Ängs- och hagmarker är kulturhistoriska miljöer som blir allt ovanligare. De är hem till en fantastisk mångfald blommande växter, insekter och fåglar och hotas av både för lite och för mycket hävd.

Rik biologisk mångfald är beroende av hävd

Ängs- och hagmarker är öppna marker som betas av djur eller hävdas genom slåtter. Bete och slåtter gör att markerna är magra. Denna näringsfattigdom och slitage gör att ingen enskild växtart kan "ta över" utan många olika växter kan existera samtidigt. Det leder till hög biologisk mångfald som i sin tur resulterar i att många olika insekter hittar just sin specifika livsmiljö och många olika fåglar sin specifika föda. Många av arterna som trivs i ängs- och hagmarker är helt beroende av hävden.

Hoten

Hoten är akuta. Antalet betesdjur minskar i hela Sverige och så även i Södertälje kommunen. Upphör bete eller slåtter växer markerna igen och den rika floran försvinner. Betas eller skördas marken för intensivt är även det förödande för mångfalden.

Naturvårdsarbete

Naturcentrum genomför en ängs- och hagmarksinventering i hela kommunen vart fjärde år för att kunna följa markernas utveckling. Inventeringen ger information om vilka växter det finns i markerna och hur markerna hävdas. Inventeringen hjälper att säkerställa lämplig skötsel för att bevara naturvärdena. Bra kontakt och samarbete med mark- och djurägare är en mycket viktig del i bevarandet. Även praktiska åtgärder kan bli aktuella.