Naturinventeringar

I naturvårdsarbetet är det viktigt att ha god och aktuell kunskap om den biologiska mångfalden. Detta gäller naturmiljöer och enskilda växt- och djurarter. Kommunen beställer, tar del av och utför därför olika slags naturinventeringar.

Naturinventeringar är också ett viktigt underlag i beslut som rör miljöprövningar, samhällsplanering och bygglov. Naturcentrum utför återkommande inventeringar av flora i utvalda ängs- och hagmarker och salamander i Lina Naturreservat. Många av inventeringarna finns även införda i Artportalen.

Kontakta Naturcentrum eller kommunekologen om du vill ha mer information.

Södertälje kommun samarbetar även med grannkommunerna för att genomföra regionala inventeringar över hela Södertörn. Läs mer på Södertörnsekologernas hemsida.

Här följer en sammanställning av inventeringarna som miljökontoret har utfört eller gett i uppdrag efter år 2000. Om det finns en läsvänlig rapport till de enskilda inventeringarna så hittar du den som öppningsbar pdf i dokumentlistan nedan. Kontakta kommunekologen eller Naturcentrum för mer information.

 • Naturvärdesinventering Vasaskogen och Eklundsnäs, 2018
 • Naturvärdesinventering Ragnhildsborg, 2018
 • Utterinventering i Södertälje kommun, 2017
 • Ängs- och hagmarksinventering i Södertälje kommun, 2017
 • Inventering av nyckelbiotoper i kommunal skogsmark, 2016-2017. Resultaten publiceras i Skogsstyrelsens kartverktyg Skogens Pärlor (se länk).
 • Naturvärdesinventering av Farstanäs naturreservat, 2015
 • Naturvärdesinventering av Naturskoleskogen, 2014
 • Inventering av jätteträd och ekmiljöer, 2013
 • Inventering och bevarandemål för Ullängsskogen i Järna, 2012
 • Naturvärdesinventering av Tunaskogen i Järna, 2012
 • Åtgärdsförslag för kust- och mynningsvikar, 2012
 • Inventering av gaddsteklar i Brandalsund naturreservat, 2011
 • Botanisk inventering av Trindborgen i Brandalsund, 2011
 • Inventering av groddjur, 2007
 • Inventering av grunda havsvikar och åmynningar, 2006
 • Landlevande mollusker på Kalkberget i Mörkö socken, 2002
 • Landlevande mollusker i naturreservatet Grottberget, 2002.
 • Inventering av rödlistade lavar på ekar i Parkudden-Lövsta naturreservat, 2008
 • Naturinventeringar inom områden för tilltänkt flygplats, Almnäs- och Hallområdena (beställt av luftfartsverket); mossor, svampar, lavar, landmollusker, trollsländor, häckfågelinventering, samt  inventeringar av vattenväxter i Almnäsområdet.
 • Artfördelning bland trollsländor i Södertälje kommun – analys av ett indikatorsystem för biologisk mångfald, 1998. Ekestubbe, Katarina (examensarbete). Sammanlagt 16 olika lokaler undersöktes där 32 olika arter påträffades.
 • Ängs- och hagmarksinventering i Södertälje kommun, 1994-97. Krister Sand och Olof Johansson. Inventeringen följs upp genom upprepade inventeringar vart fjärde år.
 • Nyckelbiotopinventering av Södertälje kommuns skogsmark, 1995.
 • Tjäderspelsinventering i Södertälje kommun, 1995. Svensson, Hans.
 • En naturvårdsbiologisk analys av den större vattensalamanderns leklokaler i Södertälje kommun, 1995. Karlström, Anna (examensarbete). Resultat finns även i en databas med 108 undersökta lokaler där den större vattensalamandern påträffades i 43 av dessa.
 • Sötvattensfiskar i Södertälje kommun, 1995. Cederborg, Dag. Uppgifterna om fiskfaunan i kommunens sjöar har inhämtats via enkät till markägare och provfiske i 16 olika sjöar. Resultat finns samlat i en databas.
 • Kartläggning av strandängar och strandnära beten, 1994. Jörnemark, Annika.
 • Gammelskog i Södertälje kommun, 1994. Skoglund, Anna-Karin. Skogar äldre än 100 år.
 • Inventering av fåglarna i kommunens sjöar, 1993-95. Uppgifter inhämtade från olika ornitologer i kommunen.
 • Översiktlig fladdermusinventering i Södertälje kommun, 1993. Ljungberg, Bo.
 • Kartläggning av ädellövskogar i Södertälje kommun, 1992. Nilsson, Magnus.