Naturskydd

Många naturområden och naturtyper i Södertälje kommun är så värdefulla eller uppskattade att de behöver skyddas. Skydd är viktigt för att säkerställa att dessa naturområden sköts på rätt sätt och att de finns kvar även i framtiden.

Det finns många olika anledningar varför ett naturområde skyddas. Det kan vara för att bevara dess biologiska värden, till exempel en rik flora, ovanliga arter eller en sällsynt naturtyp. Det kan också behöva skyddas för att värna om värden för friluftslivet. Ofta hänger dessa två faktorer ihop. Det finns ett flertal skyddsformer för att passa olika syften och miljöer. Kommuner kan skapa naturreservat, biotopskydd och naturminnen. I Södertälje är det Naturcentrum och kommunekologen som har ansvar för det. De andra skyddsformerna regleras via andra myndigheter men du kan stöta på dem i Södertälje kommun.

Om du av någon anledning behöver utföra en åtgärd som kan bryta mot föreskrifter eller kan skada naturmiljön i ett skyddat område måste du söka dispens eller tillstånd för det hos förvaltningsmyndigheten.  

Ett område kan skyddas som naturreservat med syfte att bevara biologiska värden och/eller friluftsvärden. Just nu finns 24 naturreservat utspridda över hela kommunen. Tio av dessa sköts av Naturcentrum på kommunen medan tretton förvaltas av länsstyrelsen. Naturreservat består av olika värdefulla naturtyper och miljöer. Här hittar du sjöar, våtmarker, åar, skärgård, artrik flora och djurliv, hagmarker, skogar och mycket mer. Stigar, skyltar, eldplatser, fågeltorn och fler anordningar visar upp värdena och gör områden tillgängliga och trivsamma.

Varje reservat har särskilda föreskrifter. Var noga med att informera dig om dessa inför ett besök i av ett naturreservat.

Bland dokumenten här nedan hittar du en lathund för ansökan om dispenser i kommunala naturreservat.

Följ länken för att komma till Utflyktsmål i naturen. Där kan du läsa om alla Södertäljes naturreservat.

Biotopskydd används för att skydda mindre naturområden som utgör livsmiljöer för hotade djur- och växtarter. I Södertälje finns för närvarande 23 biotopskyddsområden. 22 av dessa bildades och förvaltas av Skogsstyrelsen. Bastmora bildades av Södertälje kommun och förvaltas av Naturcentrum.

Därutöver är vissa naturmiljöer automatiskt skyddade (som biotopskydd) utan att man direkt pekat ut områdena. Det gäller för alléer, pilevallar, källor med omgivande våtmark i jordbruksmark, småvatten och våtmarker i jordbruksmark, odlingsrösen i jordbruksmark, stenmurar i jordbruksmark samt mindre åkerholmar.

Strandskyddsbestämmelser har som mål att bevara stränderna längs med hav, sjöar och vattendrag. De finns i miljöbalken och förbjuder bebyggelse och annan verksamhet inom en viss zon längs med vattnet. Det vanliga strandskyddet som gäller för all vatten i kommunen är 100 meter. Därutöver skyddas vissa områden av ett utökat strandskydd på 300 meter. Strandskyddet har som huvudsakliga uppgifter att värna om allemansrätten och friluftslivet samt att bevara land- och vattenområden som är biologiskt värdefulla.

Samhällsbyggnadskontorets bygglovsenhet på Södertälje kommun har förvaltnings- och tillsynsansvaret för strandskyddet inom kommunen.

Natura 2000 skapades inom EU för att hejda utrotningen av djur och växter och för att hindra att deras livsmiljöer förstörs. Alla medlemsländer har pekat ut områden från de listor över livsmiljöer och arter som finns i habitat- och fågeldirektiven.

Sverige och övriga EU-länder ska se till att nödvändiga bevarandeåtgärder utförs. Det finns bevarandeplaner för alla Natura 2000-områden. Länsstyrelsen ansvarar för skötsel, skydd och tillsyn av områdena.

Naturminnesmärkning skyddar särpräglade naturföremål som behöver särskilt skydd eller skötsel för att bevaras. Exempelvis kan det handla om träd, flyttblock eller liknande. Men även sjöar, växtlokaler, rullstensåsar, grottor och lövängar har skyddats på detta sätt. Både länsstyrelsen och kommunen kan skapa naturminnen.

I Södertälje kommun finns 8 naturminnen, varav alla består av träd: 7 ekar, 7 tallar, 6 lindar, 1 gran och 2 bokar. Länsstyrelsen har förvaltnings- och skötselansvar för alla dessa.

Syftet med fridlysning är att skydda en växt- eller djurart som riskerar att försvinna eller utsättas för plundring. Artens frön, ägg, rom eller bon skyddas också. Skälet för att fridlysa en art kan vara att dess fortlevnad är hotad på grund av att den är sällsynt och samtidigt attraktiv för insamling hos allmänheten. Det är regeringen som beslutar om fridlysning av en art i hela landet, i ett län eller i en del av ett län. Alla orkidéer, groddjur, kräldjur, fladdermöss och vilda fåglar är fridlysta i hela Sverige. Följ länken nedan för att se vilka fler arter som är fridlysta i Stockholms län.

Ett område av riksintresse för naturvård, kulturmiljövård och friluftsliv skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller kulturmiljön.

Finns ingen i Södertälje