Åtgärder i Kallforsån

Kallforsån

Under vintern 2018-2019 genomfördes en restaurering i en del av Kallforsån. Med restaurering menas att vattendragets miljö har återskapat för att gynna den biologiska mångfalden. Den här åtgärden är en del av ett EU-projekt som heter Retrout. I projektet samverkar sex länder kring Östersjön, kommuner, myndigheter och organisationer med stark anknytning till Östersjöns utveckling. Målet med projektet är att återskapa kustmynnande vattendrag och stärka bestånden av havsöring samt gynna den biologiska mångfalden. Länsstyrelsen i Stockholm leder Retrout och Södertälje kommun ingår i projektet som samarbetspartner.

I den här åtgärden har natursten och grus lagts ut i vattendraget. Grus och sten är naturliga delar av ett vattendrag och viktiga för den biologiska mångfalden. På många håll har vattendrag rensats på sten och grus vilket har gjort att den här miljön idag är ovanlig. Genom att återföra sten och grus rinner vattnet fortare och blir därför mer syrerikt. Stenarna skapar också många gömställen för djur. I den återskapade livsmiljön finns plats för ett myller av liv med fiskar, vattenlevande insekter och fåglar.

Vid åtgärden uppstod en del körskador på den närliggande marken. Delar av marken har återställts men det sista arbetet med att återställa marken kommer att ske under våren när tjälen har släppt

Åsträckan som restaurerades är belägen uppströms Järnadammen (se karta) och åtgärden är frikopplad från kommunens arbete med Länsstyrelsens föreläggande om en fiskpassage vid dammen.

karta över restaureringen

Information om arbetet med dammarna i Moraån 

Information på länsstyrelsens hemsida om projektet Retrout