Skog och skogsbruk

Södertälje kommun äger ca 3000 hektar skogsmark. På dessa marker står det ca 500 000 m3 virke och 50 procent av skogen är över 90 år gammal. Varje år växer det upp ca 15 000 m3 ny skog och kommunen avverkar ungefär hälften av den.

Det innebär att vi för varje år får mer skog i kommunen samtidigt som vi kan sköta skogarna för att gynna rekreation, miljö och ökad produktion och tillväxt.

Kommunens avverkningsplanering

Kommunen utför årligen avverkningar med hjälp av Holmen Skog AB. Det sker gallring, blädning, luckhuggning samt rekreationshuggning. Se karta via länk.

En stor del av avverkningar sker inom rekreationsområden och kommer att påverka närmiljön för boende i kommunen. Inom rekreationsområdet vill vi undvika kalhyggen samtidigt som vi behöver se till att vi får ny skog innan den gamla dör.

Döende och sjuka träd är känsligare för stormar och är inte lika motståndskraftiga mot insektsangrepp. För att få fram en ny generation skog skapas luckor och man gallrar bort en del av de grövsta träden så att plantor kan gro och börja växa. Det finns alltid en risk med denna åtgärd då skogen blir känsligare för stormar men det är en risk man får ta om man inte vill göra kalhyggen. Målet med rekreationsskogarna är att skapa en mångskiktad skog som under en lång framtid ska vara trevlig för allmänheten att gå och vistas i. Samtidigt ska avverkningarna ge ett ekonomiskt netto.

I samband med avverkningen tar vi hänsyn till lagar och föreskrifter som gäller vid avverkning. Delar av skogen lämnas orörd och man sparar gamla och ovanliga träd (t.ex. ek). Vi lämnar hänsynsytor för naturvård samt håller stigar och leder fria från ris och virke. Eventuella körskador som kan uppstå återställs när avverkningen är slutförd.