Utflyktsmål i naturen

Här kan du hitta och läsa om utflyktsmål i Södertäljes vackra natur. Planera din utflykt till sjöar, våtmarker, åar, skärgård, artrik flora och djurliv, hagmarker, skogar och mycket mer. Stigar, skyltar, eldplatser, fågeltorn och fler anordningar visar upp värdena och gör områden tillgängliga och lite extra trivsamma. Hela 24 stycken av utflyktsmålen är skyddade som naturreservat. Därutöver hittar du vandringsleder och härliga friluftsområden. Välkomna!

Södertäljes natur är en riktig skatt! Här finns en lång kuststräcka, berg och dalar, storskogar, myrar, sjöar och det öppna kulturlandskapet med sina hagmarker, åkrar och mäktiga lövträd. Södertäljes natur är öppen för oss alla att njuta av, uppleva och värna!

Klyva ved och tända en brasa

Klyva ved och tända en brasa

Naturvårdare visar hur du kan klyva ved och tända en brasa vid utflyktsmålens eldplatser.

Tillgänglighet i naturen

Riksdagens mål om tillgänglig natur för alla innebär att alla människor ska ha möjlighet att vistas i och njuta av natur- och kulturlandskapet.

I Södertälje kommuns naturreservat och natur-utflyktsmål arbetar vi med det här målet genom att skapa tillgänglighetsanpassade friluftslivsanordningar där det är möjligt och gör skillnad.

Exempel på friluftsanordningar som är tillgänglighetsanpassade hittar du här


Kustleden - en vandringsled längs Södertäljes kust

Kustleden är 12 km lång och ger dig möjlighet att vandra mellan Farstanäs naturreservat och Yttereneby naturreservat. Du passerar bland annat Pilkrogsviken, Ytterjärna kyrka och kulturcentrum. Läs mer >


Kålsö naturreservat

I Kålsö naturreservat finns många olika sorters lövträd och många örter som gynnas av beteshävd. Strandängarna vid Kålsöfjärden är välbetade där vegetationen uppvisar en typisk zonering utifrån de blötaste partierna upp till hårdvallsängen. Läs mer >


Lina naturreservat

I detta stadsnära naturreservat har kommunen genom ihärdigt arbete återskapat ett typiskt sörmländskt kulturlandskap. Den rika variationen av naturtyper i reservatet samt iordningställda stigar, fågeltorn, m.m. ger dig möjligheten till härliga, omväxlande naturupplevelser. Läs mer >


Logsjön

I nordöstra delen av Järna ligger Logsjön, ett mycket uppskattat, tätortsnära naturområde där många olika natur- och upplevelsevärden ryms på liten yta. Välkommen hit för att promenera och motionera på välanvända stigar, plocka bär och svamp och åka pulka på vintern. Läs mer >


Moraåns dalgång naturreservat

Reservatet skyddar delar av Moraån, som slingrar sig fram i en djupt nedskuren åravin. Under höstarna vandrar havsöringen upp från havet för att leka och lägga sin rom här. På norra sidan av ån finns ett öppet kulturlandskap med åkrar, beteshagar och tallskogsbevuxna kullar som lockar besökare till promenader och naturstudier. Läs mer >


Måsnarenleden - vandringsled

Måsnarenleden är en vandringsled på ca 12 km med fina natur- och kulturupplevelser. Längs leden kan du uppleva sjöstränder, skogar, naturbildningar fågelskåda och se kulturhistoriska lämningar efter människan genom tiderna. Läs mer >


Parkudden-Lövsta naturreservat

Naturreservatets belägenhet vid Mälarens strand ger besökaren vackra utblickar då man promenerar på stigen som leder ut på Parkudden. De gamla grova ekarna vid Bålaren hyser en intressant lavflora. Läs mer >


Pilkrogsviken

Pilkrogsviken är ett naturvårdsprojekt för både naturens och människors skull. Här kan du uppleva betade strandängar och ett livligt fågelliv eller ta en fika med utsikt över Moraån och viken. Pilkrogsviken är ett tillgängligt utflyktsmål för alla. Läs mer >


Simsjön

Simsjön är en återskapad fågelsjö. Här kan du uppleva härliga stunder i fågeltornet och spana ut över vattenspegeln, strandängarna och öarna och njuta av fågellivet. Läs mer >


Skogstorp naturreservat

I Skogstorps får du uppleva djup, mörk, fuktig sagoskog och riktigt gamla tallar på häll. Området är rikt på gamla träd, död ved, svamp, lavar och mossor. Här har du stora möjligheter att få se vilt och kanske även tjäder. Läs mer >


Klyva ved och tända en brasa

Naturvårdare visar hur du klyver ved och tänder en brasa vid utflyktsmålens eldplatser.