Om mötesplatser för unga

Det står Rösberga fritidsgård i svart på en rosa vägg. Två ungdomar syns.

Ung fritid arbetar för att erbjuda alla ungdomar en meningsfull fritid utifrån var och ens förutsättningar. Verksamheten har en främjande och förebyggande inriktning där ungdomarnas initiativkraft, kunskap och kreativitet tas tillvara och deras utvecklingsförmåga stimuleras, samtidigt som potentiella hinder för utövande av meningsfull fritid uppmärksammas och motverkas.

I detta syfte arbetar Ung fritid för skapande av trygga, attraktiva och varierande mötesplatser för alla ungdomar oavsett bakgrund, förutsättningar, kön, etnicitet eller sexuell läggning.

Verksamheten arbetar också för att tillhandahålla mötesplatser där alla ungdomar får möjlighet att utan förkunskaper prova sina kreativa förmågor och genom icke-formella lärandemiljöer få möjlighet att utvecklas.

Ung fritid ansvarar för fritidsverksamhet riktad till ungdomar i åldern 13-18 år. Verksamheten innehåller ett rikt utbud som stimulerar till planerade och spontana aktiviteter och utgår från ett främjande förhållningssätt där ungdomarnas egna initiativkraft och inneboende resurser tas till vara. Den öppna fritidsverksamheten sker på fasta, flexibla och digitala mötesplatser. Verksamheterna är tillgängliga efter skoltid, på kvällar, helger och lov.

I enhetens verksamhetsansvar ingår åtta fritidsgårdar varav en är föreningsdriven. Ung fritid arrangerar även verksamhet utanför fritidsgårdarna i form av flexibla mötesplatser, arrangemang, online på internet, lägerverksamhet och annan riktad verksamhet. Samverkan med andra aktörer är ett viktigt inslag i Ung fritidsverksamhet.