Eldning

Eldning innebär alltid utsläpp av luftföroreningar. Därför finns det bestämmelser om hur du får elda, utomhus och inomhus. Observera att det aldrig är tillåtet att elda byggavfall, skogsavfall, hushållsavfall, gamla möbler och andra grovsopor.

Eldning av trädgårdsavfall är förbjudet med undantag för veckorna 15–17 och 39–41, samt valborgsmässoafton.

Att elda med ved och andra biobränslen kan vara ett klimatsmart alternativ om du eldar på rätt sätt. Felaktig vedeldning påverkar däremot omgivningen och miljön negativt genom utsläpp av partiklar och sot. Det är dock stor skillnad på olika pannor och det finns sätt att elda som minskar risken. Här finner du information från miljökontoret om vad som gäller vid eldning.

Det är klarlagt att utsläpp från vedeldning kan påverka hälsan. Det handlar bland annat om besvärande lukt, ökad risk för förkylning, irritation i luftvägarna samt cancerrisker. Besvären påminner om dem som man får av passiv rökning.

Röken från gamla och omoderna pannor innehåller tjärämnen, irriterande partiklar och flyktiga organiska ämnen (VOC). Till tjärämnena hör polyaromatiska kolväten (PAH) som kan orsaka cancer.

PAH fastnar på sotpartiklar vi andas in. VOC är ett samlingsnamn för flyktiga organiska ämnen som finns bland annat i utsläpp från vedeldning. Även några av dessa är ohälsosamma.
Dessutom lider många människor med astma och luftrörsproblem av grannarnas vedeldning. Minst utsläpp av hälsoskadliga ämnen vid småskalig eldning får man vid användning av pelletsteknik.

Inom detaljplanelagt område är det förbjudet att elda fastbränsle (ved) i en panna som inte är ansluten till ett ackumulatorsystem, under sommarhalvåret april–september. Det står i kommunens lokala hälsoskyddsföreskrifter.
Vedpannor utan ackumulatorsystem får dessutom endast eldas med ved högst två dagar i veckan under vinterhalvåret.

Att elda med ved kräver både kunnande och omsorg. För att eldningen ska ge upphov till så lite utsläpp av irriterande och hälsofarliga ämnen som möjligt ska du följa dessa regler:

 1. Veden ska alltid vara torr. Det kräver att den klyvs och torkas i upp till ett år och är slutlagrad i torrt utrymme.
 2. Förbränningen ska ske med god lufttillförsel och vid hög temperatur.
 3. All eldning med hushållsavfall som till exempel mjölkkartonger, plast, målat eller tryckimpregnerat virke, spånskivor eller liknande material är förbjuden.

Börja med att söka upp den som eldar och för ett sakligt och vänligt samtal. Är det en granne visar det sig ofta att grannen inte förstått att hen stör sin omgivning, men är beredd att göra sitt bästa för att visa hänsyn.

Om du fortsätter att uppleva att du störs av rök från eldning är det bra om du för så kallad luktdagbok. Det innebär att du skriver ner datum och klockslag och vilken typ av lukt som stör dig.

Har lukten av eldning inte minskat ett par veckor efter det att du pratat med dem som eldar kan du vända dig till oss på miljökontoret och göra en anmälan om olägenhet för människors hälsa.
Miljökontoret kan begära utredningar och ställa krav på åtgärder när det gäller störningar som är skadliga för hälsan och som pågår långvarigt eller regelbundet. När vi utreder kan vi därför ha användning av din luktdagbok.

Fortfarande sker tyvärr en stor del av vedeldningen på ett sätt som ger ett betydande tillskott till växthuseffekten.

Braskaminer, kakelugnar, vedspisar och liknande är olämpliga att använda för daglig uppvärmning, eftersom de släpper ut väldigt mycket föroreningar. Även äldre vedpannor och kombipannor har en konstruktion som gör att veden förbränns dåligt. Till och med uppvärmningsanordningar som uppfyller Boverkets utsläppskrav är oftast bara byggda för ren trivseleldning under några timmar max 1–2 gånger per vecka vid lämplig väderlek och vind.

Forskning har visat att vedeldning i pannor med dålig förbränning till och med kan bidra mer till växthuseffekten än eldning i en oljepanna av motsvarande storlek. Det beror på att dålig förbränning ger upphov till en rad ämnen med starkare växthuseffekt än koldioxid.

Dålig förbränning gör att det finns höga halter av skadliga ämnen i rökgaserna. Därför är de flesta kaminer, pannor, kakelugnar och öppna spisar inte lämpliga att använda annat än till trivseleldning vid enstaka tillfällen eller ren nödeldning vid akut haveri på uppvärmningssystemet. Vi skriver här korta kommentarer om olika sorters utrustning. Se också under Länkar.

För att elda rätt krävs att pannan är ansluten till ett väl dimensionerat ackumulatorsystem. Med ett korrekt anpassat ackumulatorsystem väljer du när du vill elda och all energi tas tillvara.
Ska du värma upp ditt hus genom att elda måste du ha ett ackumulatorsystem.

Installation av braskamin eller liknande kräver bygganmälan, som du lämnar in till bygglovsenheten.
I Södertälje kommun gäller sedan många år tillbaka speciella regler för eldning inom detaljplanerat område. Det står i Södertälje kommuns lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön.

Byte av oljeeldning (konvertering) till pelletsbrännare betraktas som godtagbar teknik även inom så kallade klassade områden.

Installation av pelletskamin bedöms hittills vara det lämpligaste ur miljösynpunkt inom tätbebyggda områden, eftersom denna typ av kaminer ger väsentligt mindre utsläpp av retande och hälsofarliga ämnen.

För att en vedpanna ska vara lämplig för daglig uppvärmning bör den ha:

 • keramiskt isolerad eldstad
 • omvänd förbränning med fläktstyrning av tilluften
 • så kallad blålågeteknik
 • en ackumulatortank på minst 2 kubikmeter.

Har du frågor om skorstenar kan du kontakta ett byggföretag eller en sotare. Du hittar din lokala sotare på Sveriges skorstensfejaremästares riksförbunds webbplats.

Läs om sotning och brandskyddskontroll på vår webbplats

Eldning av trädgårdsavfall är förbjudet med undantag för veckorna 15–17 och 39–41, samt valborgsmässoafton. Du får bara elda torrt trädgårdsavfall, och bara om du eldar på ett sätt som inte orsakar hälso- och miljöproblem. Att elda byggavfall, skogsavfall och grovsopor är alltid förbjudet.

Begränsad eldning utomhus inom detaljplanelagt område
I kommunen är det förbjudet att elda utomhus inom detaljplanelagt område, utom veckorna 15–17, 39–41 och Valborgsmässoafton. Dessa veckor är fastställda i lokala hälsoskyddsföreskrifterna och är samma varje år.

Förbudet beror på att röken är skadlig för både hälsan och miljön. Därför gäller förbudet även eldning i tunna. Titta i kartan om du vill ta reda på om du bor inom detaljplanerat område.

Du eldar alltid på egen risk. Det finns regler om eldning i kommunens lokala hälsoskyddsföreskrifter. Under de tillåtna eldningsveckorna och för valborgsmässoafton råder dessa regler:

 • Om det är eldningsförbud får du inte elda. Kontrollera genom att söka information hos Södertörns brandförsvarsförbund. 
 • Eldningen får inte ge upphov till olägenhet för människors hälsa. Det betyder att din eldning inte får innebära problem för andra.
 • Krav på hänsyn och aktsamhet gäller alltid, vilket till exempel innebär att höra efter med grannarna om de har något emot eldningen.
 • Du får elda torrt trädgårdsavfall.
 • Du får inte elda löv, gräs, nyavklippta grenar och annat avfall som orsakar stora mängder rök. Det får du istället kompostera i den egna trädgården eller köra till återvinningen. Du hittar information om återvinningsstationerna i kommunen på Telges webbplats. 
 • Du får aldrig elda byggavfall, skogsavfall, hushållsavfall, gamla möbler eller andra grovsopor.
 • Elda i mindre omfattning och släck elden före mörkrets inbrott.

Vi som arbetar på kommunen tar gärna emot synpunkter och svarar på dina frågor.

Kontaktcenter

Ställ dina allmänna och administrativa frågor till oss i första hand. Om vi inte kan svara hjälper vi dig till rätt person.
Telefonnummer: 08-523 010 00
Mejladress: kontaktcenter@sodertalje.se
Öppettider: måndag–torsdag kl. 8.00–17.00, fredag kl. 8.00–15.00

Miljökontoret

Har du mer specifika frågor om eldning kan du ställa dem till oss på miljökontoret.
Telefonnummer: 08-523 010 00
Mejladress: miljotillsynen@sodertalje.se
Postadress: Miljökontoret, Södertälje Kommun, 151 89 Södertälje.

Här har vi samlat länkar till de dokument vi hänvisar till, samt länkar till information från andra myndigheter och webbplatser.

För byggregler i samband med installationer med mera:
Boverket 

Vill du installera någon form av eldstad behöver du skicka in en bygganmälan till Bygglovsenheten

Om du vill läsa om biobränsle och olika energiformer:
Energimyndigheten

Energi- och klimatrådgivningen

När du vill veta mer om rökgångar och skorstenar frågar du byggare eller sotare:
Svenska föreningen för byggnadsvård 
hitta en lokal sotare på Sveriges skorstensfejaremästares riksförbund 

Läs om vilken miljöpåverkan vedeldning har:

Naturvårdsverket
Sveriges tekniska forskningsinstitut

Om du vill lära dig att elda rätt eller läsa om märkning av godkända pannor:
Sveriges tekniska forskningsinstitut

Om du vill veta vad som gäller för eldning i kommunen:
Södertälje kommuns lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö

Om du vill veta om det råder eldningsförbud eller vill lära dig mer om brandsäkerhet:
Södertörns brandförsvarsförbund