Frågor och svar båtklubbar

Här har vi samlat svar på ofta förekommande frågor. Sidan uppdateras löpande.

Är det något du saknar, skicka ett mejl till miljotillsynen@sodertalje.se så får du svar inom två arbetsdagar. Märk ditt mejl med ’båtliv’ i ämnesraden.

Vad är TBT och varför är det förbjudet?

TBT eller tributyltenn är ett mycket giftigt ämne som tidigare använts som tillsats i båtbottenfärger, med syfte att förhindra påväxt av bl.a. alger och havstulpaner. Sedan 1989 är användningen av TBT förbjudet för fritidsbåtar. Ämnet, som är hormonstörande och även i mycket låga halter orsakar negativa effekter på akvatiska organismer, är totalförbjudet sedan 2008.

Vilket riktvärde för tenn används för bedömning av sanering av TBT?

Miljökontoret bedömer att båtar med 100 mikrogram tenn/cm2 eller mer ska saneras, då förekomsten av tenn med stor sannolikhet orsakas av färglager med TBT.  

Varför får båtar med huvudsaklig förtöjningsplats i Mälaren inte vara målade med båtbottenfärg som innehåller biocider?

Båtbottenfärger med biocider är tillverkade för att förhindra påväxt av vattenlevande organismer på båtskrov. Båtbottenfärger med biocider är godkända av kemikalieinspektionen för specifika användningsområden utifrån huvudsaklig förtöjningsplats, ost- eller västkust. För båtar med huvudsaklig förtöjningsplats i sötvatten finns inga godkända båtbottenfärger med biocider. I Mälaren får därför endast biocidfria färger använda. Påväxten på båtskrov i Mälaren är obefintlig och därmed finns det inte heller något behov av användning av båtbottenfärg med biocider.

Kan jag använda spärrfärg på min båt istället för att sanera den?

Nej, spärrfärg är inte en acceptabel saneringsmetod då det inte är bevisat att den håller för mekanisk nötning (som exempelvis borsttvättning).

Har Södertälje kommun ett undantag för sanering av TBT vad gäller till exempel träbåtar?

Nej, då TBT är totalförbjudet finns det inga undantag från kraven om sanering av TBT för vare sig småbåtar, metall eller träbåtar.


Miljökontoret är medveten om att numera otillåtna ämnen såsom TBT eller bly kan ha sjunkit in i skrovet på en träbåt. Det krav miljökontoret ställer är att otillåten färg ska tas bort från skrovet som sen kan målas med godkänd båtbottenfärg. Observera att spärrfärg inte är en acceptabel saneringsmetod då det inte är bevisat att den håller för mekanisk nötning.

Vilka saneringsmetoder för båtskrov finns?

De vanligaste metoderna för att ta bort båtbottenfärg är skrapning, blästring och slipning. Oavsett vilken metod du väljer är det viktigt att iaktta tillräckliga försiktighetsåtgärder för att skydda miljön och människors hälsa. Felaktigt utförd borttagning kan utgöra en större miljö- och hälsopåverkan än att låta biociderna sitta kvar på skrovet.


Du kan läsa mer om att ta bort båtbottenfärg i Transportstyrelsens broschyr:

Giftfri båtbotten- så här gör du

Vad ska jag göra ifall jag inte vet om båten är målad med otillåten färg?

Om du inte vet vad din båt är målad med ska du tillämpa försiktighetsprincipen. Det innebär att du ska agera som om din båts bottenfärg faktiskt innehåller otillåtna ämnen och därmed vidta lämpliga åtgärder för att skydda din och andras hälsa och den omgivande miljön vid exempelvis sanering eller tvätt.


Det går även att utföra exempelvis XRF-mätningar eller analys av färgflagor för att få reda på vad din båtbottenfärg innehåller.

Vad behöver jag tänka på vid sanering av båtskrov?

Du ska följa miljökontorets och din båtklubbs regler och anvisningar för saneringen. Vissa båtklubbar tillåter inte att sanering av båtskrov sker på klubbens område, vissa klubbar tillåter enbart särskilda saneringsmetoder. Ibland ska saneringen på förhand anmälas till båtklubbens styrelse. Alla medlemmar ska ha fått information från sin båtklubb om vad som gäller vid sanering.


Båtbottenfärger innehåller ämnen som är skadliga både för miljön, den som utför saneringen samt de som befinner sig i närheten. Saneringen får inte ske på ett sätt som gör att färgrester sprids till omgivningen. Vid saneringsarbetet behöver du använda nödvändiga skyddskläder såsom engångsdräkt, handskar, skyddsglasögon och andningsskydd.


Miljökontorets krav vid slipning, skrapning och blästring är att arbetsplatsen ska skärmas in med en tät inneslutningsplast, inneslutningen ska börja vid vattenlinjen och vara tät runt hela båten. Detta då det uppstår ett mycket fint damm vid arbetet, även när industridammsugare kopplas till slip eller skrapa. Dammet får inte hamna i omgivande miljö. Dammet är skadligt både för miljön och den som utför arbetet eller befinner sig i närheten. Avfall från saneringen (inneslutningsplast, presenning, färgrester, blästersand, slippapper etc.) ska läggas i tät behållare som ska märkas med ”färgrester från båtskrov, kan innehålla TBT” eller liknande. Avfallet ska omhändertas av någon som får hantera farligt avfall, till exempel lämnas på återvinningscentral.


Om du istället använder färgborttagning uppstår inget damm men däremot en geggig massa. Vid användning av färgborttagningsmedel ska marken under båten täckas in och alla rester samlas upp och hanteras enligt beskrivningen ovan.

Vilka krav ställer Södertälje kommun avseende att båtklubben ska ha en spolplatta?

Miljökontoret kräver inte att klubbarna ska ha en specifik reningsteknik såsom spolplatta. Däremot får tvätt av biocidmålade skrov inte ske med högtryck om efterföljande rening saknas. Klubbar som saknar efterföljande rening har uppmanats att utreda lämplig tvättanordning.

Min hemmahamn ligger vid Östersjön men jag vinterförvarar båten på en båtklubb vid Mälaren. Vilken båtbottenfärg får jag använda då?

Enligt Kemikalieinspektionen är det den huvudsakliga förtöjningsplatsen som avgör vilken båtbottenfärg du får använda. Med huvudsaklig förtöjningsplats avses den egna, fasta båtplats man har eller har hyreskontrakt för samt förvaring av båten när den är förtöjd i vatten.


Om din hemmahamn, Östersjön, är din huvudsakliga förtöjningsplats kan du använda båtbottenfärger som är godkända för ostkusten. För vinterförvaring på land vid Mälaren finns det inga särskilda krav förutom att båten inte får tvättas eller sjösättas vid Mälaren om den har målats med biocidfärg.

På denna sida skriver Kemikalieinspektionen om båtbåttenfärger:

Båtbottenfärger – om du måste måla