Earth Hour 2019

Earth Hour 2019

Den 30 mars kl. 20.30–21.30 är det Earth Hour, världens största miljömanifestation. Då släcker Södertälje kommun ner Stadshuset under en timme. Earth Hour har uppmärksammats i Södertälje sedan 2007 och är en del av kommunikationen kring kommunens hållbarhetsarbete. I år har Earth Hour fokus på klimatförändringar och förlusten av den biologiska mångfalden som följd. I Södertälje kommun är biologisk mångfald något vi värnar högt.

Biologisk mångfald i samhällsbyggandet

När vi bygger nya bostäder och byggnader, är det minst lika viktigt att vi skapar hållbara livsmiljöer, för både människa, växter och djur. Vi behöver ta hand om de nyttor som växter och djur ger till oss människor och se till att dessa har en bra livsmiljö, annars kommer ekosystemtjänsterna att försvinna från staden. Därför tar vi inom samhällsbyggnadskontoret fram flera strategier för att underlätta vår planering. Dessa är, bland andra:

 • Odlingsstrategin - framtagen
 • Pollineringsplan – under framtagande
 • Grönstrategin – arbete ska påbörjas

Fjäril

Så här arbetar vi med dessa:

Odlingsstrategin

En odlingsstrategi behövs för att förbereda sig inför framtiden, och för att ta tillvara odlingens alla möjligheter till mer närodlad mat och för att skapa en mer hållbar livsmedelsproduktion. Strategin täcker odling både på landsbygden och i staden.

Syftet med odlingsstrategin är att visa hur kommunen kan främja odling samt värna den odlingsbara marken. Det övergripande målet med strategin är att brukandet av jorden ska ske med långsiktigt hållbara produktionsmetoder för att säkerställa jordens bördighet, gynna biologisk mångfald och nå hållbara kretslopp av näringsämnen och vatten.

kohage

Kommunen ska ställa om till ekologisk odling på den mark som kommunen äger.  I ekologisk odling används inte bekämpningsmedel och mineralgödsel, vilket gynnar pollinerare. Det innebär att djur behövs för att få gödsel och kor och får, bland annat har fått en viktig roll i strategin.  När djuren betar markerna hålls landskapet öppet. Det bevarar samt stärker den biologiska mångfalden samt natur- och kulturmiljövärden, samtidigt som dessa djur också ger oss mjölk och kött. Betesmarker med gräs och klöver binder koldioxid i marken, vilket är positivt för att motverka koldioxidutsläpp.

Användningen av mineralgödsel har möjliggjort en mer specialiserad produktion inom lantbruket. Tidigare hade de flesta gårdar en blandning av växtodling och olika typer av djur. Genom att hitta den blandning av djur och växter som passade den egna gården bäst, kunde man skapa ett kretslopp för att försörja jorden med näring. När mineralgödseln började användas behövdes inte längre denna blandning. Det blev möjligt med gårdar som antingen bara odlar växter och köper in mineralgödsel eller gårdar som bara föder upp djur och köper in deras foder. Kretsloppet mellan djur och växter bröts och vi fick en minskad biologisk mångfald och en obalans av näringsämnen vilket orsakar allt mer näringsfattiga jordar och övergödning. För att uppnå balans igen kan gårdar eller specialiserade gårdar samverka om foder och gödsel inom regionen. Även trädgårdsodling kan utgöra en del i detta system.

Vattenhål

I odlingslandskapet är det viktigt att återskapa våtmarker eftersom de är viktiga livsmiljöer för fåglar, trollsländor, groddjur etc. Eftersom grönsaksodling kräver bevattning kan nya våtmarker även bli bevattningsdammar.

Ett annat mål i odlingsstrategin är att höja kunskapen om odling, något som görs bland annat genom komplementodling på bland annat förskolor.  Där odlar man inte bara grönsaker, utan även växter som pollinatörer gillar för att främja biologisk mångfald.

På Torekällberget visar kommunen hur man odlade förr och där har man planterat gammeldags växter. Äldre växter är viktiga för pollinatörer.

 

Pollinering


Pollineringsplan

Pollinatörerna har minskat kraftigt de senaste åren på grund av att de växter som ger nektar och pollen har minskat i antal. Likaså de miljöer som pollinatörerna kan övervintra i. Alltför välskötta miljöer i staden minskar den biologiska mångfalden och pollinatörernas livsmiljöer.

Södertälje kommun ska ta fram en pollineringsplan för att förbättra förutsättningarna för pollinerande insekter att överleva i staden genom att öka den biologiska mångfalden. En kartläggning ska tas fram över vad kommunen kan göra för att stärka pollinerande insekter genom att bland annat styra vad som planteras och var det planteras i den urbana miljön.  Kartläggning av spridningsvägar till det omgivande skogs- och odlingslandskapet ska också göras.  På landsbygden arbetar kommunen redan idag med att restaurera ängs- och betesmarker som har växt igen genom att se till att kor eller får betar på dem igen. I dessa miljöer finns mycket mat till pollinatörer.

Villaträdgårdarna i staden blir allt viktigare för pollinatörerna. Det här kan du göra för att hjälpa trädgårdens pollinerare:

 • Se till att det finns blommande växter från tidig vår till sensommar
 • Odla nektarrika växter, till exempel kryddväxter och fjärilsbuskar
 • Skydda eller odla värdväxter. Många fjärilslarver kan bara leva på en enda växt. Utan brännässlor – inga nässelfjärilar!
 • Överväg att låta en del av gräsmattan bli äng
 • Bygg insektshotell och humlebon
 • Ha vatten i trädgården till törstiga pollinatörer
 • Odla ekologiskt – inga bekämpningsmedel!

 

Grönstrategi ska tas fram

Södertälje kommun ska ta fram en grönstrategi som ska vara en övergripande strategi för gröna ytor och skog. Målet är en sammanhängande grönstruktur som gynnar biologisk mångfald där olika arter, både växter och djur har möjlighet att hitta boplatser, föda och miljöer för fortplantning.

 

Naturvårdens arbete för biologisk mångfald 


Skydd av natur i samhällsplanering

Naturvården på Miljökontoret jobbar för att fler områden ska skyddas, bland annat i samhällsplaneringen, och på så sätt värna biologisk mångfald.

Äng


Ängs och hagmarker

Varje år restaurerar vi gamla hagmarker som har vuxit igen samt arbetar med åtgärder för att stärka de biologiska värdena i befintliga hagmarker. Här skapas alltså miljöer för flora, pollinerare och fåglar samt upplevelsevärden för friluftslivet och håller kulturlandskapet öppet. Genom att gallra, röja, stängsla samt skriva nya betesavtal med djurägare kan markerna få en långsiktig skötsel.

 

Sjöar och vattendrag

Vi återskapar våtmarker för att binda näring, skapa artrika miljöer för exempelvis groddjur och vattenlevande insekter.
Vi jobbar även med biotopvård kring vattendrag för att återskapa meandring (att vattendrag uppstår med automatik) som bland annat leder till syrerikt strömmande vatten, miljöer för flera arter och bromsar upp vattnet på dess väg till havet. Detta arbete görs även med skolelever för att sprida kunskap om vatten och arter knutna till vattenmiljöerna.

 


Skyddsvärda trädmiljöer

I arbetet med biologisk mångfald gallrar vi fram ljuskrävande träd som är viktiga för den biologiska mångfalden som till exempel ek och sälg. Detta arbete sker på all mark, inte bara i hagmarker.

Ekar i hagmark

 

Betade strandängar

Vi återskapar betade strandängar som är viktiga miljöer för bland annat flora, insekter, och för häckande vadarfåglar men även många andra fåglar som är knutna till miljöerna. Strandängarna är även viktiga uppväxtområden för fisk. Platserna drar även till sig människor då det är bra för fågelskådning.

Betanade kor

 

Skog

Vi bevarar orörda skogsområden för att till exempel skapa och bevara äldre träd och död ved med hög biologisk mångfald av svampar, lavar, insekter, häckande fågel. Miljöer där skogen föryngrar sig själv där det finns en mångfald av träd som i sin tur leder till miljöer som gynnar många olika arter. Vi gör åtgärder kring hydrologi i skogsmark för att förlänga uppehållstiden för vattnet och återskapa artrikare miljöer.

Död ved i Moraån

Allt arbete ovan bidrar till biologisk mångfald och ekosystemstjänster i mängder. Samtidigt skapar vi platser som vi människor tycker om att besöka. Blomprakt, porlande vatten eller mossklädda skogar är bara några utav de upplevelser som erbjuds.

Skogspromenad


Hur arbetar Telgekoncernen med detta?

Telge Återvinning
är på väg att starta upp arbetet med den biologiska mångfalden, bland annat genom att jobba med att motverka de invasiva arterna, det vill säga främmande arter som orsakar problem för den inhemska biologiska mångfalden genom konkurrens om resurser, predation och sjukdomar.

Telge Energi
arbetar med projekt för hållbar vattenkraft. Projekten syftar till att öka den biologiska mångfalden.

Telge bostäder
jobbar med den biologiska mångfalden genom att bland annat erbjuda ett antal odlingslotter på gårdar (Hovsjö, Fornhöjden). De har även en pågående byggnation av en Ekosystemslinga, där bland annat bikupor, odlingsmöjligheter och fruktträd kommer att finnas.

Bin

Telge Fastigheter
har gjort flera saker för den biologiska mångfalden, bland annat i byggnationen av Viksbergsskolan där man tänkt på ekosystemtjänster genom att bevara stora grönytor i mitten av fastigheten. Skolgården består i det stora hela av naturmark, gräsyta och stenmjöl. I mitten av skolgården finns ett antal fruktträd samlade och när val av träd har gjorts har önskemål från kostenheten tagits i beaktande. Vid kökets utgång har tre planteringslådor planerats. Ängsgräs prioriteras i områden där barnen inte direkt vistas men som ändå ligger i anknytning till skolan.

 

728x90.png

Vad är Earth Hour?

Earth Hour är en klimatmanifestation där människor över hela världen släcker lamporna under en timme. Syftet med Earth Hour är att skicka en politisk signal till makthavare om att ta klimatförändringarna på allvar och göra något åt problemet. Earth Hour startade 2007 i Australien av WWF.

Vi kan alla bidra till att uppmärksamma klimatfrågan genom att stänga av skärmen och datorn på jobbet innan vi går hem på fredag och släcka hemma en timme på lördag. Det kan vi göra varje dag. Det är inte så mycket som krävs! 

Så kan du engagera dig i Earth Hour

Det finns många sätt att engagera sig i Earth Hour – både före och under själva timmen 20.30-21.30 den 30 mars. På Världsnaturfonden, WWF:s webbplats får du många tips, här är några:

 • Gå på ett event för att uppmärksamma klimatfrågan
 • Avge ett miljölöfte
 • Tävla i Earth Hour Challenge 
 • Sprid budskapet i sociala medier
 • Bjud in till klädbytarträff

Tips för en extra mysig, rolig och minnesvärd Earth Hour-kväll

För många människor har Earth Hour blivit en högtidlig stund som efterlängtas av såväl stora som små. Det finns många sätt att göra kvällen extra mysig, rolig och minnesvärd. Här är några exempel:

 • Bjud in till mörkermiddag
  Samla ihop ett gäng vänner eller familjen och laga klimatsmart mat eller varför inte en festmåltid på rester? Se vår receptfolder för färgstark matinspiration inom planetens gränser.
 • Släck (och tänd levande ljus)!
  Släck belysningen hemma och tänd några levande ljus. Stearin- eller bivaxljus är bäst ur miljösynpunkt. Välj gärna Svanenmärkt! Och tänk på att släckandet framför allt är en symbolhandling för att skicka en tydlig signal till våra politiker och beslutsfattare att agera för klimatet och planeten. Inte att spara el under själva släckningstimmen!

Glöm inte släcka på lördag!

Det här kan du själv göra för den biologiska mångfalden: