Luften i kommunen

Luften i kommunen har under de senaste årtiondena blivit bättre. Halterna av svaveldioxid, kvävedioxid, bensen och bly har minskat, tack vare renare bränslen och bättre reningstekniker. Ämnen som koldioxid, ozon och partiklar har däremot inte minskat.

I Södertälje är vägtrafiken den största källan till luftföroreningar. Andra viktiga utsläppskällor är uppvärmning och industri.

Höga halter av partiklar (PM10)

I luften vid Turingegatan överskrids miljökvalitetsnormen för halten av partiklar (PM10) vissa år. Orsaken är till stor del partiklar från vägslitage. Du kan påverka partikelhalten med ditt val av vinterdäck.

Mer information om PM10 finns på Trafikverkets hemsida.

Information om luften i Sverige hittar du på Naturvårdsverkets hemsida.

Åtgärdsprogram

Eftersom halterna av partiklar (PM10) i luften i Södertälje riskerar att överskrida miljökvalitetsnormen har Länsstyrelsen i Stockholm tagit fram ett åtgärdsprogram som Regeringen delvis har fastställt i december 2012. Se Länsstyrelsens åtgärdsprogram i länkarna till höger.

Programmet omfattar även kvävedioxid vilket är ett problem utefter de mest trafikerade gatorna i Stockholm och utefter motorvägarna. Även i Södertälje kommun visar beräkningar att förhöjda halter.

Mätningar och beräkningar

Luftkvaliteten i Södertälje har kontrollerats sedan 1990-talet. Östra Sveriges Luftvårdsförbund, där Södertälje är medlem, utför mätningar och beräkningar av luftföroreningshalter för kommunens räkning. 

Beräkningar för år 2015 visar att miljökvalitetsnormen för kvävedioxid och partiklar (PM10, dygnsvärde) riskerar att överskridas utefter en del hårt trafikerade gator och vägar i Södertälje. Enligt mätningar och beräkningar klaras miljökvalitetsnormerna för sot, svaveldioxid och bly i luft i Södertälje.

Mätningar av kvävedioxid och partiklar görs vid Turingegatan och av partiklar vid Stockholmsvägen. Du kan följa resultaten från mätningarna av partiklar via länkarna.

Kartor med beräkningar av kvävedioxid och partiklar för Södertälje kan nås direkt via länkarna. 

Halterna av ozon på landsbygden överskrider miljökvalitetsnormen och övervakas av IVL Svenska Miljöinstitutet. Den närmaste mätstationen för Södertälje är Aspvreten. Resultatet från mätningarna kan nås via länken till höger.

Via länken till naturvårdsverkets hemsida Luften i Sverige kan du få mer information om bland annat de regler som finns om luftkvalitet och resultat från mätningar i hela Sverige.

Ordlista luftföroreningar
Flyktiga organiska ämnen (VOC)

Flyktiga organiska ämnen, eller VOC, släpps ut genom vid ofullständig förbränning och avdunstning. Många VOC är toxiska och en del är dessutom, som bensen, cancerogena. Trafiken är största utsläppskällan.

Koldioxid (CO2)

Koldioxid, eller CO2, är den viktigaste växthusgasen. Koldioxid uppkommer vid förbränning eller nedbrytning av organiskt material. Biobränslen binder lika mycket koldioxid under sin bildning, som de alstrar när de förbränns. Fossila bränslen ger däremot ett nettotillskott av koldioxid.

Kväveoxider (NOx, NO2, kvävedioxid)

Kväveoxider (NOx) uppstår vid förbränning. Trafiken är största utsläppskällan. Kvävedioxiden (NO2) är den viktigaste i luftföroreningssammanhang. Kväveoxider orsakar övergödning. Höga halter av kvävedioxid (NO2) ger bl.a. besvär från luftvägarna hos främst känsliga personer t.ex. astmatiker.

Miljökvalitetsnorm

Miljökvalitetsnormer är ett juridiskt bindande styrmedel. En miljökvalitetsnorm kan till exempel gälla högsta tillåtna halt av ett ämne i luft, mark, eller vatten. Utgångspunkten för en norm är kunskaper om vad människan och naturen tål. Miljökvalitetsnormerna för luftkvalitet gäller där människor vistas, alltså även utefter hårt trafikerade vägar.

Ozon (O3)

Marknära ozon, eller O3, uppkommer genom reaktioner mellan kvävedioxid och organiska ämnen (VOC) under inverkan av solljus (uv-ljus). Det marknära ozonet är reaktivt och skadar växter. Hälsoeffekter på andningsorganen uppstår vid höga halter. De högsta halterna uppträder utanför tätbebyggda områden. Observera! Ozonet i det så kallade ozonskiktet, högt upp i atmosfären (15-30 km), skyddar oss från skadligt uv-ljus och bildas inte enligt ovanstående kemiska reaktioner.

Partiklar, stoft (PM10)

Partiklar uppkommer dels naturligt som vid vulkanutbrott och skogsbränder dels från mänsklig aktivitet som förbränning och vägslitage. Partiklar kan bära hälsoskadliga ämnen som polyaromatiska kolväten. Höga halter kan irritera luftvägarna och de personer som redan har en luftvägssjukdom kan redan vid lägre halter behöva öka sin medicinering eller söka akutvård.