Återvinningen ska öka

Avfallsplanen är ett verktyg i att utveckla och förbättra hanteringen av avfall i Södertälje kommun. En viktig del är att öka kunskapen om återvinning hos samtliga aktörer och särskilt hushållen.

Södertälje kommun har som mål att hushållens avfall ska minska genom förebyggande åtgärder och ökad återanvändning. Återvinningen ska öka genom förbättrad sortering och genom att utsorterade fraktioner återvinns.

Avfallsplanens sju målområden har tagits fram med utgångspunkt från den nationella avfallsplanen, miljöprogrammet för Södertälje kommun och den kunskap som finns om mängden avfall och hanteringen i dag.

De flesta målen gäller hushållsavfall, eftersom det är det avfall kommunen, enligt miljöbalken, ansvarar för insamling och behandling av. Arbetet inom alla målområden ska utgå från följande principer:

 • avfallstrappan (bilden)
 • det ska vara lätt att göra rätt
 • återvinningen ska främja en giftfri miljö
 • avfallshanteringen ska tas med tidigt i samhällsplaneringen
 • taxan ska användas som styrmedel
 • information för ökad kunskap och positiv attityd.

Kommunen har ansvar för renhållningen på allmänna platser. Södertälje kommun har en driftavdelning där ca 45 personer arbetar och sköter renhållningen i staden. Sedan 2017 är Telgekoncernens områden inkluderade i den kommunala driften för att optimera samordning av yttre skötsel. Utöver den vanliga driften så köper samhällsbyggnadskontoret in tjänster för ca 8 miljoner av Telge Tillväxt. En stor del av den budgeten är kopplad till renhållning av naturområden, badplatser med mera.

I samband med att kommunens nya avfallsplan togs fram år 2015 anställde kommunen en avfallsamordnare som samordnar det förebyggande arbetet mot nedskräpning.

Det här gör vi bland annat för att minska nedskräpningen år 2017:

 • Samhällsbyggnadskontoret ska under 2017 ta fram riktlinjer för papperskorgar för att kunna ge bättre service och optimera skötsel och minska nedskräpning. Södertälje kommun har ca 600 papperskorgar uppsatta runt om kommunen.

 • Samhällsbyggnadskontoret ska under 2017 även ta fram riktlinjer för återvinningsstationer. Riktlinjerna kommer att ligga till grund för att förebygga nedskräpning kring återvinningsstationer.

 • Samhällsbyggnadskontoret kommer under 2017 också att vidareutveckla rutiner för att inkludera avfall och återvinningsfrågor tidigare i samhällsbyggnadsprocessen.  

 • Under året kommer samhällsbyggnadskontoret tillsammans med Telge Tillväxt under perioder bemanna en del återvinningsstationer för att förebygga nedskräpning

 • Miljökontoret ska förstärka rutiner och utöka tillsynsen kring avfallshantering

 • Vi ska genomföra Håll Södertälje Rent-kampanjen med Södertälje Centrumförening, Telge Återvinning och andra aktörer. 2016 deltog över 5000 barn.

 • Kultur och fritidskontoret och samhällsbyggnadskontoret ska genomföra föreningsstäd våren 2017.
  Ca 20 föreningar får möjlighet att tjäna extra pengar genom att städa olika grönområden.

 • Naturskolan kommer ha temadagar kring avfall och återvinning. Utbildningen kommer under 2017 att nå ca 500 barn plus lärare.

 • Genomföra avfall och återvinningsutbildningar för bland annat; Map 2020 (arbetsmarknadsprojekt), Telge Tillväxt, Weda återbruk, politikerutbildning med flera.

 • I ett pilotprojekt ska Hovsjöskolan tillsammans med kommun ta fram ett miljöprogram med fokus på avfall, återvinning och nedskräpning som alla barn ska ta del av under sin studietid på skolan.

 • Polisen kommer i samarbete med kommunen att genomföra två aktiviteter kring nedskräpning.

 • Samhällsbyggnadskontoret placerar ut flera askoppar och papperskorgar i centrum.

 • Under sommarhalvåret 2017 ska kommunen och Destination Södertälje ha gemensamma Centrumvärdar ute på stan för att öka trivseln och minska nedskräpningen.

 • Vi ska driva och vidareutveckla nätverk för fastighetsägare som arbetar med att förbättra avfallshantering och minska nedskräpning. En studieresa kommer bland annat att genomföras under året.

 • Södertälje kommun medverkar i projektet; BLASTIC – plastens väg från staden till havet. 80 procent av allt skräp som hamnar i havet kommer från land och 60 procent av skräpet är av plast. Södertälje kommun är med som en pilotkommun för att kartlägga källor till marin nedskräpning

Södertälje kommun är medlem i Håll Sverige Rents kommunnätverk. Södertälje kommun har stora utmaningar kring nedskräpning men rankas av Håll Sverige Rent som en av de kommuner som gör mest för att förebygga nedskräpning. Läs mera här

Varje vår bjuder Södertälje kommun och Håll Sverige Rent in till Sveriges största miljöaktion för att barnen på ett pedagogiskt sätt ska lära sig om nedskräpning, återvinning, konsumtion och naturvård genom att bland annat vårstäda sin egen närmiljö. Att plocka skräp är ett konkret sätt att påverka och skapa stolthet över platsen där man bor och bidra till en renare och vackrare stad. Läs mer här

Är din förening intresserad av att hjälpa till med vårstädningen i Södertälje kommun och få 5000 kr till kassan som tack för hjälpen? Anmäl er senast den 26 mars.

Nu är det dags att lämna in en intresseanmälan för föreningarnas vårstädning 2018 som äger rum den 23 april – 13 maj. Städningen arrangeras av samhällsbyggnadskontoret varje år och brukar vara uppskattad av både föreningar och arrangör. 

Läs mer här

Som privatperson har man ansvar att inte skräpa ner. Alla i Södertälje är välkomna att delta i Håll Södertälje Rent kampanjen. Man kan göra det själv eller anmäla sig med vänner, sin arbetsplats eller förening t.ex. Läs mera här

Fastighetsägare ska hålla rent och snyggt och plocka upp skräp på gångbanor, trottoarer och trappor som hör till fastigheten. Läs mera om fastighetsägarens ansvar här

Alla företag kan delta i Håll Södertälje Rent kampanjen varje vår. Läs mera här

Södertälje kommun är en stor kommun och är i behov av hjälp från allmänheten med inrapportering av nedskräpning, skadegörelse, klotter mm. Det gör man enklast genom kommunens webbformulär eller mobilapplikation. Den kan du ladda ner mobilapplikationen här. Android eller Iphone 

I samarbete med stiftelsen Håll Sverige Rent har Södertälje kommun sedan 2010 genomfört skräpmätningar i centrum. Mätningen genomförs under samma tidpunkt varje år och under två veckor. 400 mätpunkter är utslumpade i staden och varje mätpunkt kan vara upp till 25m². Det absolut vanligaste skräpet i Södertälje och alla andra kommuner är fimpen. Resultat från skräpmätningar hittar du här