Avfallsplan 2030

Ett förslag till ny renhållningsordning för Södertälje kommun har upprättats. Förslaget ställs ut mellan den 25 maj och 6 november 2020. Förslaget innebär en ny avfallsplan som ska stimulera hållbar resurshantering och begränsade utsläpp av växthusgaser.

Förslaget finns att ladda ner på den här sidan men visas också i utställningshallen, entréplan i Stadshuset på Nyköpingsvägen 26, under ordinarie öppettider. 

Eventuella synpunkter på förslaget kan lämnas via brev eller e-post och ska senast ha inkommit den 6 november 2020 till:

E-post:avfallsplan2030@sodertalje.se

eller

Södertälje kommun
Samhällsbyggnadskontoret
Föreskrifter om avfallshantering
151 89 Södertälje

Förslag till nya avfallsplan 2030

Under år 2019–2020 har ett förslag till ny avfallsplan tagits fram. Den nya avfallsplanen kommer att ersätta den nuvarande avfallsplanen, som löper ut vid årets slut, och kommer att gälla för perioden 2021–2030.

Förslaget är framtaget i en projektgrupp där samhällsbyggnadskontoret ansvarat för samordningen. Projektgruppen har haft fast representation från miljökontoret, kommunstyrelsens kontor och Telge Återvinning. Under processen har olika aktörer bjudits in till workshops, föreläsningar och arbetsmöten.

Avfallsplan 2030 tar sin utgångspunkt i att samhället behöver göra en positionsförflyttning, vilket framgår av underrubriken - från avfallshantering till resurshantering. Södertälje kommun är och har under en längre tid varit duktiga på återvinning men det räcker inte. Det förebyggande arbetet handlar om aktivt arbeta för att avfallet över huvud taget inte uppstår.

Södertälje kommun har stor rådighet att förebygga avfall som uppkommer i den egen verksamheten. Genom att arbeta med olika styrmedel kan kommunen även påverka avfallsmängderna från hushåll och verksamheter.

I processen att ta fram den nya avfallsplanen har flera nya områden lyfts fram som viktiga att förstärka. Dels har en klimatanalys genomförts för att tydliggöra vikten av att avfallssektorn har en tydlig roll att fylla, och dels för att kommunen ska nå sitt klimatmål till 2030. Det har även genomförts en social konsekvensanalys för att lyfta de sociala aspekterna kopplade till resurs- och avfallshantering.

Avfallsplanens syfte är att bidra till:

 • hållbar resurshantering i samhället
 • att avfallets påverkan på och risker för hälsa, miljö och klimat minimeras och
 • att främja social hållbarhet.

I den nya avfallsplanen finns tre övergripande målområden med mål som ska gälla fram till 2030. För varje område finns en beskrivning av prioriteringar och vägen framåt. Målområden med mål är:

 • Hållbara städer och samhällen
  En hållbar resurshantering ska prioriteras på ett tidigt stadium i alla delar av samhällsplaneringen
 • Hållbar konsumtion och produktion
  Avfall och nedskräpning ska förebyggas och minska markant till 2030
 • Bekämpa klimatförändringar
  Klimatpåverkan från avfall ska minska markant till 2030.


Förslag till nya föreskrifter

Mycket har ändrats sedan föreskrifterna senast uppdaterades och det är därför viktigt att uppdatera dem. Förändringar och förtydliganden i förslaget till nya föreskrifterna gäller bland annat:

 • Begreppet hushållsavfall ersätts med begreppen kommunalt avfall samt avfall för vilket kommunen har behandlingsansvar. I enlighet med kommande förändringar i miljöbalken.
 • Ansvaret för att informera om avfallshantering förtydligas (§ 7)
 • Hantering av undantag från avfallsföreskrifterna har förtydligats (§29 - §41)
 • Specificerade krav ställs på fastighetsägare till flerfamiljshus att ordna hämtning av grovavfall minst två gånger per år (§25).
 • Det förtydligas att så kallade kombisystem med matavfallsavskiljare och fettavskiljare i serie kan användas för insamling av pumpbart matavfall, dvs matavfall som har malts med avfallskvarn. Insamling sker med slamfordon (§13 - §15, Bilaga 2).
 • Det förtydligas hur trädgårdsavfall som innehåller växtrester från invasiva främmande arter ska hanteras (Bilaga 1).
 • Det förtydligas hur matolja och annat fett från matlagning ska hanteras (Bilaga 1).
 • Det förtydligas hur fastighetsägare kan lämna asbest (Bilaga 1).
 • Det framgår att invånare får hjälpa varandra att transportera grovavfall och trädgårdsavfall till återvinningscentralen (Bilaga 1, avsnitt 3).