Ny avfallsplan

När det gäller avfallshantering och återvinning ligger Södertälje i framkant inom flera områden. Men framöver kommer det inte räcka med att bara återvinna och samla in avfall. Fokus kommer även att ligga på åtgärder för att förebygga avfall.

Avfallsplanen utgör tillsammans med kommunens lokala föreskrifter renhållningsordningen för kommunen. Den nu gällande avfallsplanen för Södertälje kommun antogs 2015 och gäller till 2020. Mycket har ändrats  under den tiden, lagstiftningen, omvärlden och möjligheter att samla in och förebygga avfall. Det är därför angeläget att ta fram en ny avfallsplan.

En ny avfallsplan behöver förankras brett, både hos tjänstemän och politiker. Även allmänhet, näringsliv och intresseorganisationer ska ges möjlighet att lämna synpunkter på planen.

Förebyggande av avfall lyfts fram

Enligt nya föreskrifter från Naturvårdsverket ska flera nya områdena inkluderas i avfallsplanen, bland annat förebyggande av avfall, avfall i fysisk planering samt vilka styrmedel man kommer att använda i arbetet med  avfallsplanen. Begreppet hushållsavfall har ersatts av begreppet avfall som kommunen ansvarar för, vilket tydliggör att kommunen ansvarar för att ta fram åtgärder för både hushållsavfall och avfall som uppkommer i kommunens egna verksamheter. Ökat fokus på att förebygga avfall kräver deltagande från hela kommunkoncernen, då alla bidrar till avfall genom inköp och konsumtion.

Målområden

Två målområden är identifierade och under varje målområde kommer det att finnas delmål:

  • Hållbara städer och samhällen
  • Hållbar konsumtion och produktion

Agenda 2030 och de globala målen nummer 11 och 12 ligger som grund för målområdena i avfallsplanen. Det har vi gjort, dels för att tydligöra avfallsarbetets koppling till de globala målen och dels för att underlätta och få en tydligare koppling till skolans arbete med hållbar utveckling.