Strategi mot nedskräpning

Södertälje har under en längre tid arbetat med att kartlägga och förebygga nedskräpning och illegal dumpning av avfall. Det är ett prioriterat mål i kommunens avfallsplan sedan år 2015.

Nedskräpning är ett problem som alla kommuner arbetar med, så även Södertälje. En stor del av nedskräpningen från privatpersoner består av tobaksprodukter och förpackningar. Utöver det dumpar både privatpersoner och företag avfall illegalt i naturområden, bostadsområden och framförallt vid kommunens återvinningsstationer. Allt som allt sker det varje år cirka 20 000 dumpningar av avfall i Södertälje.

Nedskräpningen bidrar till miljöproblem, sanitära problem med råttor och andra skadedjur, stora kostnader för renhållning, indirekta kostnader i form av värdeminskning av fastigheter, ökad otrygghet och risk för ökad brottslighet. Konsekvensen blir en mindre attraktiv stad att bo i.

Sedan 2015 är avfallshantering därför ett prioriterat område i kommunen. Samhällsbyggnadskontoret anställde då avfallssamordnare, Tomas Thernström, som arbetar med att öka samarbetet mellan kommunen, Telgebolagen och andra aktörer. Året därpå fick kampanjen Håll Södertälje Rent utökade resurser och involverade 50 procent fler skolbarn och förskolebarn, ungefär 9 000 barn. Trots det goda förebyggande arbetet som sker har resultaten uteblivit, vilket nu leder till vidare åtgärder.

I maj 2017 gav kommunstyrelsen stadsdirektören i uppdrag att ta fram en strategi för att förebygga nedskräpning och dumpning av avfall. Månaden därpå genomfördes en övergripande genomlysning av kummunens alla enheter och bolag i syfte att identifiera hur arbetet med nedskräpning och dumpning ser ut idag och vad vi kan göra bättre. I februari 2018 klubbade KS igenom strategin för att förebygga nedskräpning. Samma år startade över 40 olika aktiviteter upp. Målet är att förebygga nedskräpning,  och kontinueriligt vidareutveckla arbetet och ta fram aktiviteter. Under 2018 anställdes även en renhållningsingenjör på samhällsbyggnadskontoret för att vara med och driva det arbetet.

För att uppnå ett rent, snyggt och tryggt Södertälje kommer kunskap- och attitydpåverkande aktiviteter genomföras i alla kommunens verksamheter. Det ska också finnas en god service för invånare att lämna sitt avfall för återvinning på rätt ställe, även i offentliga miljöer. Om någon trots det väljer att utnyttja och åsidosätta lagar om avfallshantering ska påföljder ges, här kommer politik och förvaltning att samverka för en ökad myndighetsutövning.

Från Södertälje kommun bidrar kontoren för kultur och fritid, kommunstyrelsens kontor där säkerhetsavdelningen ingår, social och omsorgskontoret, utbildningskontoret, arbetslivskontoret, miljökontoret och samhällsbyggnadskontoret samt Destination Södertälje. 

Inom Telgekoncernen är det Telge bostäder, Telge fastigheter, Telge tillväxt, Telge återvinning  samt Tom Tits som bidrar med nya och utökade aktiviteter.

I nästa steg bjuder vi in övriga delar av samhället i arbetet för ett rent, snyggt och tryggt Södertälje.