Hållbar ekonomi

Södertälje kommuns ekonomi ska präglas av ordning och reda och hög effektivitet. En långsiktigt hållbar ekonomi är grunden för att säkra framtidens välfärd. För att bygga vår gemensamma framtid med nödvändiga strategiska satsningar ska resurserna användas ansvarsfullt och effektivt.

Tjänsterna som levereras ska vara av den förväntade kvalitén och skapa trygghet och ett gott liv till dig som bor och/eller verkar inom kommunens gränser.

Ekonomisk hushållning handlar om att styra ekonomin både i ett kortare och i ett längre perspektiv och att varje generation ska bära sina egna kostnader. De tjänster som kommunen ska tillhandahålla och de satsningar som görs ska hålla under överskådlig tid.

Södertälje kommun måste på ett strategiskt sätt klara av att prioritera mellan nya investeringar i infrastruktur, bostäder, förskolor, skolor och övriga verksamhetslokaler. Samtidigt behöver hela kommunkoncernen beakta att nettokoncernskulden per invånare över tid hålls på en stabil nivå som kommunen långsiktigt klarar av att bära.

Förvaltningens underlag innehåller bilagan Riktlinjer om God Ekonomisk Hushållning, ett antal långsiktiga inriktningar för kommunens ekonomiska utveckling i syfte att säkerställa god ekonomisk hushållning. Inriktningarna ligger till grund för kommunens årliga budgetarbete där de ekonomiska målen och strategierna konkretiseras i det kortare perspektivet.

Det är viktigt att några grundläggande ekonomiska inriktningar fastställs:

  • Förbättrade resultat i kommunen och bolagskoncernen. För kommunen avses resultatet exklusive jämförelsestörande poster. Intäkter från exploatering och reavinster ska användas till att finansiera nödvändiga investeringar för ett hållbart samhälle.
  • Fortsatta försäljningar av tillgångar som är möjliga och lämpliga att sälja i kommunen och i kommunens bolag.
  • Säkerställa att investeringsvolymerna över tid är förenliga med kommunens långsiktiga finansieringsförmåga. Detta förutsätter en hög egenfinansieringsgrad.
  • Bedriva stadsutveckling och exploatering inom ramen för god ekonomisk hushållning.
  • Utdelning från bolagskoncernen till ägaren kan ske först när kassaflödet medger detta utan ytterligare upplåning.

Att styra för en hållbar utveckling

Kommunens välfärdsarbete utgår från Agenda 2030, ett övergripande och framåtsyftande globalt, nationellt och lokalt åtagande som öppnar nya möjligheter för långsiktigt hållbar ekologisk, social och ekonomisk utveckling.

Det ska genomsyra hela kommunen från ledningsnivå till längst ut i organisationen. För att uppnå ambitionen om ett helt och hållbart Södertälje krävs både vilja och kompetens. En viktig del i resultatstyrningen förutsätter god omvärldsbevakning och möjlighet till hjälp och stöd till alla delar i organisationen. Styrande är de ekonomiska ramarna samt dokument i form av program, planer och strategier som beslutas