Mål för hållbar utveckling

Person håller i en kompass med skogen som kuliss

Hållbar utveckling omfattar de tre perspektiven ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Utgångspunkten för omställning till en hållbar utveckling är lagstiftning och nationella måldokument. Med dessa som grund har Södertälje antagit sin lokalt anpassade mål- och strategidokument utifrån de lokala förutsättningar och möjligheter som finns i vår kommun.

Nationella miljömål

Det övergripande syftet med miljöarbetet är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser.

Det finns 16 miljökvalitetsmål som beskriver vilken miljö som den svenska politiken ska styra mot. Vi har fortfarande långt kvar till att nå de flesta av målen och för flera av miljömålen går utvecklingen åt fel håll. Under de närmaste tio åren behöver alla öka takten i arbetet för att nå miljömålen och genomföra den omvälvande och brådskande samhällsomställning som vi behöver göra.

Mer om de 16 miljömå som styr politiken finns på sverigesmiljomal.se

Folkhälsomålet

Att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation.

Mer om de åtta delmål som styr politiken finns på folkhalsomyndigheten.se

Södertäljes mål

Mål och budget är kommunens övergripande styrdokument. Här beskrivs kommunens finansiella strategi och ekonomiska ramar som sätts upp för de kommande tre åren. Mål och budget beskriver den långsiktiga inriktningen för kommunens arbete för social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.

För att nå dessa mål finns det ett antal strategier, planer och program. Dessa hittar du under styrdokument.

Social hållbarhet

För Södertälje kommun betyder social hållbarhet att alla invånare får sina rättigheter och behov tillgodosedda. Ett socialt hållbart samhälle är jämställt och människor har inflytande och ges likvärdiga förutsättningar att leva ett gott liv med god hälsa. När välfärdssektorns verksamheter såsom skola och
äldreomsorg fungerar bra, stärker detta den sociala hållbarheten. Samhällsplaneringen kan på olika sätt bidra till den sociala hållbarheten. Exempelvis handlar det om att ta hänsyn till hur infrastruktur, bostadsbyggande, parkmiljöer och friluftsområden påverkar den sociala hållbarheten. Ett samhälle med hög tolerans där människors lika värde står i centrum kräver att människor känner tillit och förtroende till varandra och är delaktiga i samhällsutvecklingen. Insatser för kultur, idrott och demokrati är därför, vid sidan om kvalitet i välfärden, av största vikt för att bevara och utveckla den sociala hållbarheten.


Ekologisk hållbarhet

Den ekologiska hållbarheten utgör en ram för de två andra hållbarhetsdimensionerna då jordens ekosystem skapar förutsättningar för social och ekonomisk hållbarhet. För de ekologiska systemen går det många gånger att definiera hållbarhet ganska väl. Vi lever idag utanför dessa gränser och samhället behöver ställa om för att leva inom de ramar som planeten och närmiljön klarar av. I en hållbar utveckling tar Södertälje sin rättvisa del av ansvaret för att minska utsläppen och stärka den biologiska mångfalden. Alla verksamheter inom Södertälje kommun ska ta ansvar för att minska sin miljö- och klimatpåverkan och föregå med gott exempel. Det handlar exempelvis om ökad kunskap, val av miljövänliga produkter och material, energieffektivisering och att nå målet om en fossilbränslefri kommun. Vi skyddar värdefull natur och förbättrar den ekologiska statusen i kommunens sjöar och vattendrag.


Ekonomisk hållbarhet

Ekonomin är ett verktyg för att uppnå social och ekologisk hållbarhet. Ett starkt näringsliv och hög grad av förvärvsarbete och sysselsättning skapar förutsättningar för tillväxt och ekonomisk hållbarhet. Södertälje har ett unikt geografiskt läge och en stark forsknings- och innovationskultur. En långsiktigt hållbar ekonomi är grunden för att säkra framtidens välfärd. Södertälje kommuns ekonomi ska präglas av ordning och reda samt hög effektivitet. För att bygga vår gemensamma framtid är det viktigt att arbeta med långsiktig kompetensförsörjning och ansvarsfull resursanvändning. Kommunfullmäktige fastställde i december 2018 riktlinjerna för god ekonomisk hushållning vilket handlar om att styra ekonomin både i ett kortare och i ett längre perspektiv och att varje generation ska bära sina egna kostnader. De tjänster som kommunen ska tillhandahålla och de satsningar som görs ska hålla under överskådlig tid.

Exempel på mål och konkreta prioriteringar för miljöarbetet i Mål och budget 2020-2022:

  • Södertälje kommun minskar sina utsläpp och sin miljöbelastning och ger förutsättningar för medborgare och företag att kunna leva hållbart.
  • Takten i klimatarbetet ska öka för att nå de uppsatta klimat- och miljömålen.
  • Kommunens samarbete med näringslivet i klimatarbetet ska utvecklas. Kommunikationen med medborgarna är viktig för att skapa delaktighet och underlätta för fler att leva hållbart.
  • Södertälje ska fortsätta utvecklas som nod för hållbar livsmedelsutveckling. Den kompetens och utvecklingskraft som finns i kommunen tas tillvara och ytterligare medel avsätts till projektet Matlust.
  • Alla verksamheter ska arbeta för att minska plastanvändningen.
  • Södertälje ska i ökad utsträckning bli en cykelkommun. Satsningar görs därför på fler cykelgarage, cykelvägar och andra åtgärder som främjar cykling.
  • För att ställa om till mer hållbara transporter ska fler laddstolpar för elfordon komma på plats.
  • Södertälje ska ligga i framkant i miljöarbetet. Genom att anlägga fler våtmarker främjas biologisk mångfald, vattenrening och ökad resiliens.