Mångfaldspolicy

Södertälje kommuns mångfaldspolicy antogs av fullmäktige maj 2008.

Mångfaldspolicy

Mångfaldspolicyn utgör styrinstrument för hur kommunens mångfaldsarbete bedrivs ur ett arbetsgivarperspektiv, som myndighetsutövare och som producent av samhällsservice. I mångfaldspolicyn är jämställdhetsaspekterna integrerade. Mångfaldspolicyn utgår från de mänskliga rättigheterna. Policyn täcker in samtliga diskrimineringsgrunder och den nationella minoritetslagstiftningen samt säkerställer att Södertälje kommun bedriver sin verksamhet enligt lagens intentioner.

Mångfald

Med mångfald avses en blandning av människor med olika kunskaper, färdigheter,erfarenheter, bakgrunder och personligheter. Arbetet med mångfald handlar om att ta tillvara den kreativitet och det mervärde som ryms i samspelet mellan olikheter. Kommunen skall präglas av en öppen och bejakande kultur där alla blir likvärdigt bemötta oavsett ålder, kön, etnicitet, religion, politisk åskådning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet. Mångfaldsbegreppet omfattar även skydd och stöd förSveriges nationella minoriteter. 

HBTQ-certifierade

Södertälje kommun arbetar aktivt med att synliggöra och granska samhällsnormer. Kommunen har flera HBTQ-certifierade enheter: ungdomsmottagningen, kommunikationsavdelning, kontaktcenter och HR-avdelningen.

Vad betyder HBTQ?

Hbtq, ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer med queera uttryck och identiteter. H:et och b:et handlar om sexuell läggning, alltså vem man har förmågan att bli kär i eller attraherad av. T:et handlar om hur man definierar och uttrycker sitt kön. Queer kan röra både sexuell läggning, könsidentitet, relationer och sexuell praktik men kan också vara ett uttryck för ett kritiskt förhållningssätt till rådande normer.