Översiktsplanen

Södertälje kommuns översiktsplan, Framtid Södertälje, antogs av ett enigt kommunfullmäktige 2013. Planen visar hur kommunen ska använda mark och vatten i framtiden, och hur behoven ska tillgodoses på ett hållbart sätt.

Översiktsplanen ska vara strategisk, genomförande- och omvärldsinriktad. Planen ska visa vilka grundläggande värderingar och principer som ska vägleda det långsiktiga samhällsbyggandet i kommunen. Den ger dessutom stöd för den efterföljande mer detaljerade planeringen och projekteringen. Framtid Södertälje har år 2030 som slutligt målår.

Politisk konsensus

Kommunfullmäktige tog beslutet om den nya översiktsplanen i politisk konsensus, vilket betyder att det exempelvis blir lättare för kommunen att locka till sig investerare, både privata och offentliga.

En annan fördel är att eftersom alla partier är överens om kommunens långsiktiga utveckling står sig överenskommelsen även om den politiska maktfördelningen ändras.

Huvudinriktngen för kommunens utvckling är att utbyggnaden ska ske genom förtätning och komplettering av redan bebyggda områden.

Prioriterade områden

Översiktsplanen pekar också på områden som kommunen ska prioritera:

  • utveckling av stadskärnan
  • utveckling av stadens miljonprogramsområden
  • utveckling av kommunens tätorter på landsbygden
  • utveckling av kommunens landsbygd
  • utveckling av kommunens nya näringslivsområden.

Enligt Plan- och bygglagen ska alla Sveriges kommuner ha en översiktsplan. ”Framtid Södertälje” är inte rättsligt bindande, men planen är ett tungt beslutsunderlag genom att den är förankrad genom samråd och bred insyn.

Du kan ta del av översiktsplanen, men även den tidigare framtagna samrådsversionen och utställningsversionen här på översiktsplanens webbplats. 

Arbete påbörjas med ny översiktsplan

Översiktsplanen aktualitetsprövades 2018, då man konstaterade att det behöver tas fram en ny.

Kommunen har nu påbörjat arbete med en ny översiktsplan som ska visa inriktningen för kommunens mark- och vattenanvändning fram till år 2050. Den ska också visa på de övergripande strategierna för att nå en långsiktigt hållbar utveckling.