Styrdokument för hållbarhet

Person håller i en kompass med skogen som kuliss

Hållbar utveckling omfattar de tre perspektiven ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Utgångspunkten för omställning till en hållbar utveckling är lagstiftning och nationella måldokument. Med dessa som grund har Södertälje antagit sin lokalt anpassade mål- och strategidokument utifrån de lokala förutsättningar och möjligheter som finns i vår kommun.

Mål

Mål och budget är kommunens övergripande styrdokument. Här beskrivs kommunens finansiella strategi och ekonomiska ramar som sätts upp för de kommande tre åren. Mål och budget beskriver den långsiktiga inriktningen för kommunens arbete inom ekologisk, ekonomisk och social verksamhet.

Länkar

Mål och budget 2022-2024

Bilagor Mål och budget 2022-2024

Cykelplan

Samhällbyggnadskontoret (Sbk) strävar efter att bygga ut cykelvägar i Södertälje för att öka framkomligheten och säkerheten för cyklister. Sbk tog 2013 fram Cykelplanen som ett verktyg i planeringen av nya cykelvägar.  

Du kan hämta en cykelkarta i Stadshuset och på Turistbyrån.

Länkar

Cykelplan 2013

Folkhälsostrategi

Sex olika målområden med tolv mål prioriteras i Södertälje kommuns folkhälsostrategi:

1. Det tidiga livets villkor

a) Barnfattigdomen i Södertälje ska minska

b) Föräldrar ska erbjudas föräldraskapsstöd under barnets första fem år

2. Utbildning och arbete

c) Alla barn ska ha tillgång till förskoleverksamhet med hög kvalitet på lika villkor

d) Den hälsofrämjande och trygga skolgången ska öka

e) Sysselsättningen bland kommunens invånare ska öka

3. Inflytande och delaktighet

f) Invånarnas delaktighet, tillit och inflytande ska öka i kommunen

4. Boende och boendemiljöer

g) Kommunens fysiska miljöer som främjar aktivitet och en god och jämlik hälsa ska öka

h) Säkerheten och tryggheten i bostadsområden i kommunen ska öka

5. Hälsosamma levnadsvanor

i) Den fysiska aktiviteten bland kommunens invånare ska öka

j) Andelen invånare som utvecklar skadligt bruk, missbruk eller beroende av alkohol, narkotika, tobak eller spel ska minska

6. Psykisk hälsa

k) Det psykiska välbefinnandet bland kommunens invånare ska öka

l) Andelen våldsutsatta i kommunen ska minska

Under varje målområde redogörs bland annat för för mål, samordningsansvar och vilka nämnder/bolag som är berörda av målet. Varje mål innehåller även förslag på inriktning, fakta och nuläge.

Länkar

Folkhälsostrategi 2021-2024

Handlingsplan för suicidprevention

 

Kretsloppspolicy

För att minska övergödning och skapa kretslopp i kommunen vill vi ta tillvara på gödsel i vårt toalettavfall. Detta gör vi genom att samla in klosettvatten i en sluten tank. Innehållet hämtas med slambil och behandlas i våtkomposteringsanläggningen i Hölö. Efter hygieniseringen återförs näringen till åkern där det ersätter konstgödsel. Policyn gäller vid nya tillstånd eller ändring av enskilda avlopp.

Länkar

Kretsloppspolicy

Kretsloppspolicy (kortversion)

 

Livsmedels- och måltidspolicy

I Södertälje kommun finns ett styrande dokument för att kvalitetssäkra måltidsverksamheten inom skola, äldreomsorg och social omsorg. Livsmedels- och måltidspolicyn syftar bland annat till att utveckla respekt, ansvar och förståelse för maten och dess påverkan på hälsa och miljön.

Länkar

Skola och förskola

Äldreomsorg

Omsorg och socialt stöd

Miljö- och klimatprogram 2018-2021

Södertälje är en kommun med höga miljömål och ambitioner. Miljön och klimatet är en av de viktigaste framtidsfrågorna globalt och även för den lokala miljön i Södertälje. Det övergripande miljömålet är att lämna över ett samhälle till de kommande generationerna där de stora miljöproblemen är lösta och utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem.

Länkar

Miljö- och klimatprogram 2018-2021.pdf

Genomförande och uppföljning

I Miljö- och klimatprogrammet står vilket ansvar de olika nämnderna har samt förslag på åtgärder för att uppnå målen. Miljö- och klimatprogrammet följs upp årligen i Miljöbokslut.

Odlingsstrategi

En odlingsstrategi behövs för att förbereda oss inför framtiden. För att ta tillvara odlingens alla möjligheter till mer närodlad mat och för att skapa en mer resilient och robust livsmedelsproduktion. Strategin täcker odling både på landsbygden och i staden samt i randzonen däremellan.

Pollineringsplan 2020-2022

Södertälje kommun har tagit fram en pollineringsplan för att förbättra förutsättningarna för pollinerande insekter att överleva i staden genom att öka den biologiska mångfalden. En kartläggning har gjorts över vad kommunen kan göra för att stärka pollinerande insekter genom att bland annat styra vad som planteras och var det planteras i den urbana miljön. Man har också kartlagt spridningsvägar till det omgivande skogs- och odlingslandskapet. På landsbygden arbetar kommunen redan idag med att restaurera ängs- och betesmarker som har växt igen, genom att se till att kor eller får betar på dem igen. I dessa miljöer finns mycket mat till pollinatörer. 

Vad kan du göra?

Villaträdgårdarna i staden blir allt viktigare för pollinatörerna. Det här kan du göra för att hjälpa trädgårdens pollinerare:

 • Se till att det finns blommande växter från tidig vår till sensommar. Se växter för pollinatörer.
 • Odla nektarrika växter, till exempel kryddväxter och fjärilsbuskar.
 • Skydda eller odla värdväxter. Många fjärilslarver kan bara leva på en enda växt. Utan brännässlor – inga nässelfjärilar!
 • Låt en del av gräsmattan bli till äng. Se rekommendationer för skötsel av gräsytor.
 • Bygga insektshotell och humlebon. Se boplatser för pollinatörer
 • Ha vatten i trädgården till törstiga pollinatörer.
 • Odla ekologiskt – inga bekämpningsmedel!

Länkar

Pollineringsplan-2020-2022

Kunskapsunderlag till pollineringsplan

 

Organisationen Pollinera Sverige

Naturvårdsverket - Pollinatörer och pollinering i sverige

Fler tips som gynnar pollinatörer på SVT.se

Skogspolicy

Södertälje kommun äger och förvaltar ca 3200 hektar skog. Skogsägare omfattas av olika lagar och regler som styr skötseln av skogen, däribland skogsvårdslagen, miljöbalken och kulturmiljölagen. Södertälje kommuns skogspolicy beskriver och klargör övergripande mål och principer för kommunens skogsförvaltning.

Länkar

Skogspolicy

Vattenplan

En god hushållning med vattenresurser är grundläggande för ett hållbart samhälle. Det är en förutsättning för ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.

Vattenplanen har följande syften:

 1. Tydliggöra hur Södertälje kommun ska bidra till att god status enligt EU:s vattendirektiv uppnås i kommunens alla vattenförekomster.
 2. Tydliggöra ansvar och roller i kommunkoncernen. 
 3. Bidra till att vattenförvaltningen integreras och samordnas effektivt i kommunkoncernens och samhällets utveckling.

Länkar

Vattenplan med bilagor

Vattenplan utan bilagor

Översiktsplan

I oktober 2013 tog ett enigt kommunfullmäktige i Södertälje beslut om en ny översiktsplan: Framtid Södertälje. Planen visar hur kommunen ska använda mark och vatten i framtiden, och hur behoven ska tillgodoses på ett hållbart sätt.

Länkar

Översiktsplan 2013-2030

Kortversion översiktsplan

Miljökonsekvensbeskrivning översiktsplan

Kartinlaga

Suomi

English

اللغة العربية

Politisk konsensus

Kommunfullmäktige tog beslutet om den nya översiktsplanen i politisk konsensus, vilket betyder att det exempelvis blir lättare för kommunen att locka till sig investerare, både privata och offentliga.

En annan fördel är att eftersom alla partier är överens om kommunens långsiktiga utveckling står sig överenskommelsen även om den politiska maktfördelningen ändras.

En ny strategi för kommunens utbyggnad togs i översiktsplanen – ett skifte från att öppna nya områden för bebyggelse till att utbyggnaden ska ske genom förtätning och komplettering av redan bebyggda områden.

Prioriterade områden

Översiktsplanen pekar också på områden som kommunen ska prioritera:

 • utveckling av stadskärnan
 • utveckling av stadens miljonprogramsområden
 • utveckling av kommunens tätorter på landsbygden
 • utveckling av kommunens landsbygd
 • utveckling av kommunens nya näringslivsområden.

Enligt Plan- och bygglagen ska alla Sveriges kommuner ha en översiktsplan. ”Framtid Södertälje” är inte rättsligt bindande, men planen är ett tungt beslutsunderlag genom att den är förankrad genom samråd och bred insyn.

Ingen hyllvärmare

Översiktsplanen ska inte bli någon hyllvärmare, utan kommunen kommer årligen att göra en uppföljning i form av en föreläsning eller workshop under namnet ”En förmiddag för framtiden”.

Du kan ta del av översiktsplanen, men även den tidigare framtagna samrådsversionen och utställningsversionen här på översiktsplanens webbplats. Besök gärna stadshusets utställningshall på Nyköpingsvägen 26, där finns en permanent utställning om översiktsplanen som är öppen för alla intresserade.