Dialog klimat

Grafik för medborgardialog klimatpåverkan som genomfördes nov 2020-januari 2021

Från november 2020 till januari 2021 genomfördes en medborgardialog om klimatpåverkan i Södertälje kommun. Svaren visar att Södertäljes invånare tycker att arbetet för bättre klimat är viktigt och de flesta är beredda att ändra sin livsstil för att skapa ett bättre klimat.

- Tack alla Södertäljebor som var med och bidrog med svar i undersökningen! Svaren visar att det finns en medvetenhet och en vilja att ta ansvar, men också att det är viktigt att vi jobbar tillsammans för att uppnå målet om minskad klimatpåverkan, säger Hanna Klingborg (MP), ordförande i hållbarhetsutskottet, Södertälje kommun.

Medborgardialogen genomfördes på två sätt, via webbenkät och fördjupade telefonintervjuer. Webbdelen bestod dels av en slumpmässigt rekryterad webbpanel representativ för invånarna i Södertälje kommun och dels som en öppen webbenkät på kommunens webbplats. Den andra delen i medborgardialogen var fördjupade telefonintervjuer med gymnasieungdomar, personer i åldern 20 – 80 år samt representanter för föreningar som är aktiva i Södertälje och vars verksamhet anknyter till klimat- och miljöfrågor.

Tre av fyra (76 procent) i webbpanelen svarade att enskilda medborgares handlingar har mycket eller ganska stor effekt för att påverka klimatet. På den öppna frågan om vad som är det viktigaste de själva kan göra för att minska sin klimatpåverkan var det vanligaste svaret sopsortering, minskat bilåkande och istället cykla eller åka kollektivt, handla mindre och smartare, äta mindre kött och mer vegetariskt. De flesta deltagarna kunde tänka sig ändra på sin livsstil för att kunna minska sin egna påverkan på klimatet.

Andra delar i medborgardialogen handlade om vad kommunen skulle kunna göra för att förbättra klimatet. Exempelvis kretsade en del av svaren runt olika åtgärder med anknytning till trafik och resande/transport: att arbeta för en bättre kollektivtrafik samt fler, bättre och säkrare cykelvägar.  En annan del av svaren i medborgardialogen tog upp att det är viktigt att kommunen ställer klimatkrav när det gäller upphandling och beställning av varor och tjänster. Dessutom vill många att kommunen ska jobba för att det ska bli lättare att källsortera.

- Det kom fram många tankar och idéer om vad kommunen kan göra för att underlätta för människor at ta ansvar. Nu tar vi med oss resultatet av medborgardialogen i vårt arbete med en ny miljö- och klimatstrategi, avslutar Hanna Klingborg (MP), ordförande i hållbarhetsutskottet.

 

Sammanfattning av medborgardialogen klimatpåverkan

I svaren från den slumpmässigt rekryterade webbpanelen, som är representativ för invånarna i Södertälje, är det tre av fyra (76 procent) som tror att enskilda medborgares handlingar har mycket eller ganska stor effekt för att påverka klimatet, 30 procent svarar mycket stor. Men var fjärde person (24 procent) tror att det inte har särskilt stor eller ingen effekt alls vad enskilda medborgare gör för att minska sin påverkan på klimatet.

De fick också i en uppföljande öppen fråga svara vad som är det viktigaste som de själva kan göra för att minska sin klimatpåverkan. Några har svarat på frågan med att bara ange ett alternativ medan andra räknat upp flera förslag. Vanliga svar är sopsortering, minskat bilåkande och i stället cykla eller åka kollektivt, handla mindre och smartare, äta mindre kött och mer vegetabiliskt.

Svaren från de fördjupade intervjuerna visar samma resultat. Vad varje enskild person gör har i sig liten inverkan på klimatet, men vad alla gör tillsammans ger stor inverkanlyfts fram av flera personer. ”Många bäckar små…” som en av intervjupersonerna uttryckte det.

I webbpanelen är det två av tre (66 procent) som tror att kommunens åtgärder har mycket eller ganska stor effekt för att påverka klimatet, 21 procent svarar mycket stor.

I den öppna enkäten är det något större andel (32 procent) som svarar mycket stor.

I en öppen fråga fick deltagarna i webbpanelen svara på vad de anser är det viktigaste som de själva kan göra för att minska sin klimatpåverkan. Vanliga svar är minskat bilåkande till förmån för att cykla och åka kollektivt, inte resa lika mycket, framför allt inte flyga, sopsortera, minska matsvinnet, handla mindre, närodlat och hållbart.

När motsvarande fråga ställdes om vad som är viktigast för kommunen att göra för att minska sin klimatpåverkan utökas alternativen för vad som poängteras som viktiga åtgärder. Så tillkommer bland förändringar från kommunen exempelvis att arbeta för minskade utsläpp, informera, att bevara grönområden, att ställa krav vid upphandlingar, bra byggmaterial m.m.

Deltagarna i den webbaserade undersökningen ombads också att ur en lista med 10 alternativ välja de tre viktigaste förändringarna som Södertälje kommun kan göra för att förbättra klimatet.

Att arbeta för bättre kollektivtrafik är det som väljs av flest (50 procent) deltagare i webbpanelen. Två av fem (40 procent) i webbpanelen väljer att kommunen skall ställa klimatkrav vid köp av varor och tjänster. På tredje plats (39 procent) kommer minska utsläppen från kommunens verksamheter och bolag. Nästan lika många (38 procent) väljer att det skall finnas bättre förutsättningar att cykla och gå tryggt och säkert.

Av deltagarna i den öppna enkäten valde flest (51 procent) som en av de tre viktigaste förändringarna att kommunen ställer klimatkrav på varor och tjänster, tätt följt av bättre förutsättningar att cykla och gå tryggt och säkert (49 procent). På tredje plats kom att arbeta för bättre kollektivtrafik som valdes av 43 procent.

Av svaren från dem som intervjuades per telefon framgår att det är av betydelse för klimatet vad kommunen gör. De intervjuade som inte styrts av något utom sitt eget sätt att tänka om olika förhållanden resonerade även om ur vilket perspektiv förändringen skall värderas. Globalt eller lokalt, men oavsett vilket är åtgärder mot klimatförändringarna viktiga.

Intervjupersonerna fick också svara på vad de bedömer vara det viktigaste som Södertälje kommun kan göra för att minska sin klimatpåverkan. Åsikterna varierar men information till allmänheten och olika åtgärder med anknytning till trafik och resande/transport dominerar. Fler, bättre och säkrare cykelvägar, större turtäthet i kollektivtrafiken, men även att kommunen borde byta sina egna bilar till elbilar.

Det förs också fram förslag om att kommunen skall öka sitt samarbete med företagen i kommunen samt jämföra och byta erfarenhet med andra kommuner.

Det flesta i webbpanelen (87 procent) skulle absolut eller kanske kunna ändra sin livsstil för att skapa ett bättre klimat, varannan (50 procent) svarar att de absolut skulle kunna göra det.

De som djupintervjuades anser även de att de kan förändra sin livsstil för att minska sin påverkan på klimatet. De exemplifierar det med olika slags åtgärder.

Den som nämns av flest deltagare som det viktigaste bland det man kan förändra är att minska sitt bilåkande för att i stället åka kollektivt, promenera eller cykla.

Om någon ändå inte kan avvara bilen som transportmedel för att man bor på landet, långt från arbete/skola, så tillägger intervjupersonerna att det går att välja mer klimat- och miljömässiga bilar än vad de kör idag.

En majoritet i webbpanelen (62 procent) tror att människor i deras omgivning är mycket eller ganska intresserade av klimatfrågor, 9 procent svarar mycket intresserade. De som svarade på den öppna enkäten gör ungefär samma bedömning.

De flesta i webbpanelen (84 procent) känner att de själva absolut eller kanske kan vara med och påverka, 38 procent svarar att de absolut kan påverka det framtida klimatet.

Ungefär varannan i webbpanelen (49 procent) anser att kommunen absolut eller kanske gör tillräckligt för att underlätta så att de svarande kan leva på ett sätt som minskar deras klimatpåverkan, 5 procent svarar att kommunen absolut gör det.

Bland dem som djupintervjuats per telefon vill man gärna att kommunen gör mer och ger som exempel att det bör bli lättare att källsortera, alla borde ha den möjligheten och i närheten a bostaden, bättre cykelvägar är också något som kommunen kunde ordna. För att förbättra för biltrafiken önskar man också fler laddstolpar för elbilar.

Nästan alla i webbundersökningen (93 procent i panelen och 89 procent i den öppna enkäten) instämmer helt eller delvis i påståendet att ”Om alla hjälps åt så får det stor betydelse för att förbättra klimatet”. Instämmer gör också de som intervjuats per telefon, bland annat med ett av svaren ”Ja, tänk om alla i hela världen hjälptes åt!”

Det finns också ett starkt instämmande påståendet att ”Klimathotet är vår tids viktigaste fråga”. De flesta i webbpanelen (83 procent) instämmer helt eller delvis och 78 procent i den öppna enkäten gör detsamma. Även en majoritet av dem som intervjuats instämmer.

De flesta södertäljebor (81 procent i panelen och 82 procent i den öppna enkäten) tar däremot helt eller delvis avstånd från påståendet att ”Klimathotet och växthuseffekten är överdriven”. Även de flesta som intervjuats per telefon tar avstånd från påståendet.

Källa: Rapport till Södertälje kommun om klimatpåverkan, SKOP, december 2020

Om medborgardialogen

Medborgardialogen om klimatpåverkan och förändringar för att minska påverkan genomfördes i Södertälje mellan den 23 november och 13 december 2020 och består av två undersökningar.

Den ena är en webbundersökning som genomfördes med två olika delurval. Dels en slumpmässigt rekryterad webbpanel som är representativ för invånarna i Södertälje kommun, dels som en öppen webbenkät på kommunens webbplats.

Resultatet av webbsvaren redovisades i ”Rapport till Södertälje kommun, Medborgardialog om klimatpåverkan webbenkät och öppen enkät”.

Den andra undersökningen genomfördes som fördjupade telefonintervjuer med gymnasieungdomar, personer i åldern 20-80 år samt representanter för föreningar som är aktiva i Södertälje och vars verksamhet anknyter till klimat- och miljöfrågor.

Resultatet redovisas i ”Rapport till Södertälje kommun, Medborgardialog om klimatpåverkan fördjupade telefonintervjuer”.

Resultatet i webbundersökningen kan i den del som kommer från webbpanelen generaliseras till alla boende i kommunen då deltagarna i den delen utgör ett slumpmässigt urval ur befolkningen. Resultatet av den öppna enkäten är ett icke representativt jämförelsematerial som utgörs av svaren från okända personer som själva valt att delta.

Frågor om undersökningen?

Har du frågor eller vill veta mer om medborgardialogen klimatpåverkan, kontakta Ebba Jordelius, ebba.jordelius@sodertalje.se