Aktuellt Hållbarhet

Earth hour 2021 - släck för vår enda planet

2021-03-26

Earth hour infaller i år på lördagen den 27 mars klockan 20.30-21.30. Då fortsätter vi att sätta ljus på klimatförändringarna och på den minskande biologiska mångfalden. Släck för vår enda planet!

Detta arbetar kommunen med

Södertälje hållbara utveckling

Södertälje kommun använder begreppet hållbarhet för att beskriva den utveckling vi vill se över tid. En hållbar utveckling handlar om långsiktighet och kan definieras som ”Utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina”. Kommunens arbete med hållbarhet utgår från Agenda 2030 och de globala målen vilket är den mest ambitiösa överenskommelsen för hållbar utveckling som världens ledare någonsin har antagit. Begreppet hållbar utveckling kan delas upp i tre dimensioner – social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.

Läs mer om kommunens arbete med hållbar utveckling i kommunens Mål och budget 2021-2023

Södertälje har ett ambitiöst och aktivt klimatarbete

Kommunen som geografiskt område ska vara fossilbränslefri 2030. Vi har knappt 10 år på oss att fasa ut fossila drivmedel. För nå dit arbetar kommunen inom en mängd områden.   

Medborgardialog om klimatpåverkan

Från november 2020 till januari 2021 genomfördes en medborgardialog om klimatpåverkan i Södertälje kommun. Målet med medborgardialogen som genomfördes på två olika sätt var att se hur medborgarna i Södertälje ser på klimatfrågan utifrån sig själva men även från kommunens sida. Tre av fyra (76 procent) personer som deltog svarade att den enskilda medborgares handlingar har mycket eller ganska stor påverkan på klimatet. I en öppen fråga till deltagarna om vad de själva kunde göra för att minska sin klimatpåverkan kunde svaren bli bland annat sopsortera, minska bilåkandet och handla mindre och smartare.

Resultatet i medborgardialogen visar att Södertäljeborna tycker att både individers handlingar och kommunens arbete är viktigt för kommunens fortsatta klimatarbete.

Medborgarna har pekat ut områden som de tycker är viktigt framåt, till exempel bättre lösningar för källsortering, förutsättningar för cykling och kollektivtrafik, minska påverkan från konsumtionen. Resultatet från medborgarenkäten kommer bland annat att användas i kommunens arbete med att ta fram en ny miljö- och klimatstrategi.

Läs mer om medborgardialogen och resultatet här

Energi- och klimatrådgivning

Kostnadsfri rådgivning för små och medelstora företag, privatpersoner och ideella organisationer. Via den kommunala energi- och klimatrådgivningen kan du få kostnadsfri rådgivning för att minska din energianvändning och klimatpåverkan. 

Kontaktuppgifter till kommunens energi- och klimatrådgivare hittar du här

Läs mer om energi- och klimatrådgivning här

Biologisk mångfald i samhällsbyggandet

När vi bygger nya bostäder och byggnader, är det minst lika viktigt att vi skapar hållbara livsmiljöer, för både människa, växter och djur. Vi behöver ta hand om de nyttor som växter och djur ger till oss människor och se till att dessa har en bra livsmiljö, annars kommer ekosystemtjänsterna att försvinna från staden. Därför tar vi inom samhällsbyggnadskontoret fram strategier och planer för att underlätta vår planering. Dessa är, bland andra:

 • Odlingsstrategin
 • Pollineringsplan
 • Grönstrategin

Biologisk mångfald i samhällsbyggandet

Odlingsstrategin

En odlingsstrategi behövs för att förbereda oss inför framtiden. För att ta tillvara odlingens alla möjligheter till mer närodlad mat och för att skapa en mer hållbar livsmedelsproduktion. Strategin täcker odling både på landsbygden och i staden.

Syftet med odlingsstrategin är att visa hur kommunen kan främja odling samt värna den odlingsbara marken. Det övergripande målet med strategin är att brukandet av jorden ska ske med långsiktigt hållbara produktionsmetoder för att säkerställa jordens bördighet, gynna biologisk mångfald och nå hållbara kretslopp av näringsämnen och vatten.

imageorlxa.png

På den mark som kommunen äger ska produktionen successivt ställas om till ekologisk odling. I ekologisk odling används inte bekämpningsmedel och mineralgödsel, vilket gynnar pollinerare och många andra organismer. Det innebär också att bland annat djur som kor och får har fått en viktig roll i strategin, eftersom deras gödsel behövs inom ekologisk produktion. När kor och får betar marken hålls dessutom landskapet öppet. Detta bevarar samt stärker den biologiska mångfalden samt natur- och kulturmiljövärden. Samtidigt som korna och fåren även kan bli mat till oss människor i form av mjölk och kött. Betesmarker med gräs och klöver binder koldioxid i marken, vilket också är positivt för att motverka koldioxidutsläpp.

I odlingslandskapet är det även viktigt att återskapa våtmarker eftersom de är viktiga livsmiljöer för fåglar, trollsländor, groddjur etc. Eftersom grönsaksodling kräver bevattning kan nya våtmarker även bli bevattningsdammar.

Ett annat mål i odlingsstrategin är att höja kunskapen om odling, något som görs bland annat genom komplementodling på bland annat förskolor, skolor, äldreboenden etc.  Där odlar man inte bara grönsaker, utan även växter som pollinatörer gillar för att främja biologisk mångfald. Kommunen erbjuder också kurser på olika ämnen till alla odlingsföreningar.

På Torekällberget visar kommunen hur man odlade förr och där har man planterat gammeldags växter. Äldre växter är viktiga för pollinatörer.

För att få en ökad matproduktion i kommunen, och därmed exempelvis minska transporter av mat, har kommunen initierat en odlingsinkubator med målet att få fler att bli grönsaksproducenter.

Fler får också tillgång till att odla på sin fritid, något som också kan leda till mer närproducerad mat och ökad kunskap om matens ursprung. Bland annat anläggs ett nytt odlingslottsområde i Järna och stadsodlingen ökar i Södertälje.

Mer information om pollinering och odling finns på www.sodertalje.se/odla

Pollineringsplan

imageqx9p.png

Situationen för pollinerande insekter är idag oroande och förra året 2020 antogs Södertälje kommuns Pollinerinsplan innehållande konkreta åtgärdsförslag för att gynna våra pollinerare. Pollinatörerna har minskat kraftigt de senaste åren på grund av att bland annat de växter som ger nektar och pollen har minskat i antal. Likaså har de livsmiljöer där pollinatörerna kan bo och föröka sig minskat. Det finns enligt forskarna tre huvudorsaker till pollinatörernas situation. Det handlar dels om förlusten av livsmiljöer i jordbrukslandskapet, dels om användningen av växtskyddsmedel samt slutligen om klimatförändringar. Kommunen har valt att fokusera på urbana miljöer i pollineringsplanen eftersom det är den landskapstyp som näst efter jordbrukslandskapet är viktigast för vildbin, en viktig grupp av pollinatörer i Sverige. Det är också i den urbana miljön samt utanför dessa som kommunen har störst möjlighet att genomföra åtgärder eftersom det är främst där kommunen äger och sköter om mest mark.
Åtgärderna i pollineringsplanen utförs förnärvarande och i våra urbana miljöer ställs exempelvis vissa gräsytor om till ängsytor. Det kan se lite stökigt ut i anläggningsfasen, men kommer snart vara vackert blommande ängar som klipps en eller två gånger per år. Det ger de pollinerande insekterna både mat och boplatser. På landsbygden arbetar kommunen med att restaurera ängs- och betesmarker som har växt igen genom att se till att kor eller får betar på dem igen. I dessa miljöer finns mycket mat till pollinatörer.

En viktig förutsättning för att pollinatörerna ska kunna leva i Södertälje kommun, nu och i framtiden, är att det finns ett sammanhängande nätverk av natur, så kallad grön infrastruktur. Därför har nätverksanalyser gjorts för både Södertälje och Järna tätorter med omnejd som visar vildbins potentiella förutsättningar att sprida sig. Dessa kan du ta del av på kommunens digitala karta: karta.sodertalje.se/

Villaträdgårdarna i staden blir allt viktigare för pollinatörerna. Läs mer om vad du kan göra för att hjälpa trädgårdens pollinerare.

 • Se till att det finns blommande växter från tidig vår till sensommar
 • Odla nektarrika växter, till exempel kryddväxter och fjärilsbuskar
 • Skydda eller odla värdväxter. Många fjärilslarver kan bara leva på en enda växt. Utan brännässlor – inga nässelfjärilar!
 • Överväg att låta en del av gräsmattan bli äng
 • Många vildbin bor i marken i tex grästuvor eller sandiga miljöer. De kan också flytta in i insektshotell som man kan bygga själv.
 • Ha vatten i trädgården till törstiga pollinatörer
 • Odla ekologiskt – inga bekämpningsmedel!

I år uppmärksammas pollinering lite extra runt om i kommunen i form av ett temaår för barn och unga med olika aktiviteter. Missa inte den internationella pollineringsveckan 15-23 maj som kommer att uppmärksammas lite extra i kommunen, håll utkik i våra sociala medier och på hemsidan. Utför du några egna insatser för pollinerarna får du gärna dela det under hashtagen #pollinerasödertälje

Läs mer om temaåret, kommunens arbete och pollinering samt tips på vad du kan göra på kommunens odlingsplattform sodertalje.se/odla

Grönstrategi

imagewpezg.png

Södertälje kommun har tagit fram en grönstrategi som är en övergripande strategi för hela kommunens grönstruktur och artrikedom och innefattar alla skalor från enskilda träd till våra stora skogar samt vatten.

Ett av målen är att kommunen ska ha en sammanhållen grön- och blåstruktur som gynnar biologisk mångfald där olika arter, både växter och djur, har möjlighet att hitta livsmiljöer, boplatser, föda och miljöer för fortplantning. Arterna ska kunna röra sig mellan olika områden för att vi ska kunna få livskraftiga populationer. På vissa håll i kommunen har vi en bra struktur och i vissa delar saknas samband som då måste förstärkas och det tittar grönstrategin på. Grönstrukturen är känslig för förändring och en viss försiktighet måste vidtas för att de naturliga systemen inte ska skadas och därför måste en långsiktig strategi läggas för att samhället ska leva och frodas under lång tid.

Grönstrategin tar också upp vad grönskan gör för samhället, det innebär bland annat att grönska reglerar klimat, tar hand om vatten och bidrar till positiva hälsoeffekter för befolkningen.

Strategin visar hur kommunen ska arbeta framåt samtidigt som den ger inspiration och exempel på lösningar, och hur den ska underlätta i kommande planering både i stor och liten skala.

Det övergripande målet med grönstrategin är att vi till kommande generationer ska lämna ifrån oss ett hållbart samhälle som lever vidare i många århundraden.

Naturvårdens arbete för biologisk mångfald

Årlig skötsel och skydd av natur i samhällsplanering

Naturvården som hör till miljökontoret jobbar för att fler områden ska skyddas, bland annat i samhällsplaneringen, och på så sätt värna biologisk mångfald.

Ängs och hagmarker

Varje år restaurerar vi gamla hagmarker som har vuxit igen samt arbetar med åtgärder för att stärka de biologiska värdena i befintliga hagmarker. Här skapas alltså miljöer för flora, pollinerare och fåglar samt upplevelsevärden för friluftslivet och håller kulturlandskapet öppet. Genom att gallra, röja, stängsla samt skriva nya betesavtal med djurägare kan markerna få en långsiktig skötsel.

Sjöar och vattendrag

Vi återskapar våtmarker för att binda näring, skapar artrika miljöer för exempelvis groddjur och vattenlevande insekter.

Vi jobbar även med biotopvård kring vattendrag för att återskapa meandring (att vattendrag slingrar sig genom landskapet) som bland annat leder till syrerikt strömmande vatten, miljöer för flera arter och bromsar upp vattnet på dess väg till havet. Detta arbete görs även med skolelever och allmänheten genom evenemang, för att sprida kunskap om vatten och arter knutna till vattenmiljöerna.

image7sev.png

Skyddsvärda trädmiljöer

I arbetet med biologisk mångfald gallrar vi fram ljuskrävande träd som är viktiga för den biologiska mångfalden som till exempel ek och sälg. Detta arbete sker på all mark, inte bara i hagmarker.

Betade strandängar

Vi återskapar betade strandängar som är viktiga miljöer för bland annat flora, insekter, och för häckande vadarfåglar men även många andra fåglar som är knutna till miljöerna. Strandängarna är även viktiga uppväxtområden för fisk. Naturtypen lockar till sig många fåglar och är ofta populära besöksmål för fågelintresserade.

Skog

Vi bevarar orörda skogsområden för att till exempel skapa och bevara äldre träd och död ved med hög biologisk mångfald av svampar, lavar, insekter, häckande fågel. Miljöer där skogen föryngrar sig själv och där det finns en mångfald av träd gynnar många olika arter. Vi gör åtgärder kring hydrologi i skogsmark för att förlänga uppehållstiden för vattnet och återskapa artrikare miljöer.

Kunskapsspridning

Ett aktivt arbete med spridning av information genom sociala medier, tryckta foldrar samt informationsskyltar ute i naturen bidrar till ökad kunskap och engagemang för biologisk mångfald. Alltså skapas förutsättningar för fler artrika miljöer.

Allt arbete ovan bidrar till biologisk mångfald och ekosystemstjänster i mängder. Samtidigt skapar vi platser som vi människor tycker om att besöka. Blomprakt, porlande vatten eller mossklädda skogar är bara några av de upplevelser som erbjuds.

Glokala Sverige

I januari 2021 blev Södertälje kommun en av 163 kommuner som nu deltar i Glokala Sverige. Glokala Sverige är ett utbildnings- och kommunikationsprojekt som drivs av Svenska FN-förbundet, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD), med stöd av Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida).

 • Vi vill visa att vi tar vårt hållbarhetsarbete på allvar och att vi vill bli ännu bättre. Därför är det bra att vi nu deltar i Glokala Sverige. Det är även positivt att finnas med i ett sammanhang tillsammans med andra kommuner och regioner, se hur vi hänger ihop med omvärlden, säger Hanna Klingborg (MP), ordförande i hållbarhetsutskottet, Södertälje kommun.

Läs mer om kommunens arbete med Glokala Sverige 

Läs mer om Glokala Sverige här

Vad kan du göra?

Samhället ger oss mycket av de förutsättningar vi har för att kunna leva hållbart men du kan med dina val göra skillnad. Genom att ta hand om ditt avfall eller handla second hand kan du vara med och göra en stor skillnad för klimatet.

Du kan läsa mer om vad du kan tänka på här 

Vad är Earth Hour?

Earth Hour är en klimatmanifestation där människor över hela världen släcker lamporna under en timme. Syftet med Earth Hour är att skicka en politisk signal till makthavare om att ta klimatförändringarna på allvar och göra något åt problemet. Earth Hour startade 2007 i Australien av WWF.

Vi kan alla bidra till att uppmärksamma klimatfrågan genom att stänga av skärmen och datorn på jobbet innan vi går hem och släcka hemma en timme på lördag. Det kan vi göra varje dag. Det är inte så mycket som krävs!

Så kan du engagera dig i Earth Hour

Det finns många sätt att engagera sig i Earth Hour. På Världsnaturfonden, WWF:s webbplats får du många tips, här är några:

PS. Vet du om att Biblioteken i Södertälje har lanserat Miljöhyllan på stadsbiblioteket och på Hölö bibliotek. På miljöhyllan kan du hitta böcker, tidskrifter och informationsfoldrar om klimat och miljö. 

Miljöhyllan på biblioteken i Södertälje

Gör klimatet en tjänst - släck för vår enda planet!