Aktuellt Hållbarhet

Earth hour 2021 - släck för vår enda planet

2021-03-26

Earth hour infaller i år på lördagen den 27 mars klockan 20.30-21.30. Då fortsätter vi att sätta ljus på klimatförändringarna och på den minskande biologiska mångfalden. Släck för vår enda planet!

Detta arbetar kommunen med

Hållbara Södertälje

Södertälje kommun använder begreppet hållbar utveckling för att beskriva den utveckling vi vill se över tid. En hållbar utveckling handlar om långsiktighet och kan definieras som ”Utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina”. Kommunens arbete med hållbarhet utgår från Agenda 2030 och de globala målen vilket är den mest ambitiösa överenskommelsen för hållbar utveckling som världens ledare någonsin har antagit. Begreppet hållbar utveckling kan delas upp i tre dimensioner – social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.

Läs mer om kommunens arbete med hållbar utveckling i kommunens Mål och budget 2021-2023

Miljö- och klimatstrategi

En ny miljö- och klimatstrategi är under framtagande. Strategin ska gälla åren 2022-2030 och är kommunkoncernens övergripande styrande dokument för arbetet inom den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling.

Strategin ger en gemensam riktning för kommunkoncernens långsiktiga strategiska miljö- och klimatarbete. Alla är viktiga i omställningen till ett hållbart samhälle och strategin ska visa på att alla verksamheter inom kommunkoncernen, medborgare, företagare och andra verksamma i kommunen är nyckelspelare i arbetet för att nå de globala målen för hållbar utveckling.

Handlingsplan för klimatanpassning

En handlingsplan för klimatanpassning är nyligen antagen i kommunen. Syftet med handlingsplanen är att hantera klimatrelaterade klimateffekter och risker i kommunen, till exempel skyfall och värmestress. Handlingsplanen utgår från fokusområdena; bebyggelse- VA- och teknisk infrastruktur- naturmiljöer, areella näringar och turism- hälsa- kommunikation och utbildning.

Energi- och klimatrådgivning

Kostnadsfri rådgivning för små och medelstora företag, privatpersoner och ideella organisationer. Via den kommunala energi- och klimatrådgivningen kan du få kostnadsfri rådgivning för att minska din energianvändning och klimatpåverkan. 

Kontaktuppgifter till kommunens energi- och klimatrådgivare hittar du här

Läs mer om energi- och klimatrådgivning här

Grönstrategi och biologisk mångfald

När vi bygger nya bostäder och byggnader, är det minst lika viktigt att vi skapar hållbara livsmiljöer, för både människa, växter och djur. Vi behöver ta hand om de nyttor som växter och djur ger till oss människor och se till att dessa har en bra livsmiljö, annars kommer ekosystemtjänsterna att försvinna från staden. Därför tar kommunen fram en grönstrategi, som gäller för hela Södertäljes grönstruktur och artrikedom och innefattar alla skalor från enskilda träd till våra stora skogar samt vatten.

Ett av målen är att kommunen ska ha en sammanhållen grön- och blåstruktur som gynnar biologisk mångfald där olika arter, både växter och djur, har möjlighet att hitta livsmiljöer, boplatser, föda och miljöer för fortplantning. Arterna ska kunna röra sig mellan olika områden för att vi ska kunna få livskraftiga populationer. På vissa håll i kommunen har vi en bra struktur och i vissa delar saknas samband som då måste förstärkas och det tittar grönstrategin på. Grönstrukturen är känslig för förändring och en viss försiktighet måste vidtas för att de naturliga systemen inte ska skadas och därför måste en långsiktig strategi läggas för att samhället ska leva och frodas under lång tid.

Grönstrategin tar också upp vad grönskan gör för samhället, det innebär bland annat att grönska reglerar klimat, tar hand om vatten och bidrar till positiva hälsoeffekter för befolkningen.

Strategin visar hur kommunen ska arbeta framåt samtidigt som den ger inspiration och exempel på lösningar, och hur den ska underlätta i kommande planering både i stor och liten skala.

Det övergripande målet med grönstrategin är att vi till kommande generationer ska lämna ifrån oss ett hållbart samhälle som lever vidare i många århundraden.

Skötsel och skydd av naturen

Naturvården som hör till miljökontoret jobbar för att fler områden ska skyddas, bland annat i samhällsplaneringen, och på så sätt värna biologisk mångfald.

Ängs och hagmarker

Varje år restaurerar vi gamla hagmarker som har vuxit igen samt arbetar med åtgärder för att stärka de biologiska värdena i befintliga hagmarker. Här skapas alltså miljöer för flora, pollinerare och fåglar samt upplevelsevärden för friluftslivet och håller kulturlandskapet öppet. Genom att gallra, röja, stängsla samt skriva nya betesavtal med djurägare kan markerna få en långsiktig skötsel.

Sjöar och vattendrag

Södertälje kommun arbetar mycket aktivt med anläggande och återskapande av våtmarker. Våtmarker är multifunktionella. De är viktiga för att minska näringsbelastningen i kommunens sjöar, vattendrag och havsvikar. De fyller även många ekologiska funktioner, som gäddfabriker, grodvatten och fågelområden. Vid många av våtmarkerna anläggs även stigar och informationstavlor för att öka upplevelsevärdet i området. En aspekt som uppmärksammas mer och mer är även naturens förmåga att lagra kol. Våtmarker är, särskilt om de anläggs i utdikad torvmark, mycket viktiga kolsänkor. Återvätning av torvmarker är ett mycket effektivt instrument i klimatarbetet.

Vi jobbar även med biotopvård kring vattendrag för att återskapa meandring (att vattendrag slingrar sig genom landskapet) som bland annat leder till syrerikt strömmande vatten, miljöer för flera arter och bromsar upp vattnet på dess väg till havet. Detta arbete görs även med skolelever och allmänheten genom evenemang, för att sprida kunskap om vatten och arter knutna till vattenmiljöerna.

 

Skyddsvärda trädmiljöer

I arbetet med biologisk mångfald gallrar vi fram ljuskrävande träd som är viktiga för den biologiska mångfalden som till exempel ek och sälg. Detta arbete sker på all mark, inte bara i hagmarker.

Betade strandängar

Vi återskapar betade strandängar som är viktiga miljöer för bland annat flora, insekter, och för häckande vadarfåglar men även många andra fåglar som är knutna till miljöerna. Strandängarna är även viktiga uppväxtområden för fisk. Naturtypen lockar till sig många fåglar och är ofta populära besöksmål för fågelintresserade.

Skog

Vi bevarar orörda skogsområden för att till exempel skapa och bevara äldre träd och död ved med hög biologisk mångfald av svampar, lavar, insekter, häckande fågel. Miljöer där skogen föryngrar sig själv och där det finns en mångfald av träd gynnar många olika arter. Vi gör åtgärder kring hydrologi i skogsmark för att förlänga uppehållstiden för vattnet och återskapa artrikare miljöer.

Kunskapsspridning

Ett aktivt arbete med spridning av information genom sociala medier, tryckta foldrar samt informationsskyltar ute i naturen bidrar till ökad kunskap och engagemang för biologisk mångfald. Alltså skapas förutsättningar för fler artrika miljöer.

Allt arbete ovan bidrar till biologisk mångfald och ekosystemstjänster i mängder. Samtidigt skapar vi platser som vi människor tycker om att besöka. Blomprakt, porlande vatten eller mossklädda skogar är bara några av de upplevelser som erbjuds.

Vad kan du göra?

Samhället ger oss mycket av de förutsättningar vi har för att kunna leva hållbart men du kan med dina val göra skillnad. Genom att ta hand om ditt avfall eller handla second hand kan du vara med och göra en stor skillnad för klimatet.

Du kan läsa mer om vad du kan tänka på här 

Vad är Earth Hour?

Earth Hour är en klimatmanifestation där människor över hela världen släcker lamporna under en timme. Syftet med Earth Hour är att skicka en politisk signal till makthavare om att ta klimatförändringarna på allvar och göra något åt problemet. Earth Hour startade 2007 i Australien av WWF.

Vi kan alla bidra till att uppmärksamma klimatfrågan genom att stänga av skärmen och datorn på jobbet innan vi går hem och släcka hemma en timme på lördag. Det kan vi göra varje dag. Det är inte så mycket som krävs!

Så kan du engagera dig i Earth Hour

Det finns många sätt att engagera sig i Earth Hour. På Världsnaturfonden, WWF:s webbplats får du många tips, här är några:

PS. Vet du om att Biblioteken i Södertälje har lanserat Miljöhyllan på stadsbiblioteket och på Hölö bibliotek. På miljöhyllan kan du hitta böcker, tidskrifter och informationsfoldrar om klimat och miljö. 

Miljöhyllan på biblioteken i Södertälje

Gör klimatet en tjänst - släck för vår enda planet!