Aktuellt Hållbarhet

Förslag till ny renhållningsordning på remiss

2020-05-28

Nu finns ett förslag till ny renhållningsordning för Södertälje kommun. Avfallsplan 2030 ska stimulera hållbar resurshantering och begränsade utsläpp av växthusgaser. Förslaget ställs ut den 25 maj–6 november 2020 i utställningshallen, plan 0 i Stadshuset och kan laddas ner på sodertalje.se/avfallsplan2030.

Avfallsplan 2030 kommer att ersätta den nuvarande avfallsplanen, som löper ut vid årets slut, och ska gälla för perioden 2021–2030.

– Planens utgångspunkt är att uppfylla avfallslagstiftningen, men flera andra aspekter har haft betydelse vid utformning av planen, säger Tomas Thernström, avfallsstrateg på Södertälje kommun. Det har funnits en ambition att närma sig andra övergripande processer och styrdokument i kommunen. Dels har det varit viktigt att samordna med befintligt miljö- och klimatprogram och de mål som kommunen redan beslutat om. Dels har det varit en ambition att knyta arbetet närmare mål- och budgetprocessen för att säkerställa att planens mål uppnås.

I processen att ta fram den nya avfallsplanen har flera nya områden lyfts fram som viktiga att förstärka. Dels har en klimatanalys genomförts för att tydliggöra vikten av att avfallssektorn har en tydlig roll att fylla, och dels för att kommunen ska nå sitt klimatmål till 2030. Det har även genomförts en social konsekvensanalys för att lyfta de sociala aspekterna kopplade till resurs- och avfallshantering.

Syftet med avfallsplanen är att bidra till:

 • hållbar resurshantering i samhället
 • att avfallets påverkan på och risker för hälsa, miljö och klimat minimeras och
 • att främja social hållbarhet.

I den nya avfallsplanen finns tre övergripande målområden med mål som ska gälla fram till 2030. För varje område finns en beskrivning av prioriteringar och vägen framåt.

Målområden med mål är:

 • Hållbara städer och samhällen
  En hållbar resurshantering ska prioriteras på ett tidigt stadium i alla delar av samhällsplaneringen
 • Hållbar konsumtion och produktion
  Avfall och nedskräpning ska förebyggas och minska markant till 2030
 • Bekämpa klimatförändringar
  Klimatpåverkan från avfall ska minska markant till 2030.

Förslaget Avfallsplan 2030 är framtaget i en projektgrupp där samhällsbyggnadskontoret ansvarat för samordningen. Projektgruppen har haft fast representation från miljökontoret, kommunstyrelsens kontor och Telge Återvinning. Under processen har olika aktörer bjudits in till workshops, föreläsningar och arbetsmöten.

Eventuella synpunkter på förslaget kan lämnas via e-post eller brev och ska senast ha inkommit den 6 november 2020 till: avfallsplan2030@sodertalje.se eller

Södertälje kommun
samhällsbyggnadskontoret
Föreskrifter om avfallshantering
151 89 Södertälje

Här hittar du dokumenten Avfallsplan 2030 med bilagor:  www.sodertalje.se/avfallsplan2030