Barn och ungas uppväxtvillkor

Barn och ungas uppväxtvillkor är vår främsta prioritet. I Södertälje ska barn och unga kunna leva på lika villkor oavsett föräldrars bakgrund, inkomst eller livsval.

Goda, jämlika och jämställda uppväxtvillkor ska råda och det arbetet börjar i
skolan – en likvärdig skolgång är bästa sättet att förebygga utanförskap.
Grunden för detta är ett systematiskt och forskningsbaserat kvalitetsarbete
som fortgår över tid. Den pedagogiska verksamheten är inte föremål för det
generella effektiviseringskravet, men ska ha ordning och reda i ekonomin.
Barn och unga ska ges möjlighet till en meningsfull fritid. I detta har civilsamhället en stor betydelse.

Konkreta prioriteringar i budgeten

 • Södertäljes skolor ska präglas av kunskap, ordning och språkutveckling. Skolan har under flera år varit särskild prioriterad och fortsätter att vara det.

 • Utvecklingen av kommunens fritidsgårdar fortsätter. Attraktiva och
  välkomnande miljöer skapas för alla, där särskild hänsyn tas till
  jämställdhetsperspektivet.

 • Tjejhuset har en betydande roll för unga som definierar sig som tjejer.
  Verksamheten ska prioriteras och en plan för långsiktigt samarbete mellan Södertälje kommun och Tjejhuset ska tas fram.

 • Vi tar ansvar för tryggheten i Södertälje. Kommunens fältassistenter ges större ansvar och ska, tillsammans med skolan genom samverkan med rektor, rikta särskilt fokus mot det förebyggande och trygghetsskapande arbetet bland barn och unga.

 • I flera områden i Södertälje investerar vi i nya skollokaler.

Källa: Mål och budget 2020-2022