Barn och ungas uppväxtvillkor

Södertälje kommun ska vara en bra plats att växa upp på. Barn och unga är och kommer fortsätta vara vår främsta prioritet. Alla barn i vår kommun ska ha goda, jämlika uppväxtvillkor, oavsett föräldrarnas bakgrund, inkomst eller livsval.

Arbetet börjar i skolan – en likvärdig skolgång med bra undervisning är det bästa sättet att förebygga utanförskap. Den pedagogiska verksamheten fråntas det generella effektiviseringskravet, men ska ha ordning och reda i ekonomin.

I årets budget fortsätter vi arbetet för att stärka utbildningsmöjligheterna i Södertälje kommun. Målet är att stärka elevernas kunskapsresultat och minska familjebakgrundens betydelse för hur det går i skolan. De stärkta resurserna används till att utveckla undervisningen. Extra resurser riktas till utbildningsnämnden för att kunna arbeta bättre med barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, och för att minska ungas psykiska ohälsa. I årets budget tas ytterligare ett steg för att jämna ut förskoleklassens förutsättningar genom att stärka resursfördelningen till denna del av skolan.

Förskolan spelar en viktig roll för barns uppväxtvillkor. Under de senaste åren har antalet förskollärare blivit fler och barngruppernas genomsnittliga storlek har minskat. Över tid behöver det arbetet fortsätta.  Arbetet med att se över och rusta upp barns lekmiljöer runt om i kommunen ska fortsätta. De ska vara trygga, säkra, hälsosamma och utvecklande för barns lek. Hälsovådliga kemikalier ska fasas ut. Andelen närproducerad och ekologisk mat i skolan ska öka enligt kommunens koncept ”Diet for a Green Planet”.

Språk är nyckeln till kunskap och i vår uppgift att ge alla barn en likvärdig utbildning finns utmaningar kopplade till svenska språket, då många barn växer upp i hem där man inte får tillräcklig träning i svenska och där allt färre föräldrar läser för sina barn. Vår kommun behöver ha höga ambitioner och möta detta med tydliga förväntningar och rätt stöd. Modersmålsundervisningen ska fortsätta vara en viktig del i Södertälje kommuns skolor. Fokus ligger på barn över fem års ålder, men även yngre barn ska ges förutsättningar att utvecklas i sitt modersmål.

I förskolan och grundskolan läggs grunden för lärande och kunskap. Det eleverna får med sig ska sedan användas till att så många som möjligt får en gymnasieexamen. I Södertälje finns både kommunala och fristående gymnasieskolor som tillsammans ger ett av de starkaste utbud av gymnasieutbildningar som finns i Stockholmsregionen utanför Stockholm stad. Efter den översyn av programutbudet som har genomförts på utbildningsnämndens uppdrag ska Södertälje kommun fortsätta erbjuda ett starkt och varierat gymnasieutbud där man ska sträva efter en bra samverkan med näringsliv, föreningsliv, andra huvudmän och närliggande kommuner.

När Södertälje växer behöver också skollokalerna utvecklas. Vi genomför just nu en större översyn av lokalkostnader, för att skapa ordning och reda i användningen av de lokaler som vi redan har. Under perioden kommer planering för ny en skola i Enhörna, ombyggnation på Soldalaskolan, ett nytt kök och matsal i Pershagenskolan, en ny idrottshall i Mölnbo samt en utökning av antalet platser i förskolan.

Även utanför skolmiljön ska Södertälje kommun vara en trygg och bra plats för våra barn och unga. Utvecklingen av kommunens fritidsgårdar fortsätter. De ska vara attraktiva miljöer där alla känner sig välkomna. Både skolan och fritidsgårdarna ska ha ett tydligt jämställdhetsperspektiv. Det är viktigt att ge en inkluderande, jämställd och normkritisk grund för våra unga att stå på. Kommunens stöd till Tjejhuset fortsätter.

En del i det förebyggande arbetet för barn och ungas hälsa är familjecentraler, som innebär en samlokalisering av mödra- och barnhälsovård, öppen förskola och socialtjänst. Syftet är att med ett så tidigt stöd som möjligt förebygga ohälsa, samtidigt som man stöttar föräldrar och barn i deras livssituation. Det finns idag en familjecentral i Geneta, och investeringsmedel har avsatts för att öppna ytterligare en i Hovsjö.

Källa: Mål och budget 2021-2023