Luften i kommunen

Luften i kommunen har under de senaste årtiondena blivit bättre. Halterna av svaveldioxid, kvävedioxid, bensen och bly har minskat, tack vare renare bränslen och bättre reningstekniker. Ämnen som koldioxid, ozon och partiklar har däremot inte minskat.

I Södertälje är vägtrafiken den största källan till luftföroreningar. Andra viktiga utsläppskällor är uppvärmning och industri.

Höga halter av partiklar (PM10)

I luften vid Turingegatan överskrids miljökvalitetsnormen för halten av partiklar (PM10) vissa år. Orsaken är till stor del partiklar från vägslitage. Du kan påverka partikelhalten med ditt val av vinterdäck. Information finns hos Trafikverket, klicka på länken till höger. Där hittar du även Naturvårdsverkets information om miljökvalitetsnormer.

Läs mer om de mätningar och beräkningar som görs under rubriken Mätningar och beräkningar

Åtgärdsprogram

Eftersom halterna av partiklar (PM10) i luften i Södertälje riskerar att överskrida miljökvalitetsnormen har Länsstyrelsen i Stockholm tagit fram ett åtgärdsprogram som Regeringen delvis har fastställt i december 2012. Se Länsstyrelsens åtgärdsprogram i länkarna till höger.

Programmet omfattar även kvävedioxid vilket är ett problem utefter de mest trafikerade gatorna i Stockholm och utefter motorvägarna. Även i Södertälje kommun visar beräkningar att förhöjda halter.