Styrdokument

Hållbar utveckling omfattar de tre perspektiven ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Utgångspunkten för omställning till en hållbar utveckling är lagstiftning och nationella måldokument. Med dessa som grund har Södertälje antagit sin lokalt anpassade mål- och strategidokument utifrån de lokala förutsättningar och möjligheter som finns i vår kommun.

Mål för hållbar utveckling

Hållbar utveckling omfattar de tre perspektiven ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Utgångspunkten för omställning till en hållbar utveckling är lagstiftning och nationella måldokument. Med dessa som grund har Södertälje antagit sin lokalt anpassade mål- och strategidokument utifrån de lokala förutsättningar och möjligheter som finns i vår kommun.

Nationella miljömål

Miljöbalken har som övergripande mål att främja hållbar utveckling för nuvarande och kommande generationer. För att tydliggöra den miljömässiga dimensionen av hållbar utveckling finns 16 miljökvalitetsmål. Exempel på miljökvalitetsmål är "Begränsad klimatpåverkan" vilket innebär att Sveriges klimatpolitik är utformad så att koncentrationen halten växthusgaser i atmosfären är högst 400 ppmv (parts per million by volume) koldioxidekvivalenter. Andra exempel är:

 • giftfri miljö
 • ingen övergödning
 • myllrande våtmarker
 • nationella mål för folkhälsan

Sverige har ett övergripande mål för folkhälsoarbetet: "att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen". För att uppnå målet finns 11 målområden för att underlätta arbetet. Exempel på dessa målområden är:

 • delaktighet och inflytande i samhället
 • hälsa i arbetslivet
 • skydd mot smittspridning.
Södertäljes mål

Mål och budget är kommunens övergripande styrdokument. Här beskrivs kommunens finansiella strategi och ekonomiska ramar som sätts upp för de kommande tre åren. Mål och budget beskriver den långsiktiga inriktningen för kommunens arbete inom ekologisk, ekonomisk och social verksamhet.

För att uppnå de högt ställda kraven och för att utveckla framtidens Södertälje har kommunfullmäktige tagit fram åtta övergripande mål:

 1. Resultaten i förskolan, skolan och vuxenutbildningen ska förbättras
 2. Medborgarna har inflytande och är delaktiga
 3. Medborgarna har goda livsvillkor
 4. Medborgarna får en god service, och hög tillgänglighet
 5. Södertälje är en attraktiv kommun att bo i, att driva företag i och är en plats som attraherar studenter och besökare
 6. Södertälje kommun ger medborgare och företag förutsättningar att kunna leva hållbart
 7. Södertälje kommun har en god ekonomisk hushållning
 8. Södertälje kommun kan rekrytera och behålla medarbetare med rätt kompetens. Södertälje kommun ska vara en arbetsgivare som kännetecknas av jämställdhet och likvärdighet
Miljö- och klimatprogram 2018-2021

Södertälje är en kommun med höga miljömål och ambitioner. Miljön och klimatet är en av de viktigaste framtidsfrågorna globalt och även för den lokala miljön i Södertälje. Det övergripande miljömålet är att lämna över ett samhälle till de kommande generationerna där de stora miljöproblemen är lösta och utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem.

Många beslut som vi som kommun tar påverkar vår miljö och vår hälsa. Utbyggnad av gång- och cykelvägar, närhet till grönområden, giftfria material i våra förskolor och skolor är några exempel på saker som kommunen kan styra över. Det ska vara lätt att göra rätt i Södertälje och det har kommunen ett särskilt ansvar för och det behövs även ett samarbete mellan kommun, medborgare, organisationer och näringsliv för att nå största möjliga framgång.


Södertälje kommuns miljö- och klimatprogram beskriver vad vi som organisation, på kort och lång sikt, vill uppnå för att skapa en ekologiskt hållbar utveckling som ska ge en god livskvalitet för våra kommunmedborgare. Miljö- och klimatprogrammet
visar kommunens målsättningar för detta arbete och går längre än vad lagar och regler kräver att vi som kommunal organisation ska genomföra. Miljöområdet är prioriterat i Södertälje och det ska återspeglas i alla kommunens verksamheter och kommuniceras till boende och verksamma i kommunen.

 

Fyra målområden:

 • Mark och vatten
 • Klimat och energi
 • Bebyggelse och transporter
 • Konsumtion och beteende.

Genomförande och uppföljning

I Miljö- och klimatprogrammet står vilket ansvar de olika nämnderna har samt förslag på åtgärder för att uppnå målen. Miljö- och klimatprogrammet följs upp årligen i Miljöbokslut.

Folkhälsoprogrammet

Att arbeta med folkhälsan är att arbeta med social hållbarhet. Målgruppen för kommande års folkhälsoarbete är barn och unga.

Folkhälsoprogrammet (2015-2018) föreslår aktiviteter för att uppfylla sex målområden:

 • goda livsvillkor
 • goda levnadsvanor
 • god miljö
 • goda arbetsförhållanden
 • psykisk hälsa
 • samverkan kring folkhälsan.

Hur uppnås målen?

Exempel på förslag för att uppnå Goda levnadsvanor kan vara att utöka antal cykelbanor och utegym. För God miljö kan tillgängligheten till grönområden öka och för Psykisk hälsa kan skola och förskolor arbeta för att upptäcka psykisk ohälsa. 

Kostpolicy

I Södertälje kommun finns ett styrande dokument för att kvalitetssäkra måltidsverksamheten inom skolorna. Kostpolicyn syftar bland annat till att utveckla respekt, ansvar och förståelse för kosten och dess påverkan på hälsa och miljön.

I kostpolicyn hittar du vilka krav som syftar till hållbar utveckling, exempelvis att alla kök ska vara KRAV-certifierade och att matsvinn ska undvikas. Det står också att kommunen ska köpa ekologiska livsmedel i största möjliga utsträckning och att matgästerna ska trivas.

Kretsloppspolicy

För att minska övergödning och skapa kretslopp i kommunen vill vi ta tillvara på gödsel i vårt toalettavfall. Detta gör vi genom att samla in klosettvatten i en sluten tank. Innehållet hämtas med slambil och behandlas i våtkomposteringsanläggningen i Hölö. Efter hygieniseringen återförs näringen till åkern där det ersätter konstgödsel. Policyn gäller vid nya tillstånd eller ändring av enskilda avlopp.

Avfallsplan

Avfallsplanen är ett verktyg i att utveckla och förbättra hanteringen av avfall i Södertälje kommun. En viktig del är att öka kunskapen om återvinning hos samtliga aktörer och särskilt hushållen.

Södertälje kommun har som mål att hushållens avfall ska minska genom föebyggande åtgärder och ökad återanvändning. Återvinningen ska öka genom förbättrad sortering och genom att utsorterade fraktioner återvinns.

Avfallsplanens sju målområden har tagits fram med utgångspunkt från den nationella avfallsplanen, miljöprogrammet för Södertälje kommun och den kunskap som finns om mängden avfall och hanteringen i dag.

De flesta målen gäller hushållsavfall, eftersom det är det avfall kommunen, enligt miljöbalken, ansvarar för insamling och behandling av. Arbetet inom alla målområden ska utgå från följande principer:

 • avfallstrappan
 • det ska vara lätt att göra rätt
 • återvinningen ska främja en giftfri miljö
 • avfallshanteringen ska tas med tidigt i samhällsplaneringen
 • taxan ska användas som styrmedel
 • information för ökad kunskap och positiv attityd.

Sju målområden

De sju målområden som lyfts fram i avfallsplanen är:

Mål 1: Hushållens avfall ska minska genom förebyggande åtgärder och ökad återanvändning. Återvinningen ska öka genom förbättrad sortering och genom att utsorterade fraktioner återvinns.

Mål 2: Mängden matavfall ska minska och kvaliteten på matavfallet ska förbättras. Matavfallet ska behandlas så att både energin och näringsämnena tas tillvara på ett effektivt sätt. Återvinningen ska inte bidra till ökad förorening.

Mål 3: Hushållens avlopp ska om möjligt källsorteras så att toalettavfallet kan behandlas separat. Målet är att återföra avloppets näringsämnen utan inblandning av främmande ämnen.

Mål 4: Södertälje kommun ska vara en ren och snygg kommun där invånarna känner sig trygga.

Mål 5: Kommuninvånarna ska vara nöjda med renhållning och sophämtning.

Mål 6: Risken för negativ miljöpåverkan från nedlagda deponier ska minska.

Mål 7: Andelen bygg- och rivningsavfall som återanvänds och återvinns ska öka.

Cykelplan

Samhällbyggnadskontoret (Sbk) strävar efter att bygga ut cykelvägar i Södertälje för att öka framkomligheten och säkerheten för cyklister. Sbk tog 2013 fram Cykelplanen som ett verktyg i planeringen av nya cykelvägar.  

Du kan hämta en cykelkarta i Stadshuset och på Turistbyrån.

Cykelräknare

Det finns en cykelräknare på varje sida om Mälarbron (västra och östra). Dessa ska vara ett av verktygen för att planera cykling och också göra reklam för cykling.

Tillgänglighet i gatumiljö

Handlingsprogrammet för ökad tillgänglighet i gatumiljö är fastställt från och med 1 september 2007. Syftet med programmet är att höja livskvaliteten och förbättra framkomligheten för funktionshindrade i den offentliga miljön. Det ska också vara ett stöd för alla som jobbar med planering och drift av vår gatumiljö. Kommunen arbetar med att bygga bort enkelt avhjälpta hinder i centrala Södertälje, och vid asfaltarbeten och ombyggnad av gator passar vi på att förbättra för dig som ser eller går lite sämre, kör barnvagn eller nyttjar rullstol.

Vattenplan

En god hushållning med vattenresurser är grundläggande för ett hållbart samhälle. Det är en förutsättning för ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.

Vattenplanen har följande syften:

 1. Tydliggöra hur Södertälje kommun ska bidra till att god status enligt EU:s vattendirektiv uppnås i kommunens alla vattenförekomster.
 2. Tydliggöra ansvar och roller i kommunkoncernen. 
 3. Bidra till att vattenförvaltningen integreras och samordnas effektivt i kommunkoncernens och samhällets utveckling.

Läs mer i vattenplanen och dess bilagor, se länkar till höger.

Mest prioriterade avrinningsområden (2019)

 • Åbyåns och Skillebyåns avrinningsområden inklusive recipienten Stavbofjärden med kustområden. (Övergödda sjöarna Lillsjön och Kyrksjön, jordbruksmark, vandringshinder m.m.).

 • Moraåns avrinningsområde inklusive Näslandsfjärden med otillfredställande status. (Pågående LONAprojekt, övergödning, vandringshinder m.m.).

 • Bränningeåns avrinningsområde (pågående LOVA-projektet Förbättra Måsnarens status m.m.).

 

Översiktsplan

I oktober 2013 tog ett enigt kommunfullmäktige i Södertälje beslut om en ny översiktsplan: Framtid Södertälje. Planen visar hur kommunen ska använda mark och vatten i framtiden, och hur behoven ska tillgodoses på ett hållbart sätt.

Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan pågick mellan åren 2010–2013. Planen har varit ute på samråd, den hade ställts ut och till sist antagits av kommunfullmäktige i oktober 2013. Den 3 december vann planen laga kraft och ersätter därmed tidigare översiktsplan för Södertälje kommun från år 2004.

Översiktsplanen ska vara strategisk, genomförande- och omvärldsinriktad. Planen ska visa vilka grundläggande värderingar och principer som ska vägleda det långsiktiga samhällsbyggandet i kommunen. Den ger dessutom stöd för den efterföljande mer detaljerade planeringen och projekteringen. Framtid Södertälje har valt att ha år 2030 som slutligt målår.

Översiktsplan

Kortversion översiktsplan

Miljökonsekvensbeskrivning översiktsplan

Kartinlaga

Suomi

English

اللغة العربية

Politisk konsensus

Kommunfullmäktige tog beslutet om den nya översiktsplanen i politisk konsensus, vilket betyder att det exempelvis blir lättare för kommunen att locka till sig investerare, både privata och offentliga.

En annan fördel är att eftersom alla partier är överens om kommunens långsiktiga utveckling står sig överenskommelsen även om den politiska maktfördelningen ändras.

En ny strategi för kommunens utbyggnad togs i översiktsplanen – ett skifte från att öppna nya områden för bebyggelse till att utbyggnaden ska ske genom förtätning och komplettering av redan bebyggda områden.

Prioriterade områden

Översiktsplanen pekar också på områden som kommunen ska prioritera:

 • utveckling av stadskärnan
 • utveckling av stadens miljonprogramsområden
 • utveckling av kommunens tätorter på landsbygden
 • utveckling av kommunens landsbygd
 • utveckling av kommunens nya näringslivsområden.

Enligt Plan- och bygglagen ska alla Sveriges kommuner ha en översiktsplan. ”Framtid Södertälje” är inte rättsligt bindande, men planen är ett tungt beslutsunderlag genom att den är förankrad genom samråd och bred insyn.

Ingen hyllvärmare

Översiktsplanen ska inte bli någon hyllvärmare, utan kommunen kommer årligen att göra en uppföljning i form av en föreläsning eller workshop under namnet ”En förmiddag för framtiden”.

Du kan ta del av översiktsplanen, men även den tidigare framtagna samrådsversionen och utställningsversionen här på översiktsplanens webbplats. Besök gärna stadshusets utställningshall på Nyköpingsvägen 26, där finns en permanent utställning om översiktsplanen som är öppen för alla intresserade.