Radonrapportering

Radon i flerbostadshus – miljömålet Radon till 2020. För att förbättra folkhälsan antog riksdagen 16 nationella miljömål 1999, varav ett är God bebyggd miljö. Ett av delmålen är att samtliga bostäder i landet till år 2020 ska ha en radonhalt som inte överstiger 200 becquerel per kubikmeter luft (200 Bq/m3).

För att Södertälje kommun ska kunna uppnå delmålet med att ingen bostad ska ha för hög radonhalt begär miljökontoret in resultat av mätningar från alla flerbostadshus i kommunen över en tidsperiod på några år. Projektet började 2011, och baserat på det arbete som gjorts och görs förutsäger vi att Södertälje kommer att uppnå miljömålet till 2020.

För att kunna avgöra om miljömålet uppfylls begär miljökontoret in mätningar av alla fastighetsägare som har flerbostadshus. Hur du mäter kan du läsa under rubriken Radon på sidan Du som är fastighetsägare.

Antal huskroppar med godkänd radonhalt:

Den 1 juni 2016 - 214 huskroppar 
Den 26 juli 2016 - 287 huskroppar

  

Tillsynsplanen ser ut så här:

1999

Riksdagen antog miljömålet max 200 Bq/m3 luft i flerbostadshus år 2020.

2011-2015

Miljökontoret uppmanar fastighetsägare att frivilligt mäta radon och rapportera in resultaten. Handläggningen av mätresultaten ingår i årsavgiften.

2015

Miljönämnden förelägger de fastighetsägare som ännu inte rapporterat in mätresultat, eller börjat åtgärda bristerna om de fått mätresultat över 200 Bq/m3 luft. Handläggning av dessa ärenden timdebiteras.

2015-2020

Fastighetsägare med för höga resultat vidtar åtgärder och kontrollmäter.

Använd gärna blanketten Radonrapportering för att skicka in en åtgärdsplan till miljökontoret samt en kopia på att ni har beställt mätutrustning.

Börja med att försöka bedöma vad de avvikande värdena kan bero på, till exempel stängda tilluftsventiler. Finns det fler bostäder som kan ha samma problem? Åtgärda bristerna i samtliga bostäder. Gör om mätningarna i de bostäder som har höga värden och eventuellt någon till.
Varje enskild situation måste bedömas för sig. Vill ni ha hjälp med att bedöma kan ni ta kontakt med miljökontoret. 

Använd blanketten Radonrapportering. Fyll i översta delen och del 4 och skriv en kommentar om varför ni inte är klara.