Miljöhänsyn i verksamheter

Övergripande information om vad som gäller för dig som driver verksamhet utifrån miljöbalken och andra regelverk.

Som företagare behöver du känna till vilken miljölagstiftning som rör din verksamhet.

När du planerar för att starta en verksamhet 

  1. Skriv ner inriktning och omfattning för den verksamhet du avser att starta. Det är avgörande för om och vilken typ av miljöprövning som behövs.
  2. Skaffa dig kunskap om verksamhetens olika konsekvenser och risker för människors hälsa och miljön. I miljöbalken finns det så kallade kunskapskravet.
  3. Hitta en lokalisering som passar din verksamhet och som minimerar risker för störningar och påverkan på miljö och människors hälsa. 

När du bedriver en verksamhet

  1. Följ de villkor och förelägganden som gäller för din verksamhet.
  2. Tänk på att göra årlig miljörapportering till myndigheter om sådana krav gäller för din verksamhet. 
  3. Meddela tillsynsmyndigheten om det inträffar utsläpp/incident.
  4. Meddela tillsynsmyndigheten om du planerar förändringar av verksamheten. 
  5. Ha ett anpassat och uppdaterat egenkontrollprogram som du följer för din verksamhet. 

Verksamheter betalar avgift för miljötillsyn

Miljönämnden har genom miljökontoret tillsyn över verksamheter som kan påverka människors hälsa och miljön. Det betyder att miljökontoret kontrollerar att verksamheterna inte bryter mot miljöbalkens bestämmelser och att det finns en fungerande egenkontroll. I tillsynen ingår bland annat att granska rapporter och göra föranmälda eller oanmälda inspektioner. Det ingår också handläggning av anmälningar, tillstånd och klagomål med mera.

Enligt miljöbalken ska tillsyn finansieras genom avgifter. Därför tar miljökontoret ut en tillsynsavgift, enligt taxan som varje år bestäms av kommunfullmäktige. En årlig tillsynsavgift tas ut, i förskott, för alla verksamheter med tillståndsplikt, för de flesta med anmälningsplikt och för vissa som varken är anmälnings- eller tillståndspliktiga. Övriga betalar en timavgift, efter utförd tillsyn. Miljötaxorna hittar du under Taxor och avgifter.