Farligt avfall

Det är företaget som producerar farligt avfall som ansvarar för att avfallet hanteras och transporteras på rätt sätt. Här kan du få reda på vilka skyldigheter du har och var du kan läsa mer om dem.

Det är företaget som producerar farligt avfall som ansvarar för att avfallet hanteras och transporteras på rätt sätt. Här kan du få reda på vilka skyldigheter du har och var du kan läsa mer om dem.

Avfall är varje föremål, ämne eller substans som innehavaren

 • gör sig av med
 • avser att göra sig av med
 • är skyldig att göra sig av med.

Det har alltså ingen betydelse om det som ska slängas har ekonomiskt värde, om det används eller om det kommer att återanvändas.
Exakt vad avfall är finns definierat i lagen, i miljöbalken 15 kap. 1§.
Här hittar du miljöbalken

Förenklat kan man säga att farligt avfall är avfall som är farligt för att det är:

 • explosivt
 • brandfarligt
 • frätande
 • smittförande
 • giftigt för människa och miljö. 

En mer exakt definition finns i avfallsförordningen (2011:927)

Kemiska produkter och varor som är märkta och klassade med farlighetsmärkning blir som regel farligt avfall när de kasseras. Du kan läsa om klassning av farligt avfall och klassernas EWC-koder på Naturvårdsverkets webbplats. [länk]


Använder du kemiska produkter och varor som är märkta och klassade med farlighetsmärkning blir de vanligtvis farligt avfall när de kasseras. Men det finns också många saker i din dagliga miljö i företaget som räknas som farligt avfall. Här är några vanliga exempel som många inte tänker på:

 • slam från oljeavskiljare
 • motor- och hydrauloljor
 • elavfall som elkomponenter och lysrör
 • färg- och lackavfall som innehåller lösningsmedel
 • använt saneringsmedel, som till exempel absol
 • oljiga trasor
 • alla sorters batterier.

För att skydda människor och miljön är det viktigt att hantera farligt avfall på rätt sätt. Du kan läsa om ditt ansvar som avfallsproducent och om hur du ska klassificera farligt avfall på Naturvårdsverkets webbplats
Tänk särskilt på att:

 • Farligt avfall får aldrig blandas med vanligt avfall, och olika slag av farligt avfall får inte blandas med varandra.
 • Flytande farligt avfall ska lagras invallat eller på sådant sätt att spill och läckage kan samlas upp.
 • Om avfallet förvaras utomhus måste det vara invallat, och skyddat mot nederbörd och påkörning.
 • Allt farligt avfall ska märkas, så att det tydligt framgår vad det innehåller.

Regler om hantering av miljöfarligt avfall finns i

 • miljöbalken 15 kap
 • avfallsförordningen (2011:927)
 • flera förordningar som berör ämnet.

Avfallsförordningen fungerar som ett övergripande dokument. Behöver du hämta information någon annanstans finns det hänvisningar i avfallsförordningen.
Enligt lagen har Naturvårdverket rätt att besluta om vissa regler som rör farligt avfall. Det är också de som för förteckning över vilka lagar och regler som gäller, och de har listor över klassning och märkning. Hur du ska klassa och sortera ditt farliga avfall samt EWC-koderna för avfallsklasserna står i avfallsförordningen (2011:927).
Den som missköter sig ur miljösynpunkt kan bli dömd att betala en straffavgift, enligt förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter.

Egenkontroll är ett sätt för företag att på ett systematiserat sätt dokumentera och visa att företaget följer gällande lagar. Läs mer på kommunens sidor om egenkontroll.
Tänk på det här för att följa lagar och regler om farligt avfall:

 • Anlita en transportör som har ett giltigt transporttillstånd från länsstyrelsen.
 • Kontrollera att avfallet går till en mottagare med tillstånd för mellanlagring eller behandling.
 • Upprätta transportdokument som ska gå med avfallet och underteckna dem.
 • För journal över avfallsslag, mängder och mottagare. Anteckningarna ska sparas i tre år.
 • Se över din verksamhet och försök att minska mängderna farligt avfall. Kontrollera om du exempelvis kan gå över till mer miljövänliga kemiska produkter, ändra på hanteringssätten eller ändra i produktionen.

Om du transporterar mindre mängder eller vissa typer av farligt avfall själv ska du skicka in en anmälan till länsstyrelsen

Vad som gäller för transport av farligt avfall står i avfallsförordningen (2011:927). Där står det att för att det ska räcka med att du gör en anmälan får mängden farligt avfall som transporteras under ett kalenderår sammanlagt inte överskrida 100 kg eller 100 liter. Då räcker det att du anmäler om du vill transportera:

 • avfall som innehåller farliga jordbrukskemikalier
 • flygaska och pannaska från oljeförbränning
 • smittförande avfall
 • avfall som innehåller asbest
 • avfall från förbränning eller pyrolys av hushållsavfall och liknande handels-, industri- och institutionsavfall. 

Avfall som innehåller PCB, kvicksilver, cyanid eller kadmium får aldrig transporteras utan särskilt tillstånd. Men ljuskällor som innehåller kvicksilver får transporteras utan tillstånd fast med anmälningsplikt om de är hela, som till exempel hela lysrör.

Södertäljes miljönämnd har tillsyn över att lagstiftningen om hanteringen av farligt avfall följs i kommunen. Läs mer om vilken lagstiftning som gäller under rubriken Vilken lagstiftning gäller för farligt avfall.

Ett företag som inte följer lagstiftningen om farligt avfall kan dömas att betala en miljösanktionsavgift, till exempel om avfall skickas iväg utan transportdokument.

När du transporterar farligt avfall måste du ha tillstånd. Ska du transportera mindre mängder av egenproducerat farligt avfall måste du göra en anmälan.
Du anmäler och söker tillstånd för att hantera farligt avfall hos länsstyrelsen.

Företag som vill lämna farligt avfall måste säkerställa att såväl transport som behandling av avfallet sköts av företag som har tillstånd för det.

Det finns flera företag på marknaden som har tillstånd för att transportera respektive behandla farligt avfall. 

Här har vi samlat länkar till andra myndigheter, samt till faktakällor som vi hänvisar till i texterna på webbsidorna om farligt avfall.

För frågor om att transportera och lämna farligt avfall:
Telge återvinning

Läs om klassificering, lagar och regler samt om avfallsproducentens ansvar
Naturvårdsverket 

Söka tillstånd för eller anmäla transport av farligt gods:
Länsstyrelsen i Stockholm 
Lagar och regler om farligt avfall hittar du i:
miljöbalken 15 kap
avfallsförordningen (2011:927)