Åtgärder i Kallforsån 2019

Kallforsån

Under vintern 2018-2019 genomfördes en restaurering i en del av Kallforsån. Med restaurering menas att vattendragets miljö har återskapat för att gynna den biologiska mångfalden. Den här åtgärden är en del av ett EU-projekt som heter Retrout. I projektet samverkar sex länder kring Östersjön, kommuner, myndigheter och organisationer med stark anknytning till Östersjöns utveckling. Målet med projektet är att återskapa kustmynnande vattendrag och stärka bestånden av havsöring samt gynna den biologiska mångfalden. Länsstyrelsen i Stockholm leder Retrout och Södertälje kommun ingår i projektet som samarbetspartner.

Natursten och grus har lagts ut i Kallforsån för att skapa en mer varierad vattenströmning. Där vattnet forsar fortare och blir det mer syrerikt. Stenarna skapar också många gömställen för djur. I den återskapade livsmiljön finns plats för ett myller av liv med fiskar, vattenlevande insekter och fåglar.

Åsträckan som restaurerades är belägen uppströms Järnadammen (se karta) och åtgärden är frikopplad från kommunens arbete med Länsstyrelsens föreläggande om en fiskpassage vid dammen.

karta över restaureringen

Information om arbetet med dammarna i Moraån 

Information på länsstyrelsens hemsida om projektet Retrout