Vattenvård i Moraån

Det ligger stora mossbeklädda stockar i Moraån

Kommunen gör en satsning för lekande öring och ökad biologisk mångfald i Moraån. Arbetet finansieras av Länsstyrelsen i Stockholms län genom projektet Retrout.

Hur går vattenvården till?

En blandning av stora och små stenar läggs ner i ån. Det skapar variation i vattenhastighet och strömmar. Stenarna skapar också gömställen för många olika ryggradslösa djur och viloplatser för vandrande fisk som öring. Vissa träd kommer att fällas och läggas ner i vattendraget för att skapa ännu mer struktur och död ved. Där ån är djupare behålls de lugnflytande sträckorna. Stenarna kommer att lyftas ned från lastbilar med kran från gång- och cykelvägen som går längs ån. Några få grenar kan behöva sågas bort för att kranen ska ta sig ner till ån.

Målet är ökad biologisk mångfald

Genom att skapa en stor variation av livsmiljöer så skapar man också förutsättningar för många olika arter att leva i Moraån. Biologisk mångfald är viktigt för att alla de tjänster och funktioner som vi förväntar oss av naturen ska fortgå. Åtgärden bidrar även till att syresätta vattnet och öka åns vattenhushållande funktion. Genom att restaurera Moraån når vi lite närmare till Sveriges miljömål "Levande sjöar och vattendrag" och "Ett rikt växt- och djurliv" samt det globala hållbarhetsmålet "Ekosystem och biologisk mångfald".

Varför moraån?

Moraån är ett av de vattendrag som är upptagna på HELCOMs lista över vattendrag som bör prioriteras för restaurering (Helcom-skydd av Östersjöns marina miljö).