Nedgrävning av häst

Sedan den 1 februari 2015 behövs inte tillstånd från länsstyrelsen för nedgrävning av häst, nu gäller istället att nedgrävningen ska göras enligt kommunens anvisningar.

Anvisningar - kriterier för en lämplig plats för nedgrävningen

Platsen som väljs ska inte kunna leda till spridning av smittoämnen. Det är därför viktigt att djuret grävs ned så att andra djur inte kommer åt kroppen samt att valet av plats för nedgrävning inte medför att smittoämnen sprids med vatten till omgivningen. Nedgrävning ska ske innan förruttnelsen påbörjats. Sommartid ska nedgrävning ske snarast efter det att djuret dött. Följande kriterier är viktiga att ha i åtanke:

  • Lämpliga markförhållanden ska väljas så att vattendrag, dricksvattenbrunnar och grundvatten inte riskerar att förorenas. Om det kommer upp vatten vid grävningen får platsen inte användas för nedgrävning, en ny plats behöver ses ut. Försök ta reda på hur djupt det är till berggrunden innan grävning påbörjas, eftersom hästen inte får läggas direkt på berggrunden. Minst en meter jordlager bör finnas mellan djurkroppen och berggrunden/grundvatten.
  • Platsen bör ligga undanskymd, vara torr och normalt inte översvämmas. Marken bör även vara plan, sluttande mark bör undvikas. Det bör vara en plats där allmänheten normalt inte vistas.
  • Det bör vara minst 300 meter från närmaste vattentäkt och minst 30 meter från öppet vattendrag för att undvika risk för spridning av smittoämnen.
  • Djuret behöver täckas med cirka 150 cm jord. Mängden jord över kroppen behövs för att andra djur inte ska kunna gräva upp det. För en normalstor häst kan graven behöva vara 2-3 m bred och 2.5-3 meter djup.
  • Du måste ha fastighetsägarens tillåtelse om du vill gräva ner hästen på annans mark.

Observera att varken avlidna föl eller hästar får grävas ned i gödselstack.

Förvaring av död häst

I väntan på borttransport eller nedgrävning är det viktigt att kroppen täcks väl runt om så att det inte blir något läckage av kroppsvätskor till omgivningen samt så att andra djur såsom rovdjur och fåglar inte kommer år kroppen. Om ni inte kan finna en lämplig plats för nedgrävning av hästen så måste ni istället se till att djuret transporteras till en destruktionsanläggning.

Sjukdomar och avlivningspreparat

Observera att du inte får gräva ner en häst som har avlivats eller dött på grund av en smittsam sjukdom. Häst som har avlivats med avlivningsvätska eller licenspreparat får i vissa fall inte grävas ner utan måste istället skickas till destruktion. Kontakta miljökontoret om ni vill gräva ner häst som avlivats med avlivningsvätska eller licenspreparat.