Minskat utanförskap viktigt enligt medborgarna

Ökad trygghet, fler arbetstillfällen och mer kultur och fritid skulle förbättra folkhälsan, enligt Södertäljeborna. En medborgardialog som just genomförts, med drygt 770 deltagare, är en del av kommunens fördjupade arbete med sin folkhälsostrategi.

En medborgardialog har genomförts i form av en webbenkät, som riktades till alla medborgare från 13 år, boende eller på annat sätt anknutna till Södertälje. Enkäten, som fanns tillgänglig på svenska, engelska, arabiska och finska, fick totalt 773 svar.

Hanna Klingborg (MP), ordförande i hållbarhetsutskottet, uttrycker sin uppskattning för medborgarnas engagemang:

– Vi är väldigt tacksamma för att så många medborgare har deltagit i vår medborgardialog. Det visar på ett stort engagemang i vår kommun. Resultatet från dialogen är ett viktigt underlag för oss i det fortsatta arbetet med att skapa en hållbar och hälsosam framtid för alla i Södertälje.

Tydlig koppling mellan trygghet och gott liv

Resultaten från medborgardialogen visar tydligt att trygghet är en av de viktigaste faktorerna för att kunna leva ett gott liv med god hälsa i Södertälje kommun. Många medborgare lyfte behovet av ökad trygghet och minskad brottslighet som både en förutsättning och en utmaning för att kunna leva ett gott liv. Kommunen arbetar idag med att ta fram en lägesbild över brottsligheten i kommunen och resultatet från medborgardialogen kommer att användas som ett av flera underlag för att ta fram den lägesbilden.

Andra viktiga områden som identifierades inkluderar exempelvis tillgång till grönområden och friluftsliv, goda arbetsförutsättningar, fungerande kollektivtrafik, sport- och träningsmöjligheter, skolor och utbildningsmöjligheter samt kultur och aktiviteter.

Medborgare önskar minskat utanförskap 

Resultaten ger också en tydlig bild av vad medborgarna anser att kommunen bör fokusera på för att främja god hälsa och ett gott liv. Förutom trygghetsfrågor betonas bland annat satsningar på skola och utbildning, arbetsmöjligheter och kompetensutveckling, bibehållande av grönområden, satsningar på kultur och fritid samt åtgärder för att motverka utanförskap.

Bakgrund

Södertälje kommun arbetar aktivt med social hållbarhet och ska uppdatera sin folkhälsostrategi. För att säkerställa att strategin speglar medborgarnas behov och önskemål inledde kommunen en omfattande medborgardialog. Syftet var att få insikt i vad medborgarna anser är viktigt för att kunna leva ett gott liv med god hälsa i Södertälje.Resultatet från medborgardialogen kommer att vara ett viktigt underlag i det fortsatta arbetet med revideringen av folkhälsostrategin.