Nyheter

Besöksförbudet på våra särskilda boenden upphör

Fotografi av två äldre personer.

2021-01-29

Från och med den 3 februari upphör besöksförbudet på Södertälje kommuns särskilda boenden. Det betyder att anhöriga i samråd med personal återigen kan planera för, boka in och genomföra besök hos sina närstående.

– Vi har fattat det här beslutet baserat på flera parametrar, säger Karin Björkryd, direktör på omsorgskontoret i Södertälje kommun. Vår bedömning är att vi har god följsamhet samt god intern styrning och kontroll avseende rutiner rörande hygienföreskrifter och skyddsutrustning. Därtill har vi en fungerande smittspårning i kombination med en minskad smittspridning i samhället och en vikande smittbelastning i våra verksamheter, fortsätter Karin. Det gör det möjligt att öppna upp för säkra besök igen.

– Samtidigt ställer det stora krav både på verksamheten och på de som kommer på besök. Vi måste fortsätta värna boendes trygghet och hälsa.

Omsorgsverksamheterna inom Södertälje kommun har väl inarbetade rutiner kring vårdhygien och skyddsutrustning och de rutinerna fortsätter att gälla. Dessutom finns det rekommendationer framtagna för besökaren, i syfte att förhindra att smittan sprids till våra särskilda boenden. Samtidigt uppmanas besökare att vara restriktiva och helt avstå besök vid minsta symtom på smitta.

– Det är bara bokade besök som är tillåtna, säger Mats Karlsson, resultatområdeschef vård- och omsorgsboende i Södertälje kommun, och alla besökare måste bära visir och munskydd och får enbart vistas i brukarens bostad.

Kommunen kommer informera anhöriga om det förändrade läget och vad som gäller kring besök på det aktuella boendet. Om smittspridning trots allt ökar och läget förvärras kan det bli aktuellt med en ny hemställan om besöksförbud till Folkhälsomyndigheten.

– Om alla är noggranna med att följa rekommendationerna kan vi tillsammans förhindra att smittan sprids vidare, säger Mats Karlsson.