Nyheter

Fortsatt arbete mot våld i nära relationer i handlingsplanen Fri från våld 2024-2027

2024-03-20

I december 2023 beslutade Kommunstyrelsen om en reviderad handlingsplan – Handlingsplan Fri från våld 2024–2027. Handlingsplanen tar vidare det arbete som föregående handlingsplan mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck 2021-2023 bidragit med. Ett arbete som inneburit att fler individer sökt stöd för våldsutsatthet, en utveckling som förhoppningsvis pekar på en minskning av mörkertalet.

Under de senaste åren har fler individer sökt stöd för våldsutsatthet, vilket indikerar en minskning av det så kallade "mörkertalet". En betydande framgång är den ökade kompetensen inom hela kommunen där exempelvis över 80% av de anställda inom socialtjänsten har genomgått utbildningar i våld i nära relationer och hedersrelaterat förtryck. Telge Bostäder har genomgått grundutbildning om våld i nära relationer och personal från utbildningskontoret har genomgått utbildningar om hedersrelaterat våld och förtryck.

Johannes Evers Gester, kommunens samordnare för frågan, ser positivt på utvecklingen och märker av positiva effekter av det ihållande arbetet och att frågan blir mer angelägen i kommunen.

– Sedan årsskiftet 2023/24 har samordnarfunktionen flyttat från Socialkontoret till Kommunstyrelsekontoret. Redan efter två månader kan jag se att flytten bidrar till en positiv effekt i frågan. Anledningen till att funktionen flyttats är för att ännu tydligare kunna verka förebyggande mot våld. Även styrgruppen som jag leder har ändrats under föregående år från att vara endast representanter från socialkontoret till att nu innefatta alla berörda kommunkontor. Fördelen är att arbetet blir mer samordnat avseende insatser, till exempel så är det lättare att nå medborgarna med samma budskap och stöd.   

Fem fokusområden

Arbetet med handlingsplanen 2021-2023 har samtidigt synliggjort några utmaningar som kommunen har. Det finns exempelvis ett fortsatt viktigt arbete att göra som kopplar till särskilt sårbara grupper, både med fokus på kompetens och uppföljning. Vidare behöver förutsättningarna för det förebyggande och återfallsförebyggande arbetet utvecklas. En central framgång är personalens kompetenshöjning om våld, vilket är avgörande för att upptäcka våldet, minska mörkertalet och kunna erbjuda rätt stöd för de våldsutsatta.

Den reviderade handlingsplanen 2024-2027, som bygger vidare på föregående handlingsplan för att skapa långsiktiga förändringar, innehåller fem fokusområden: 

Fokusområde 1: Kommunen arbetar våldsförebyggande  

Fokusområde 2: Kommunen erbjuder våldsutövare återfallsförebyggande insatser 

Fokusområde 3: Kommunen arbetar aktivt för att upptäcka våldsutsatthet   

Fokusområde 4: Våldsutsatta vuxna och barn erbjuds insatser utifrån sina specifika behov   

Fokusområde 5: Kommunen arbetar systematiskt med kunskaps- och metodutveckling  

 

Läs hela handlingsplanen Fri från våld 2024-2027 här

Ta del av kunskapsunderlaget som ligger till grund för handlingsplanen här