Hur kan vi göra din omsorg bättre?

Hur kan vi göra din omsorg bättre?

En gång om året skickar Socialstyrelsen ut enkäten "Vad tycker du om din äldreomsorg?" Med start vecka 11 får omsorgstagare enkäten skickad till sin folkbokföringsadress och det är viktigt att så många som möjligt svarar.

- Det är tillsammans med våra omsorgstagare som vi skapar så bra omsorg och stöd som möjligt, säger Mats Karlsson, resultatområdeschef vård- och omsorgsboende.

-Vi har en kontinuerlig dialog med våra äldre. Svaren från enkäten ger oss möjlighet att få mätbar statistik som vi också kan följa över tid, säger Maria Vikström, resultatområdeschef vård- och omsorgsboende.
Utifrån resultatet tar vi fram handlingsplaner för vad vi behöver utveckla, och vid nästa mättillfälle får vi svar på om vi har lyckats.

Tala om för oss vad du tycker

Du som har omsorg får en enkät skickad till dig. Om du hellre vill svara på enkäten på internet kan du göra det, en länk finns med i enkäten.

Länk till Socialstyrelsens webbsida om enkäten.