Nyheter

Inriktningsbeslut för Luna har tagits av kommunstyrelsen

2020-06-11

Idag har kommunstyrelsen tagit ett inriktningsbeslut om Luna kvarteret i Södertälje stadskärna. Kommunstyrelsen överlämnar därmed ärendet till kommunfullmäktige, för beslut om fastställande. I efterföljande steg ska ett förslag till genomförandebeslut tas fram. Här finner du tjänsteskrivelserna.

Södertälje vill skapa en attraktiv och levande stadsbild och stadskärnan är mycket viktig för Södertälje, för såväl staden som kommunen som helhet.

Sedan tidigare har det bedrivits ett arbete för att se hur Lunakvarteret kan omdisponeras, för att öka attraktiviteten och därigenom även lönsamheten för butiker, kaféer och restauranger.

Lunakvarteret måste utvecklas

Hösten 2019 upptäcktes omfattande fuktskador i samtliga kontorsbyggnader i fastigheten Luna 8 och situationen aktualiserade flera alternativa åtgärder för Lunakvarteret.

Telge Fastigheter tog fram sex olika alternativa lösningar för Lunakvarteret och de politiska handlingarna och förslagen finner du här.

Kommunstyrelsens inriktningsbeslut innebär att de förordar alternativ fem, men vill att möjligheten till extern investering, alternativ sex, beaktas i kommande process.

Alternativ fem

Hela texten är hämtad från de politiska handlingarna:

Alternativ 5 - Riva Luna 8 och bygga nytt, inkl. garage+ bostäder i Luna 9.
En platsanalys gjord av Spacescape och DinellJohansson visar hur kvarteret skulle kunna se ut. Platsanalysen gav följande slutsatser:

• Bryt ner det storskaliga kvarteret i mindre kvarter för ett mer sammankopplat gångnät och fler aktiva fasader.

• Ta fram gamla S:ta Ragnhildsgatan som gågata och omvandla Gästgivargatan och Garvargatan till gångfartsgator.

• Förbättra kopplingarna västerut genom att ta bort gångbron och ersätt med rulltrappa från Nygatan.

• Öka täthet och öka blandningen bostäder och lokaler.

• Placera kultur- och nöjeskluster mot Storgatan.

• Skapa dag-kvällsaktiva fasader mot samtliga gator.

• Tillför grönska och skapa gröna gårdar och gator.

Omvandlingsförslaget innebär total rivning av Luna 8 och uppbyggnad av ett "Superblock" bestående av fyra stadskvarter, varav ett innefattar äldre delar av Luna 1 (extern ägare) och Luna 4.

Kvarteren föreslås ha varierande hushöjder mellan fyra och nio våningar och en blandning av bostäder, kontor, handel, service och kultur.

Ett nytt garage byggs under fastigheten som kan bli så stort att det också inrymmer det garage som idag finns i Luna 9, vilket frigör yta och tillskapar handlingsutrymme för alternativa lösningar för kvarteret Luna 9.

Detta alternativ innebär ett helt förändrat kvarter med ett helt nytt synsätt som överensstämmer med de erfarenheter som har gjorts vid omvandling av stadsmiljöer på andra håll. Det gamla Södertälje med sin kvartersindelning återskapas i modern tappning.

Det finns möjligheter till ett mer varierat utbud av handel, bostäder, nöjen och kontor. Med ett garage under Luna 8 friställs yta i Luna 9 för annat ändamål såsom exempelvis fler bostäder.

Blockindelningen ger också möjlighet till fastighetsregleringar som tillsammans med en ny eller förändrad detaljplan underlättar möjligheterna till extern finansiering av hela eller delar av kvarteret.

Luna 4 får i förslaget också tillbaka sin fasad och ingång från den återskapade S:ta Ragnhildsgatan.

Kommunstyrelsen har beslutat att:

• godkänna föreslaget inriktningsbeslut och förorda alternativ 5 som huvudalternativ i det fortsatta utvecklingsarbetet

• ge möjlighet till extern investering (alternativ 6) beaktas i den fortsatta utvecklingsprocessen

• ge uppdrag till vd att återkomma med förslag till genomförandebeslut

• kommunstyrelsen överlämnar ärendet till kommunfullmäktige för beslut om fastställande.

Anmärkning: Kommunstyrelsens protokoll i denna del justeras på måndag. Därefter ska ärendet hanteras på Kommunfullmäktige där ärendet avgörs. KF är också på måndag och protokoll därifrån justeras måndagen därefter.