Nyheter

Klimatfrågan är viktig för Södertäljes invånare

Grafisk bild med två personer, kvinna och man, och texten Arbetet för bättre klimat är viktigt!

2021-02-25

Från november 2020 till januari 2021 genomfördes en medborgardialog om klimatpåverkan i Södertälje kommun. Svaren visar att Södertäljes invånare tycker att arbetet för bättre klimat är viktigt och de flesta är beredda att ändra sin livsstil för att skapa ett bättre klimat.

- Tack alla Södertäljebor som var med och bidrog med svar i undersökningen! Svaren visar att det finns en medvetenhet och en vilja att ta ansvar, men också att det är viktigt att vi jobbar tillsammans för att uppnå målet om minskad klimatpåverkan, säger Hanna Klingborg (MP), ordförande i hållbarhetsutskottet, Södertälje kommun.

Medborgardialogen genomfördes på två sätt, via webbenkät och fördjupade telefonintervjuer.  Webbundersökningen bestod dels av en slumpmässigt rekryterad webbpanel representativ för invånarna i Södertälje kommun och dels som en öppen webbenkät på kommunens webbplats. Den andra delen i medborgardialogen var fördjupade telefonintervjuer med gymnasieungdomar, personer i åldern 20 – 80 år samt representanter för föreningar som är aktiva i Södertälje och vars verksamhet anknyter till klimat- och miljöfrågor.

Tre av fyra (76 procent) i webbpanelen svarade att enskilda medborgares handlingar har mycket eller ganska stor effekt för att påverka klimatet. På den öppna frågan om vad som är det viktigaste de själva kan göra för att minska sin klimatpåverkan var det vanligaste svaret sopsortering, minskat bilåkande och istället cykla eller åka kollektivt, handla mindre och smartare, äta mindre kött och mer vegetariskt. De flesta deltagarna kunde tänka sig ändra på sin livsstil för att kunna minska sin egna påverkan på klimatet.

Andra delar i medborgardialogen handlade om vad kommunen skulle kunna göra för att förbättra klimatet. Exempelvis kretsade en del av svaren runt olika åtgärder med anknytning till trafik och resande/transport: att arbeta för en bättre kollektivtrafik samt fler, bättre och säkrare cykelvägar.  En annan del av svaren i medborgardialogen tog upp att det är viktigt att kommunen ställer klimatkrav när det gäller upphandling och beställning av varor och tjänster. Dessutom vill många att kommunen ska jobba för att det ska bli lättare att källsortera.

- Det kom fram många tankar och idéer om vad kommunen kan göra för att underlätta för människor at ta ansvar. Nu tar vi med oss resultatet av medborgardialogen i vårt arbete med en ny miljö- och klimatstrategi, avslutar Hanna Klingborg (MP), ordförande i hållbarhetsutskottet.

Läs mer om medborgardialogen klimatpåverkan på Hållbara Södertälje www.sodertalje.se/medborgardialog-klimat