Nyheter

Krisledningsstaben försätts i vilande läge

Fotografi av Södertäljes kommunvapen på Stadshuset

2020-09-28

Södertälje kommuns krisledningsstab har försatts i vilande läge efter mötet den 24 september, men kan snabbt aktiveras igen om läget kräver det.

Krisledningsstaben drog igång den 16 mars för att hantera pandemins effekter på samhällsviktig verksamhet, kommunicera kommunens beslut och samordna presskonferenser för att öka insyn och transparens i verksamheter och beslut.

Under en väldigt intensiv vår har krisledningensstabens funktion varit att snabbt och effektivt kunna agera utifrån smittläget och påverkan på samhällsviktiga verksamheter.

Låg påverkan hanteras inom ordinarie verksamhet

Just nu är påverkan på kommunkoncernens verksamheter låg vilket gör att krisledningen gått in i ett vilande läge. Den låga påverkan som vi har i dagsläget kan hanteras inom ordinarie verksamhet. Bevakning av läget pågår kontinuerligt och verksamheterna rapporterar avvikelser för att vi snabbt ska kunna reaktivera krisledningsorganisationen om det krävs.

Även om krisledningsstaben är i ett vilande läge så är situationen fortfarande allvarlig och det är viktigt att alla tar sitt personliga ansvar och fortsätter följa rekommendationer. De anpassningar av verksamheter som gjorts för att minska smittspridningen gäller framåt i enlighet med rekommendationer och beslut.

– Krisledningsstabens arbete under pandemin har bidragit till att vi lärt känna varandra bättre i kommunkoncernen och öppnat nya kommunikationsvägar och rutiner där vi fokuserat på att leverera bästa möjliga service till Södertäljeborna utifrån våra samhällsviktiga verksamheter. Det här samarbetet och kittet har vi stor nytta av även framåt, säger Anna Flink, stabschef för krisledningsstaben.

Krisledningsstabens sammansättning

Krisledningsstaben har bestått av kontorschefer, avdelningschefer från förvaltningen och verkställande direktörer från Telgebolagen. Stabschef har ansvarat för att hålla den politiska ledningen informerad. Regelbundet har även aktörer i samhällsviktiga funktioner medverkat, Södertälje sjukhus, Arbetsförmedlingen, Polis, Brandkår och dagligvaruhandel.