Nyheter

Lägesrapport av covid-19 i verksamheterna

Bild på deltagare vid digital pressträff 21 januari 2022

2022-01-21

Fredagen den 21 januari höll Södertälje kommun en digital pressträff för att informera om nuläget i kommunen med anledning av coronaviruset, covid-19. Läs sammanfattningen från pressträffen här.

Krisledningsnämndens presidium inledde pressträffen. Presidiet består av kommunstyrelsens ordförande Boel Godner (S), kommunalråd Tage Gripenstam (C) och kommunalråd i opposition, Alexander Rosenberg (M).  

Boel Godner konstaterar att nu har smittspridningen kommit igång igen. Hon är stolt över att vi i Södertälje håller ihop och har enighet över blockgränserna i frågan kring corona. Alexander Rosenberg höll med föregående talare och underströk vikten av att alla vaccinerar sig. Även Tage Gripenstam fortsatte på temat och talade om att han känner sig trygg med organisationen som kommunen har för att möta utmaningarna. 

Därefter följde information från Anna Flink, säkerhetschef/stabschef krisledning, Karin Björkryd, omsorgsdirektör och Johan Abrahamsson, tf. utbildningsdirektör. Deras kommunikation sammanfattas i punkterna här:

Anna Flink, säkerhetschef/stabschef krisledning 

Berättade att alla kommunens verksamheter är påverkade.  Ett stort antal personer arbetar hemifrån.  

Den 18 januari hölls krisledning på centralnivå i kommunkoncernen (kommunorganisationen och Telge). Vid dessa krisledningsmöten stämmer kommunen även av med Södertälje sjukhus om läget. Krisledningen fortsätter med möten i täta intervall.  

Samtliga medarbetare som kan arbeta på distans ska göra det. Medarbetare som inte har möjlighet att arbeta på distans ska arbeta under så riskfritt förhållanden som det är möjligt.

Karin Björkryd, omsorgsdirektör 

Kontoret har ett ansträngt läge i sina verksamheter. Vårdar många med covid och har en stor frånvaro bland egna medarbete. Inom äldreomsorgen ser vi att smittspridningen fortsätter, både inom boende och hemtjänst.  

Inom verksamheten för funktionshinder har kontoret i dagsläget ingen smitta på sina egna boenden, men ser en ökad smittspridning i ordinära boenden – det vill säga i eget boende, där kommunen ger boendestöd. 

Omsorgskontoret håller samtliga verksamheter öppna så långt det är möjligt, utifrån bemanningssituation och smittläge. I de fall smitta uppstår väljer kontoret att stänga verksamheter, för att smittspåra och undvika att vi sprider smittan vidare. 

När det gäller bemanning omfördelar omsorgskontoret befintliga resurser inom respektive verksamhetsområde. De har noggrant utformade planer och prioriteringsordningar. Nästa steg är att besluta om att stänga vissa verksamheter. Syftet är att kunna omfördela medarbetare med andra arbetsuppgifter till enheter där det behövs, för att säkra bemanning.  

Omsorgskontoret har en sjukfrånvaro på över 25 procent på vissa ställen. Det är oerhört ansträngande och Karin ger en eloge till samtliga i verksamheten som gör ett fantastiskt arbete. 

Kontoret har säkrat upp tillgången på skyddsutrustning och de följer noggrant de rekommendationer som gäller och som är särskilt riktade till vård- och omsorg. Personal arbetare med munskydd eller andningsskydd i kombination med visir, under hela arbetspasset, både i den nära omvårdnaden men även i personalutrymmen.  

Just nu avråder kontoret från besök till vård- och omsorgsboenden, för att minska smittspridning och för att avlasta medarbetarna där. Situationen är belastande och ansträngande, men Karin avslutar med att understryka att verksamheten säkrar vård- och omsorg till de medborgare i Södertälje som har behov av insatser.    

Johan Abrahamsson, tf. utbildningsdirektör  

Det är en oerhört ansträngd situation, men medarbetarna ute i verksamheterna visar ett oerhört engagemang och ställer upp för varandra så att skolorna och förskolorna kan hålla öppet och genomföra sina uppdrag i största möjliga utsträckning. En av Utbildningskontorets åtgärder är att man tillskapat en snabb väg in för personer som vill ställa upp och vikariera i förskola och skola. Alla som vill bidra hänvisas till www.sodertalje.se/vikariera

Inom förskolan uppgår frånvaron bland ledare upp till 40 procent. Det är ett oerhört ansträngt läge men som varierar mellan förskolor. Det är även hög frånvaro bland barn, 40–45 procent. Med hjälp av regelbundna riskbedömningar, kontinuitetsplanering och omfördelning av personal lyckas de hålla öppet alla förskoleenheter förutom tre stycken. Utbildningskontoret har gått ut med en vädjan till vårdnadshavare där trycket är hårt att om möjligt hålla sina barn hemma.

Inom grundskolan uppgår frånvaron till 20–22 procent, både bland medarbetare och elever. Även där varierar det mellan skolor. Fem skolor är helt grönmarkerade, vilket innebär att vi löser grunduppgiften enligt plan. Vi har elva skolenheter som har ett ansträngt läge där de har fått genomföra olika åtgärder, t.ex. gå från halvklass till helklass i undervisningen. Tre skolor har fritidsverksamhet som har behövts stängas. 

Inom gymnasieskolan är det ett varierat frånvaromönster, de som har lägst personalfrånvaro har 10 procent och de som har högst har 25 procent. All undervisning sker på plats, närundervisning, förutom en klass på en gymnasieskola, Torekällgymnasiet, där en klass haft distansundervisning under tre dagar på inrådan av smittskyddsläkare.  

Vuxenutbildningen är redan på distans sedan tidigare, vilket bidrar till att frånvaron är låg och verksamheten är intakt. Den nuvarande smittspridningen har däremot medfört att planerna på att öka närundervisningen har fått stå tillbaka.

Kostenheten har en personalfrånvaro som ligger på ca 20 procent men löser sin uppgift.  

 


Övrig information

På tisdagar klockan 15.00 publicerar Södertälje kommun den senaste informationen om smittoläget inom vård och omsorg på följande webbsida: https://www.sodertalje.se/smittolage