Nyheter

Majoritetens förslag till Mål- och budget 2020–2022

2019-10-24

I dag presenterade Socialdemokraterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet majoritetens förslag till Mål- och budget för Södertälje kommun 2020–2022. De prioriterade områdena är följande:

Barn och ungas uppväxt

-
Skolan ska ge alla barn möjligheter till en god utbildning.

- Investeringar i nya lokaler för förskolor och skolor samt nya idrottsanläggningar kommer att genomföras.

- För att skapa välkomnande miljöer för alla ska kommunens fritidsgårdar utvecklas på ett professionellt sätt med ett särskilt fokus på jämställdhetsperspektivet.

- Tjejhuset är en viktig aktör och har en betydande roll i kommun utifrån ett jämställdshetsperspektiv. Verksamheten prioriteras och en plan för långsiktigt samarbete mellan Södertälje kommun och Tjejhuset ska tas fram.

- En ny familjecentral planeras i Hovsjö.

- Fältassistenter bidrar till ökad trygghet och får utökade medel.

- Barn och ungas psykiska hälsa prioriteras där elevhälsan har en viktig roll.


Värdigt åldrande

- Antalet platser i kommunens vård- och omsorgsboenden byggs ut och under den kommande mandatperioden planeras för minst ett trygghetsboende.

- Personalen är äldreomsorgens viktigaste resurs. Vi genomför därför ett långsiktigt och strukturerat arbete som leds av en styrgrupp som har inleddes 2018 och som nu vidareutvecklas.

- Alltför många äldre drabbas av ensamhet, depression eller annan psykisk ohälsa. För att förebygga och bryta detta utvecklar vi olika mötesplatser som erbjuder äldre möjligheter till samvaro, kultur och andra aktiviteter. Stödet till ideella aktörer som erbjuder olika former av mötesplatser utökas.

- Fortsatt utveckling av måltidsarbetet för äldre.

- Kultur 365 engagerar och sprider glädje bland äldre. Det är angeläget att fortsätta med verksamheten.


Attraktiv kommun för boende och näringsliv

- Samhällsplaneringen fortsätter utvecklas med sikte på 20 000 nya bostäder 2036 med en blandad och hållbar stadsmiljö med butiker, samhällsservice, kollektivtrafik och grönområden.

- Fortsatt utveckling av stadskärnan.

- Utvecklingen av Södertälje Science Park och KTH:s expansion i Södertälje är viktig för industrin, inte bara i vår kommun utan i hela Sverige. Bidraget till KTH utökas 0,5 miljoner kronor och kommunen fortsätter samarbetet med Scania och AstraZeneca.

- Fortsatt satsning på bredband och arbetet med hur vi kan stödja enskilda vägar och under året färdigställs landsbygdsstrategin som stöd för en positiv utveckling.

- Satsning satsning på Järna C samt investering i nya byggnader för ett nytt kulturnav och Ljungbackens IP som ett steg i att utveckla platsen med idrott och friluftsliv.

- Det trafikkaos som uppstod i samband med påkörningsolyckan på motorvägsbron sommaren 2016 får inte upprepas. Vi kommer fortsätta att driva att Södertälje ska få en ny passage över och/eller under kanalen.

- Södertälje har ett stort vägnät med många fordonsrörelser och inte minst mycket tung trafik. För att åtgärda slitage och höja standarden utökas underhållet av gator och vägar. Till ändamålet investerar vi 54 miljoner kronor per år.

- Den stora fastigheten Luna innehåller såväl bostäder som verksamhetslokaler och kommersiella delar. Vi utreder möjligheter och kostnader för att omvandla vissa verksamhetslokaler till bostäder, modernisera den kommersiella delen samt att flytta Södertäljes kulturskola från Västergård till Luna i centrala Södertälje. Lunagaraget kommer att få en omfattande renovering.

- Upprustning av Gjuteriet för att göra det uthyrbart.


Kraftfullt klimat- och miljöarbete

-
Ökad takt i klimatarbetet. Alla kommunens verksamheter ska öka sina ansträngningar, bland annat i sina upphandlingar och sin ordinarie verksamhet för att nå de uppsatta klimat- och miljömålen.

- Kommunen ska samverka med näringslivet och andra aktörer för att minska utsläppen.

- Alla kommunens verksamheter ska arbeta för att minska plastanvändningen.

- Södertälje ska i ökad utsträckning bli en cykelkommun. Nuvarande gång- och cykelvägar ska förbättras och kompletteras. Södertälje behöver sammanhållna cykelstråk inom och mellan tätorterna i kommunen.

- Projektet MatLust prioriteras för att kunna fortsätta verksamheten.

- Fler våtmarker ska anläggas. Detta främjar biologisk mångfald, vattenrening och ökad resiliens. 

- För att ställa om till mer hållbara transporter ska antalet laddstolpar öka.