Nyheter

Mål och budget 2021-2023

2021-02-02

Nu är Mål och budget 2021-2023 publicerad. Här kan du läsa om våra prioriterade områden och hur Södertälje kommun fördelar skattepengar, intäkter och statsbidrag för perioden. Södertälje kommuns mål och budget fastställdes den 30 november 2020.

Budgeten i korthet

 • Barn och unga är och kommer fortsätta vara vår främsta prioritet. Arbetet för goda, jämlika uppväxtvillkor börjar i skolan. Målet är att stärka elevernas kunskapsresultat och minska familjebakgrundens betydelse för hur det går i skolan.

 • Södertälje kommun ska ha en äldreomsorg med hög kvalitet. Antalet platser i kommunens vård- och omsorgsboenden ska byggas ut och äldres livs- kvalitet ska stärkas, exempelvis genom satsningar på kultur.

 • Södertälje ska vara en trygg kommun för alla och därför fortsätter arbetet mot den organiserade brottsligheten. En viktig del är vårt pågående trygghetsarbete och inte minst vårt nära samarbete med Polisen.

 • Det ska vara rent, snyggt och tryggt i Södertälje kommun. Tidigare beslutade prioriteringar som att avslöja och motverka sopdumpning vid återvinningsstationer och i naturen fortsätter.

 • Södertälje kommun ska ta ansvar för alla medborgare och erbjuda ett starkt skyddsnät för de som behöver extra stöd. Viktiga områden är det sociala arbetet, LSS och insatser för att stärka kopplingen till arbetsmarknaden, exempelvis genom vuxenutbildning.

 • Flyktingmottagandet i kommunen har varit extremt högt och genom EBO har många hamnat i otrygga bostadssituationer. Vi är drivande i frågan att avskaffa EBO-lagstiftningen.

 • Kommunen ska bedriva ett strategiskt miljö- och klimatarbete utifrån
  Miljö- och klimatprogrammet, och alla verksamheter måste öka sina ansträngningar för att nå de uppsatta klimat- och miljömålen.

 • Ett starkt näringsliv gör Södertälje till en levande och expansiv mötesplats, där det finns plats för små och stora företag präglade av innovation, och spännande besöksmål för en blomstrande besöksnäring.

 • Södertälje växer och målet att bygga 20 000 nya bostäder mellan 2017 och 2036 står fast. Förutom bostäder kommer även bland annat området kring Maren, Järna centrum och Lunakvarteren att utvecklas vidare.

 • En av Södertälje kommuns stora styrkor är vår levande landsbygd. Livet på landsbygden, för såväl invånare som företag, ska underlättas, bland annat genom utbyggnad av bredband.

 • Vi investerar i exempelvis asfalt, beläggning och gång- och cykelvägar samt VA-utbyggnaden i södra kommundelarna.

 • Vi tillför ytterligare medel till naturvård och Naturskolan ges ett tillskott för att fler ska få uppleva och lära sig av naturen.

 • Vi ökar resurserna till sommarlovsaktiviteter och aktiviteter under loven på Torekällberget. Dessutom får kultur för äldre ytterligare resurser och kultur-skolans identitet ska stärkas.

 • Vi genomför omfattande investeringar i verksamhetslokaler, som exempel-vis ny grundskola i Enhörna, idrottshall i Mölnbo, ny gruppbostad för LSS, nytt kulturnav i Järna, ny förskola i Brunnsäng samt ombyggnation för kök och matsal i Pershagenskolan.

Vårt viktigaste dokument

Dokumentet Mål och budget 2021-2023 är kommunens viktigaste styrdokument. Här berättar vi hur Södertälje kommun planerar använda dina skattepengar under den här tiden. Här presenteras även de arbetsområden som vi inom kommunen och kommunägda bolagen kommer att fokusera på.

Detta dokument kompletteras av andra så kallade styrdokument som visar mer konkret hur arbetet ska genomföras.

Du hittar dokumentet Mål och budget samt bilagor här:

Mål och budget under sidan Ekonomi, mål och budget

Mål och budget under sidan Styrande dokument