Myggsituationen i Enhörna

Myggsituationen i Enhörna

Vi fått information från boende i delar av Enhörna att vi återigen har myggproblem i vissa områden. Redan 2012 hade vi ett större utbrott av översvämningsmyggor (Aedes Sticticus). Detta har lett till att människor i områdena det berör inte kan vistas ute utan att bli plågade av myggorna.

Då marken är privatägd har vi uppmanat markägarna att söka bidrag från Jordbruksverket för att återställa våtmarken samt bygga dammar för att rena vattnet. Föregående år beställdes en dikning vilket skulle öka vattenflödet vilket i sin tur skulle minska antalet myggor. Från kommunen sida rekommenderas, som första steg, en biologisk myggkontroll.

Kommunen kan också vara behjälplig med kontakter och vägledning men så länge kommunen inte äger marken så äger kommunen således inte frågan. För att komma i kontakt med kommunens miljökontor vänligen ring 08-523 01000 eller skicka ett mejl till miljokontoret@sodertalje.se.