Nyheter

Nöjda medarbetare inom omsorgen trots hård belastning

2022-05-05

Medarbetarenkäten för omsorgskontoret visar på ett lyft jämför med tidigare år. Men omsorgskontoret jobbar nu för att bli ännu bättre. Ett lagarbete där alla är med och bidrar.

Svarsfrekvensen på medarbetarenkäten, Hållbart medarbetarengagemang (HME) som skickades ut till alla månadsanställda på omsorgskontoret under oktober 2021, var hela 7 procent högre än året innan. Resultatet av HME ligger kvar på ett totalindex på 76 av 100, vilket är samma siffra som år 2020.

- Vi har fått ett bra resultat i samma nivå som tidigare, och det är fantastiskt att fler tar sig tid att svara, säger Karin Björkryd, omsorgsdirektör. Det kan tolkas som att det aldrig varit viktigare att lyfta arbetsmiljön än i den tid vi nu befinner oss, och enkätsvaren ger oss goda förutsättningar att arbeta vidare med detta under verksamhetsåret 2022.

Två enheter tagit stora steg framåt

Det är två enheter som gjort stora förbättringar inom HME. Det är Järna hemtjänstgrupp som hamnade på ett totalindex på 77 vilket kan jämföras med 56 förra året, samt Korttidsboende barn och unga inom verksamheten för personer med funktionsnedsättning, vilka landade på ett totalindex på 92 jämfört med 78 förra året.

Resultatet används för dialog och handlingsplan

Tillsammans med medarbetarna gör alla chefer handlingsplaner på de delar man ser att man behöver jobba vidare med.
- Jag och ledningsgruppen kommer också att göra en analys kring vad vi tillsammans ska prioritera utifrån enkäten. Att engagemang leder till bättre utfört arbete är utgångspunkten i enkäten, vilket årets resultat visar på, avslutar Karin Björkryd.