Nyheter

Nu är Årsredovisning 2020 publicerad

Bild med text Årsredovisning 2020

2021-06-07

Det går inte att sammanfatta 2020 utan att nämna den förödande coronapandemin, som drabbat såväl enskilda Södertäljebor som företag och samhället i stort. Det säger Boel Godner i avsnittet "Kommunstyrelsens ordförande har ordet" som inleder redovisningen. Trots det har vi kunnat upprätthålla stabilitet i organisationen och uppfylla det samhällsansvar som ålagts oss.

Årsredovisningen ska tillsammans med nämndernas årsrapporter och revisionsberättelser ligga till grund för fullmäktiges prövning av nämndernas ansvarsfrihet för det gångna årets förvaltning. Den ska ge fullmäktige en rättvisande bild över kommunens samlade finansiella ställning och utveckling och utgöra underlag för kommunfullmäktiges beslut om hur nämndernas resultat ska regleras.

 I årsredovisningen för 2020 kan du läsa:
  • Kommunstyrelsens ordförande har ordet
  • Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning
  • Händelser av väsentlig betydelse
  • Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten
  • God ekonomisk hushållning
  • Uppföljning av särskilda mål
  • Resultat och balansräkning
  • Verksamhetsberättelse 
  • med mera

Du hittar Årsredovisning 2020 under Ekonomi, mål och budget på www.sodertalje.se

Direktlänk till pdf:en Årsredovisning 2020