Nyheter

Nu finns Årsredovisning 2019 att läsa digitalt

2020-05-11

Årsredovisningen ska tillsammans med nämndernas årsrapporter och revisionsberättelser ligga till grund för fullmäktiges prövning av nämndernas ansvarsfrihet för det gångna årets förvaltning. Den ska ge fullmäktige en rättvisande bild över kommunens samlade finansiella ställning och utveckling och utgöra underlag för kommunfullmäktiges beslut om hur nämndernas resultat ska regleras.

 I årsredovisningen för 2019 kan du läsa:

  • Kommunstyrelsens ordförande har ordet
  • Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning
  • Händelser av väsentlig betydelse
  • Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten
  • God ekonomisk hushållning
  • Uppföljning av särskilda mål
  • Resultat och balansräkning
  • Verksamhetsberättelse 
  • med mera

I år finns redovisningen endast i digital form. 

Du hittar Årsredovisning 2019 under Ekonomi, mål och budget på www.sodertalje.se

Direktlänk till pdf:en Årsredovisning 2019