Ny rapport kartlägger prostitution och människohandel i Södertälje

Ny rapport kartlägger prostitution och människohandel i Södertälje

Prostitution, människohandel och sexuell exploatering förekommer på ett flertal arenor i Södertälje. En särskild utsatthet finns hos personer med sämre skyddsnät och särskilda behov, men även hos barn och unga. Det framkommer i en ny rapport från Södertälje kommun. Rapporten lyfter fram behov av ökad kunskap om problematiken.

Rapporten Prostitution och människohandel för sexuella ändamål har tagits fram av Socialkontoret med syfte att kartlägga omfattningen, vilka uttryck det tar sig och på vilka arenor prostitution och människohandel förekommer. Kunskaperna ska bidra till arbetet med att förebygga och motverka prostitution och människohandel i kommunen.

- Det har tidigare saknats en överblick av problematiken. Genom rapporten kan vi få kunskap om var och på vilka sätt det förekommer och kan utveckla arbetssätt för hur vi förebygger och arbetar vidare framåt, säger Sandra Hallgren som har genomfört kartläggningen.

Personer i utsatthet

Ett av huvudresultaten i kartläggningen är att prostitution förekommer på flera arenor, förmedlas på olika sätt och tar sig olika uttryck i Södertälje. Både kvinnor och män förekommer som den säljande parten i prostitution och det handlar ofta om personer med hög utsatthet. Bakom prostitutionen ligger ofta flera orsaker, till exempel försörjningsproblem, psykisk ohälsa, intellektuell funktionsnedsättning, neuropsykiatrisk diagnos, missbruk samt tidigare trauma – vanligtvis från sexuella övergrepp. Enbart män har förekommit som köpare av sexuella tjänster.

I arbetet med rapporten har intervjuer, samtal och möten förekommit med bland annat aktörer och företrädare från kommunen, polisen, regionen och civilsamhället.

Den samlade bilden kring människohandel för sexuella ändamål i Södertälje är att det till stor del handlar om utsatta EU-medborgare, både barn och vuxna. Även kvinnor utanför Europa framkommer som utsatta för prostitution och människohandel. Det framgår också som osannolikt att dessa individer självmant söker hjälp hos myndigheter.

- Det är ovanligt med den här typen av lokala kartläggningar. Förhoppningsvis kommer fler kommuner att följa efter med liknande insatser vilket skulle kunna ge jämförande lägesbilder kring frågan. I Södertälje finns det ett viktigt fortsatt arbete för att möta en väldigt utsatt målgrupp som inte alltid är lätt att identifiera. Men att det tar sig många uttryck kan konstateras, något vi framför allt ser hos barn och unga, säger Sandra Hallgren.

Ökad utsatthet bland barn och unga

I rapporten framkommer att det finns en ökad utsatthet bland barn och ungdomar, främst kopplat till att många tillbringar mycket tid på sociala medier och i andra digitala forum.

- Barn och ungas utsatthet är mycket komplex och det finns en utbredd risk för att bli utsatt för sexuell exploatering. Det handlar om allt ifrån nakenbilder, sexuell posering, grooming och även sex mot ersättning. Den digitala utvecklingen flyttar fram gränserna och här är det viktigt att följa utvecklingen, säger Sandra Hallgren.

Alla aktörer som arbetar med barn och unga har betonat att det behövs mer kunskap kring utsattheten på internet. Just ökad kunskap är något som efterfrågas av alla som deltagit i rapportens framväxt.

- En av mina slutsatser är att den generella kunskapsnivån behöver höjas för att vi ska kunna jobba proaktivt i dessa frågor. Fler utbildningsinsatser är väldigt viktigt, framför allt när det gäller barn och unga och den värld de möter i chattforum och i sociala medier. Det är ett komplext område där vuxna i större utsträckning behöver ta ansvar, säger Sandra Hallgren.

Fördjupade samarbeten behövs

För att kunna arbeta vidare med frågorna behövs också fortsatt och fördjupad samverkan mellan kommunen, polisen, kommersiella aktörer och civilsamhället. De två största grupperna som behöver nås är dels utländska kvinnor som tillfälligt befinner sig i Sverige, dels de män som köper sexuella tjänster. För att nå dessa krävs ett uppsökande arbete.

- Rapporten är väldigt viktig för socialkontorets arbete framåt i dessa frågor. Projektet med att ta fram rapporten har pågått under hela 2022, vi har beslutat att förlänga projektet och kommer bland annat att fokusera på kunskapshöjande insatser och att ta fram interna strukturer och rutiner och förstärka samarbetet med våra lokala aktörer ytterligare, säger Annika Rådström, socialdirektör.

Läs hela rapporten: Prostitution och människohandel för sexuella ändamål i Södertälje - en omfattningskartläggning under 2022

Läs kortversionen av rapporten: Kortversion.