Nyheter

Om avfallshanteringen och think pink-containrarna i Hölö

Illustration av ett i som i information

2021-09-27

Miljökontoret fattade den 21 september beslut om hur de containrar med blandat avfall som står på en fastighet i Hölö ska hanteras. Containrarna kommer ursprungligen från Think Pink men är köpta från Talby Miljö AB och deras anläggning i Kassmyra.

Miljökontoret har gjort flera inspektioner och konstaterar att ett stort antal containrar innehållande avfall samt tomma containrar lagras på fastigheten. Innehållet i containrarna är osorterat och kan innehålla farligt avfall, vilket kan innebära risk för människors hälsa och miljön. Miljönämden bedömer att verksamhetsutövaren inte har tillräcklig kunskap för att bedriva verksamheten enligt miljöbalken. Platsen där containrarna står är också olämplig för att sortera och hantera avfall. Därför får verksamhetsutövaren nu ett föreläggande som bland annat innebär:

  • Det ska klarläggas var avfallet kommer ifrån och vad det innehåller/består av.
  • Containrarnas placering och innehåll ska riskbedömas.
  • Allt avfall ska tas omhand på en godkänd mottagningsanläggning, men det farliga avfallet ska tas omhand omgående.
  • Öppna containrar ska täckas för att hindra att förorenat damm och lakvatten sprids i miljön.
  • Om innehållet börjar spridas, lukta eller bli en olägenhet för omgivningen ska det åtgärdas genast.

Om allt ovan uppfylls, kan avfallet stå till maj 2022.